Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) to zespół działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Realizując edukację włączającą w przedszkolu/szkole, wymaga ona zarówno uwzględniania prawidłowości procesu nauczania-uczenia się, jak również rozpoznawania reguł dostosowywania tego procesu do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów przy zapewnieniu optymalnych warunków zharmonizowanych relacji i programów edukacyjnych. Należy więc uwzględniać wszelkie zasady nauczania i dydaktyki, tak aby poszerzać umiejętności dostosowywania procesu edukacyjnego do zróżnicowanych potrzeb i możliwości.

W ocenie Aleksandra Pawlickiego w pracy z uczniami w klasie zróżnicowanej należy:

  • „odróżniać dzieci, ale ich nie różnicować;
  • wykorzystywać swój wpływ na to, czego dzieci się uczą, jak się uczą i jak prezentują wyniki uczenia;
  • zmieniać materiały w większym zakresie, niż poziom poznawczy lub ilość zadań;
  • monitorować proces uczenia się i uczyć monitorowania dzieci”.

Aby osiągnąć ten dobrostan, trzeba uwzględnić potrzeby każdego dziecka, co oznacza, że w pracy z nim należy podejmować takie działania, które prowadzą do personalizacji procesu kształcenia i wychowania oraz umożliwiają jego zaangażowanie i uczenie się we współpracy z rówieśnikami, w tempie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb.
Wymaga to wykorzystania zróżnicowanych metod i technik pracy,a także zadbania o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów oraz środowiska.

Zakłada się również, że działalność SCWEW w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.
Zapewnienie dodatkowego (nowego) elementu systemu wsparcia dla nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przełoży się na efektywność edukacji wszystkich dzieci oraz uczniów, a także na sukcesy rozwojowe i edukacyjne osiągane przez nich na miarę własnych możliwości.

Zadaniem nauczycieli szkół i przedszkoli jest dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz rozwojowych ucznia. Podobne zadania dotyczą nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych, z tą różnicą, że są oni zobowiązani do opracowania zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Aby wesprzeć ich w pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, planowane jest odwołanie się do zasobów kadrowych przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych poprzez utworzenie SCWEW.

Organizacja kompleksowej pomocy stwarza szanse wyrównania występujących ograniczeń, a tym samym bardziej efektywną edukację.
Szkolnym koordynatorem projektu jest mgr Katarzyna Branas.

mt_ignore

mt_ignore

Udział w pilotażowym projekcie to również możliwość rozwoju naszej kadry pedagogicznej. Szkolenia, w których nasi nauczyciele wzięli udział poszerzają wiedzę oraz kompetencje, które usprawniają pracę w nowoczesnej placówce jaką jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. W Sulejówku we wrześniu 2021 roku w szkoleniu kadry SCWEW udział wziął szkolny koordynator projektu, zaś w szkoleniach i warsztatach w Ropczycach uczestniczyli wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

3 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach gościła Pani Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wizyta należała do wyjątkowych, ponieważ poświęcona była Specjalistycznemu Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, które powstało przy SOSW.

https://www.youtube.com/watch?v=YFjX9xwwSO8

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

Dzięki projektowi SCWEW nauczyciele, rodzice oraz uczniowie mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad specjalistów, takich jak psychiatra dziecięcy, psychoterapeuta, neurologopeda, surdopedagog, które mają miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 14 w Ropczycach.
Nauczyciele i uczniowie chcąc udoskonalić swój warsztat pracy na lekcji mają możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego, który mieści się w budynku ośrodku.
W ramach „Pilotażowego projektu wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach działa wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z których będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie/dzieci z placówek objętych wsparciem, a także specjaliści pracujący w naszym zespole SCWEW. Zakupiono m.in.: - Oprogramowania MÓWIK do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osób niemówiących, słabo mówiących wraz z tabletami; - Tablety z oprogramowaniem PECS, - Nowe narzędzia diagnostyczny do pracy dla specjalistów (ADOS 2, KORP, KOLD) - Pomoce dydaktyczno- terapeutyczne do koordynacji i grafomotoryki, do ćwiczeń logopedycznych, - Lupy dla dzieci i młodzieży słabo widzących, dyktafony, czytniki książek, - Zestawy do ćwiczeń, - drabinki gimnastyczne, wałek oraz schody rehabilitacyjne. Warto dodać, że zakupiono także pętle indukcyjne, które będą wspomagać funkcjonowanie osób z wadami słuchu. Do dyspozycji mamy także 10 laptopów.

mt_ignore

Szkolenie dla naszych nauczycieli w SOSW Ropczyce, gdzie specjaliści Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą dzielili się z nimi dobrymi praktykami
i doświadczeniami z pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagodzy poszerzyli swoją wiedzę nt. autyzmu i innych niepełnosprawności.
Mogli również uczestniczyć w ćwiczeniu, w którym wcielali się w role uczniów z różnymi trudnościami.Wnioski ze spotkania będą cennymi wskazówkami do pracy nauczycieli
z zespołami klasowymi i indywidualnie z uczniami już w środowisku szkolnym.

mt_ignore

mt_ignore

 

SCWEW - różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse.

SCWEW realizuje różne rodzaje wsparcia, które kierowane jest do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie. W grudniu i w styczniu zespół SCWEW prowadził bezpośrednie konsultacje i wsparcie w zakresie opracowywania i prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywania indywidualnych programów IPET, rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów przez działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przez zapoznanie z narzędziami do diagnozy ADOS, KORP, KOLD i opracowania metod wsparcia. 

Bezpośrednie wsparcie konsularne odbyło się w placówkach biorących udział w projekcie. 

mt_ignore 

 

W dniu 04.02.2022 r. odbyły się konsultacje szkolnych koordynatorów SCWEW odnośnie podsumowania działań zaplanowanych w I i II etapie projektu. 

mt_ignore

mt_ignore

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

mt_ignore

W dniu 15 marca odbyła się ogólnopolska konferencja „Różne potrzeby, różne możliwości, równe szanse” zorganizowana przez zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach pilotażowego wdrażania modelu SCWEW.
Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej, samorządowców, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców i uczniów województwa podkarpackiego. Podczas konferencji zaproszeni specjaliści i eksperci omówili zagadnienia związane z założeniami wdrażania modelu SCWEW i edukacji włączającej oraz o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i wpływem pandemii na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży.
Dziękujemy prelegentom:

Dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji Panu Tomaszowi Madejowi

Wicestaroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pani dr Bernadecie Frysztak,

Kierownik Projektu Pani Agnieszce Pietryce,

Pani dr hab. prof. Beacie Jachimczak,

Pani dr n. med. Marzenie Pelc-Dymon,

Pani doktor Małgorzacie Bocheńskiej,

Panu dr hab. Arturowi Woźnemu oraz wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją osobistą obecnością jak i łącząc się z nami w sposób zdalny. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Rauch – Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za obecność, rekomendację i patronat nad wydarzeniem. 

 Zespół SCWEW Ropczyce                  

 

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyły się indywidualne i grupowe konsultacje eksperckie dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Ropczycach, a także zajęcia modelowe z wykorzystaniem metody carvingu podczas zajęć z młodzieżą.

Kolejnym etapem spotkania było przeprowadzenie modelowych zajęć z zakresu carvingu.

mt_ignore

mt_ignore

Spotkania zespołu SCWEW Ropczyce to również spotkania ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Staramy się analizować, podsumowujemy, wyciągamy wnioski oraz planujemy ZAWSZE RAZEM. W planach również stworzenie Sieci współpracy ze szkołami, którym nie udało się uczestniczyć 4w projekcie, bo już wiemy, że zainteresowanie taką działalnością i zjednoczeniem szkół jest bardzo duże.

mt_ignore

mt_ignore

Kwiecień uznany jest jako miesiąc świadomości autyzmu.

22.04.2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ropczycach odbyła się konferencja pod hasłem:

"Porozmawiajmy o Dzieciach- RAZEM DLA AUTYZMU" zorganizowana w ramach Projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"

Celem konferencji było zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników spotkania na temat autyzmu oraz przybliżenie różnorodnych metod pracy z dziećmi/uczniami w spektrum autyzmu.

Wydarzenie podzielone było na dwa moduły. Podczas pierwszego, mającego charakter teoretyczny, Lider SCWEW Marzena Jakubek wraz z wicestarostą Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego dr Bernadetą Frysztak powitały gości. Zaproszeni prelegenci wygłosili swoje referaty.

Pani Katarzyna Tokarz przybliżyła nam temat: "Rozwój w spektrum autyzmu- specyfika funkcjonowania dziecka/ucznia. Diagnoza , formy wsparcia". Pani Magdalena Kazimierczak temat: "Klarowny obraz PECS- fakty i mity - komunikacja u dzieci/uczniów w spectrum autyzmu, a redukcja zachowań trudnych".

W module drugim warsztatowym eksperci, specjaliści SCWEW wraz z zespołem WWRD przedstawili "Wybrane metody pracy z dzieckiem/ uczniem w spektrum autyzmu"

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym prelegentom, gościom, uczestnikom konferencji za zaszczycenie nas swoją obecnością.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

W dniu 14 maja 2022 roku odbył się rajd rowerowy, którego celem było jednoczenie się przez sport i zabawę. Organizatorami rajdu byli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, które zgodnie z założeniami projektu ma wpływać na środowisko lokalne i propagować swoimi działaniami zmiany zmierzające do budowania włączającej społeczności.
Rejestracja uczestników mimo zainteresowania przebiegła bardzo sprawnie, a Policja udzieliła nam przed wyruszeniem szczegółowego instruktażu oraz sprawdziła sprzęt na jakim mieliśmy się udać w drogę. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie i pomoc.
Kiedy wybiła godzina 9.00 wszyscy zgodnie z założeniami udaliśmy się w obranym kierunku, który jak pamiętamy nieco uległ zmianie tuż przed wyjazdem- to była dla wszystkich niespodzianka!
To wydarzenie było dla nas wszystkim fantastycznym doświadczeniem, w końcu edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokulturowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki, organizacji kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości każdego dziecka/ucznia jako pełnoprawnego uczestnika tego procesu, ale i włączenie do tego procesu rodziców. W czasie rajdu znalazł się czas na wspólne pogawędki, pomoc oraz zabawę, a każdy z uczestników rowerowej eskapady miał chwilę na odpoczynek jak i wytężony wysiłek, kiedy to mijaliśmy kręte drogi naszego powiatu. To wyprawa, z której oprócz pozytywnych wspomnień pozostały również miłe doświadczenia oraz nauka przepełniona szacunkiem i zrozumieniem. Do kampanii społecznej jaką był rajd zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie wszystkich szkół w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, dlatego też nie dziwi fakt, że nasze zróżnicowanie wiekowe było dosyć duże. 

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

SCWEW w Ropczycach o solidarności z osobami z różnorakimi niepełnosprawnościami oraz osobami zagrożonymi niepełnosprawnością.

Dziękuję Liderowi SCWEW Pani Marzena Jakubek za zaproszenie na konferencję, podczas której wygłosiłam wykład pt." Największym darem- człowiek" w odniesieniu do myśli Bł. Natalii Tułasiewicz. 

Z wielką uwagą wysłuchałam wykładu Pani Profesor Jadwigi Daszykowskiej- Tobiasz nt." Dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ", Pani Dominika Świder nt.działalności Ośrodka Wsparcia i Testów oraz Pana Dyrektora Macieja Szymańskiego o działaniach PFRON na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. BRAWO 

 mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore