§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

2. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs ma na celu:

a)Rozwijanie zainteresowania historią wśród młodzieży;

b)Poszerzanie wiedzy o wielkim Polaku i bohaterze narodowym Tadeuszu Kościuszce, Patronie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach;

c)Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej dzieci oraz zachęcanie ich do realizowania pasji;

d)Rozwijanie umiejętności argumentowania w języku angielskim lub niemieckim.

 Motywem przewodnim konkursu jest postać Tadeusza Kościuszki oraz jego działalność.

4. Szczegółowe tematy konkursu to:

Portret Tadeusza Kościuszki jako bohatera dwóch kontynentów oraz dokończenie zdania: ‘Tadeusz Kościuszko is a hero because…. ‘- w języku angielskim lub niemieckim (50-120 słów).

5. Konkurs organizowany jest w dniach: 01.11.2022 – 28.02.2023 roku w szkołach podstawowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

6. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

§ 2 Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych uczęszczający do szkół podstawowych na terytorium powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3 Zakres przedmiotowy konkursu

1. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej formie: malarstwo, rysunek, wycinanka, plakat, kolaż. Format prac min. A4 maks. A2.

2. Praca musi być pracą zgodną z tematem, samodzielną, indywidualną i nie może być wcześniej publicznie pokazywana, ani zgłaszana do innych konkursów.

3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie do upublicznienia.

4. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, estetykę pracy, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językową  oraz wartości artystyczne.

§ 4 Miejsce, termin i sposób składania prac

1. Prace konkursowe odpowiednio opisane należy przesyłać na adres szkoły : Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12 , 39-100 Ropczyce lub dostarczyć je osobiście.

Prace Uczestnik opisuje następująco: imię i nazwisko,  nazwa placówki z miejscowością,  klasa (np.uczeń Kowalski Jan przesyła pracę zatytułowaną: ‘Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 1  w Warszawie, klasa 4’). 

Z każdej placówki dopuszcza się max. 10 prac.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i publiczną prezentację prac w materiałach promocyjnych Organizatora.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz  w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

4. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

5. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2023 r. godz. 15:30.

§ 5 Prace plastyczne, ich wykorzystanie i prawa autorskie

1.  Zgłaszając pracę konkursową do konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne  i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy.

2. Wybrane zdjęcia prac nadesłanych  na konkurs będą publikowane na stronach Organizatora,  a Uczestnik zgadza się na upublicznienie zdjęcia jego pracy konkursowej oraz jego imienia i nazwiska w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

§ 6 Nagrody

1.Informacja o wynikach konkursu wraz z publikacją zdjęć zwycięskich prac umieszczona zostanie na stronie internetowej i profilu Organizatora

https://loropczyce.info/

https://www.facebook.com/loropczyce2

2.Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej. Nagrody za zajęcie  I miejsca, II miejsca, III miejsca i wyróżnienia zostaną wysłane Laureatom pocztą.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,  która w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

2. Dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 5 nie będą w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niż na potrzeby rozwiązania niniejszego konkursu. Ich przetwarzanie będzie ograniczone czasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród.

3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu a jego interpretacja należy do Organizatora.

4. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje regulamin REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNO- JĘZYKOWEGO „Tadeusz Kościuszko - A hero of two continents”.

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez szkołę jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce (dalej również jako „ADO” lub „Organizator”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
  1. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.
  2. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 6. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,
 8. inni uczestnicy Imprezy.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)      prawo do przenoszenia danych;    

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(wizerunek dziecka poniżej 18 lat)

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………,

posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad synem/córką ……………………………………,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych osobowych, którym jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,  ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce (dalej również jako „ADO”), tj.:


q tak


q nie


imienia i nazwiska


q tak


q nie


wizerunku

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o nazwie „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” planowanego na dzień 01.03.2019 w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*[1]– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Zostałam/Zostałem poinformowany, że:

 1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
 2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego dziecka;
 3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em.
 4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ………………………………..         Czytelny podpis ……………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data ……………………………        Czytelny podpis ………………………………………..

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(wizerunek osoby powyżej 18 roku życia)

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,  ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce (dalej również jako „ADO”), tj.:

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia

o nazwie „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” planowanego na dzień 01.03.2019 w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*[2]– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Zostałam/Zostałem poinformowany, że:

 1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
 2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego dziecka;
 3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em.
 4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ………………………………..         Czytelny podpis ……………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Data ……………………………         Czytelny podpis ………………………………………..

 

*[1]niepotrzebne skreślić

*[2]niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 


Kontakt

Lokalizacja:
ul. Mickiewicza 12
39-100 Ropczyce

Sekretariat:
7:30 - 15:30

Telefon:
17 22 28 270

Email:
sekretariat@loropczyce.pl