„Jego wytworna sztuka jest wciąż

symbolem belle epoque. (…) nie musiała budzić sumień.

Wystarczyło, że czyniła życie piękniejszym”

 

Regulamin X konkursu „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera”.

 

 1. Organizator konkursu:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

 1. Adresaci konkursu:

Młodzież szkół podstawowych powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzowanie wiedzy o wybitnym przedstawicielu secesji wywodzącym się z Ropczyc,
 • budzenie poczucia dumy z osiągnięć kulturowych Polaków,
 • pogłębienie wiedzy o sztuce witrażu i prądach artystycznych modernizmu,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej uczniów,
 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za kulturę regionu, wzbogacanie i przekazywanie jego tradycji,
 • kształcenie umiejętności wypowiedzi w gatunku eseju.
 1. Wymagania i przebieg konkursu:

Rok 2022/2023

Esej inspirowany obrazem „Słońce majowe” Józefa Mehoffera.

Kryteria oceny pracy:

- poprawność merytoryczna i trafność odwołań do tekstów kultury,

- samodzielność,

- oryginalność pomysłu,

- walory językowe i stylistyczne wypowiedzi,

- poprawność zapisu.

Praca powinna liczyć od 3 do 5 stron formatu A4 (czcionka 12 punktów)

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej LO w czasie do 10 dni od ostatecznego terminu nadsyłania prac.

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, które, wraz z dyplomami, zostaną przesłane na adresy szkół uczestników.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w roku szkolnym 2022/2023

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczestników.

Prace wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych
i oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów należy przesłać pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 12, 39 – 100 Ropczyce, z dopiskiem: Konkurs Mehoffera

Termin nadsyłania prac upływa 09.03.2020 r. (data otrzymania zgłoszenia przez organizatora).

 1. Polecana literatura:

Józef Mehoffer. Artysta dwóch epok, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2010. Józef Ambrozowicz - fotografie, Magdalena Rabizo – Birek – teksty.

Aleksandra Pawlińska, Józef Mehoffer (1869 – 1946), Ludzie. Czasy. Dzieła, t. 28, Edipresse Polska S. A., 2006r.

Józef Mehoffer. Artysta wszechstronny, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2015. Józef Ambrozowicz - fotografie, Waldemar Bałda – teksty.

 1. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu (wizerunek, imię i nazwisko).
  • Dane osobowe uczestnika Konkursu w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Konkursu w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
  • Udział w Konkursie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czy cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Zmiany terminu Konkursu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konkursu oraz prawo zmiany terminu Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników.
 1. Bezpieczeństwo
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie Konkursu, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
 • Organizator Konkursu może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
  4. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;
  5. wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
 • Uczestnicy Konkursu zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
 • Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:
 1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Konkursie;
 2. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
 • Organizator jest uprawniony do usunięcia z Konkursu osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.
 • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnicy Konkursu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez szkołę jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce (dalej również jako „ADO” lub „Organizator”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
  1. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.
  2. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,
 8. inni uczestnicy Imprezy.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)      prawo do przenoszenia danych;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(wizerunek dziecka poniżej 18 lat)

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………,

posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad synem/córką ……………………………………,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych osobowych, którym jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,  ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce (dalej również jako „ADO”), tj.:


q tak


q nie


imienia i nazwiska


q tak


q nie


wizerunku

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o nazwie „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” planowanego na dzień 01.03.2019 w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*[1]– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Zostałam/Zostałem poinformowany, że:

 1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
 2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego dziecka;
 3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em.
 4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ………………………………..   Czytelny podpis ……………………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data ……………………………        Czytelny podpis ………………………………………..

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(wizerunek osoby powyżej 18 roku życia)

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,  ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce (dalej również jako „ADO”), tj.:

 

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia

o nazwie „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” planowanego na dzień 01.03.2019 w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*[2]– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Zostałam/Zostałem poinformowany, że:

 1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
 2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego dziecka;
 3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em.
 4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ………………………………..   Czytelny podpis ……………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Data ……………………………         Czytelny podpis ………………………………………..

 

 *[1]niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl