��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`��"�bjbj�s�s�H����a�������   &@ L T� �/�/�/�@0\1�� �6� 5 5p|5|5�5g6i7L�7( *"*"*"*;]*�U.�M2$�8h2;�q2 9g6g6/9 ;9q2 �5�5��6���C9� �5 �5 *�9 *��*��  |&�55 ��������/�;�N�R�(d�60�6 r�;�� �;�|&�;. |&@�7>8,�G8$k8��7�7�7q2q2��j�7�7�7�69999� � � �!D/d� � � D/� � �    ���� STATUT LICEUM OG�LNOKSZTAACCEGO IM. TADEUSZA KOZCIUSZKI W ROPCZYCACH Uchwalony przez Rad Pedagogiczn dnia 2 wrze[nia 2002 r. Nowelizowany dnia 12 lutego 2003 r. Nowelizowany dnia 18 wrze[nia 2003 r. Nowelizowany dnia 17 grudnia 2003 r. Nowelizowany dnia 02 marca 2004 r. Nowelizowany dnia 03 listopada 2004 r. Nowelizowany dnia 08 lutego 2007 r. Nowelizowany 29 czerwca 2007 r. Nowelizowany 26 lutego 2009 r. Tekst jednolity SPIS TREZCI Przepisy definiujce (� 1, str. 3) RozdziaB I Informacje og�lne o Szkole (� 2-6, str. 3-4) RozdziaB II Cele i zadania SzkoBy oraz sposoby ich realizacji (( 7-28, str. 5-11) RozdziaB III Program wychowawczy SzkoBy (� 29-42, str. 12-19) RozdziaB IV Zasady oceniania wewntrzszkolnego (( 43-51c, str. 19-34) RozdziaB V Organy SzkoBy ( ( 52-87, str. 35-43) RozdziaB VI Wsp�BdziaBanie rodzic�w i nauczycieli (( 88-94, str. 44) RozdziaB VII Organizacja SzkoBy ( ( 95-113, str. 45-49) RozdziaB VIII Nauczyciele i inni pracownicy SzkoBy ( ( 114-138, str. 50-56) RozdziaB IX Uczniowie SzkoBy ( ( 139-158, str. 56-61) RozdziaB X Prawa i obowizki ucznia ( � 159-177, str. 61-69) RozdziaB XI Postanowienia koDcowe ( ( 178-184, str. 69-70) ZaBczniki nr 1 str. 71 nr 2 str. 72 nr 3 str. 73 PRZEPISY DEFINIUJCE � 1 Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bli|szego okre[lenia o: Liceum, Szkole - nale|y przez to rozumie Liceum Og�lnoksztaBcce im. Tadeusza Ko[ciuszki w Ropczycach, ustawie - nale|y przez to rozumie ustaw z dnia 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z p�zn. zm.), Statucie - nale|y przez to rozumie Statut Liceum Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodzic�w,� Samorzdzie Uczniowskim, -�nale|y przez to rozumie organy dziaBajce w Liceum, Rodzicach - nale|y przez to rozumie rodzic�w uczni�w uczszczajcych do Liceum lub ich prawnych opiekun�w, wychowawcy - nale|y przez to rozumie nauczyciela, kt�rego szczeg�lnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziaB�w w Liceum, organie prowadzcym Liceum - nale|y przez to rozumie Powiat Ropczycko-Sdziszowski w Ropczycach organie sprawujcym nadz�r pedagogiczny nad Liceum lub Kuratorze- nale|y przez to rozumie Podkarpackiego Kuratora O[wiaty w Rzeszowie, ROZDZIAA I INFORMACJA OG�LNA O SZKOLE � 2 SzkoBa nosi nazw: Liceum Og�lnoksztaBcce im Tadeusza Ko[ciuszki w Ropczycach. Siedzib SzkoBy jest budynek znajdujcy si w Ropczycach przy ulicy Mickiewicza 12, wraz z�dziaBk, budynkiem internatu oraz boiskiem do piBki rcznej. SzkoBa kontynuuje tradycje Liceum Og�lnoksztaBccego dziaBajcego od 1923 roku. � 3 Liceum Og�lnoksztaBcce jest ponadgimnazjaln szkoB publiczn. SzkoB prowadzi Powiat Ropczycko - Sdziszowski z siedzib w Ropczycach. Liceum jest szkoB 3 letni na podbudowie gimnazjum, jednolit pod wzgldem organizacyjnym i programowym, uwzgldniajc w�tre[ciach ksztaBcenia zr�|nicowane uzdolnienia i zainteresowania uczni�w. Podstawow jednostk organizacyjn Liceum jest oddziaB. Nauczanie jzyk�w obcych mo|e by organizowane w zespoBach midzyoddziaBowych, z�uwzgldnieniem poziomu umiejtno[ci jzykowych uczni�w. Dyrektor Liceum, w porozumieniu z pozostaBymi organami szkoBy, z uwzgldnieniem zainteresowaD uczni�w oraz mo|liwo[ci organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na pocztku etapu edukacyjnego dla ka|dego oddziaBu lub zespoBu od 2 do 4 przedmiot�w, ujtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Zajcia edukacyjne z przedmiot�w o kt�rych mowa w ust. 3 mog by organizowane w�oddziaBach lub zespoBach midzyoddziaBowych albo midzyszkolnych. Liczba uczni�w w�zespole wynosi co najmniej 20. Za zgod organu prowadzcego mog by tworzone zespoBy liczce mniej ni| 20 uczni�w. Kurator na wniosek dyrektora SzkoBy mo|e zatwierdzi plan nauczania r�|nicy si od odpowiedniego planu ramowego w przypadku prowadzenia eksperymentu lub innowacji pedagogicznych. � 4 SzkoBa prowadzi bibliotek wsp�ln z ZespoBem Szk�B w Ropczycach. Podstawy funkcjonowania biblioteki okre[la Umowa pomidzy dyrektorami obydwu Szk�B. SzkoBa zatrudnia nauczyciela- bibliotekarza finansowanego z bud|etu szkoBy. SzkoBa mo|e prowadzi kursy przygotowawcze do egzamin�w eksternistycznych w zakresie przedmiot�w og�lnoksztaBccych. Decyzj w tym zakresie podejmuje Rada Pedagogiczna. W Szkole nie mog dziaBa partie i organizacje polityczne. W Szkole mog funkcjonowa, po uzyskaniu zgody dyrektora SzkoBy i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, organizacje uczniowskie, nauczycielskie, absolwent�w i sympatyk�w SzkoBy rozszerzajce i wzbogacajce formy dziaBalno[ci dydaktycznej, wychowawczej, opiekuDczej i gospodarczej SzkoBy. W/w�organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunk�w swojej dziaBalno[ci dziaBaj w oparciu o�regulaminy zaakceptowane przez dyrektora SzkoBy. SzkoBa zapewnia pomieszczenie na gabinet higieny szkolnej. SzkoBa zapewnia uczniom pomoc psychologiczno pedagogiczn. � 5 SzkoBa jest pracodawc w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. Osob dokonujc za pracodawc czynno[ci w sprawach z zakresu prawa pracy jest jej dyrektor. Nauczyciele i inni pracownicy SzkoBy s zatrudniani zgodnie z Kart Nauczyciela i Kodeksem Pracy. Nauczyciele maj prawo naucza zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegajc zasad etyki zawodowej i przepis�w prawa o[wiatowego. � 6 Naczeln ide SzkoBy jest dobro ucznia. GB�wnym celem SzkoBy jest zapewnienie uczniom mo|liwo[ci peBnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godno[ci oraz wolno[ci [wiatopogldowej i�wyznaniowej. Realizacja cel�w SzkoBy mo|e by wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem SzkoBy przez osoby prawne i fizyczne , instytucje i organizacje. ROZDZIAA II CELE I ZADANIA SZKOAY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI � 7 Nadrzdnym celem SzkoBy jest wszechstronny rozw�j ucznia. Realizacja tego celu polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadaD w zakresie nauczania, ksztaBcenia umiejtno[ci i�wychowania. Zadania te tworz wzajemnie uzupeBniajce si i r�wnowa|ne wymiary pracy ka|dego nauczyciela. � 8 SzkoBa w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczeg�lno[ci: nauk poprawnego i swobodnego wypowiadania si w mowie i pi[mie z wykorzystaniem r�|norodnych [rodk�w wyrazu, poznawanie wymaganych poj i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umo|liwiajcym podjcie studi�w wy|szych bdz uBatwiajcym zdobycie zawodu, dochodzenie do rozumienia a nie tylko do pamiciowego opanowania przekazywanych tre[ci, rozwijanie zdolno[ci dostrzegania r�|nego rodzaju zwizk�w i zale|no[ci (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.) rozwijanie zdolno[ci my[lenia analitycznego i syntetycznego, traktowanie wiadomo[ci przedmiotowych, stanowicych warto[ poznawcz sam w sobie, w spos�b integralny, prowadzcy do lepszego rozumienia [wiata, ludzi i siebie, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. poznawanie zasad rozwoju osobowego i |ycia spoBecznego. � 9 W Szkole uczniowie zdobywaj wiedz oraz ksztaBc swoje umiejtno[ci wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten spos�b lepiej przygotowa si do pracy w warunkach wsp�Bczesnego [wiata. Nauczyciele stwarzaj uczniom warunki do nabywania nastpujcych umiejtno[ci: planowania, organizowania i oceniania wBasnej nauki, przyjmowania za ni odpowiedzialno[ci, skutecznego porozumiewania si w r�|nych sytuacjach, prezentacji wBasnego punktu widzenia i brania pod uwag pogld�w innych ludzi, poprawnego posBugiwania si jzykiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystpieD, efektywnego wsp�BdziaBania w zespole i pracy w grupie, budowania wizi midzyludzkich, podejmowania indywidualnych i�grupowych decyzji, skutecznego dziaBania na gruncie zachowania obowizujcych norm, rozwizywania problem�w w tw�rczy spos�b, poszukiwania, porzdkowania i wykorzystywania informacji z r�|nych zr�deB oraz efektywnego posBugiwania si technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi , odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych do[wiadczeD i�nawyk�w, rozwoju sprawno[ci umysBowych oraz osobistych zainteresowaD, przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwizywania konflikt�w i�problem�w spoBecznych. � 10 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspieraj rodzic�w w realizacji ich zadaD wychowawczych tak, by umo|liwia uczniom przejmowanie odpowiedzialno[ci za wBasne |ycie i�rozw�j osobowy. Nauczyciele tworz w szkole [rodowisko sprzyjajce zar�wno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczni�w (w wymiarze fizycznym w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym, spoBecznym, estetycznym i�duchowym), jak i ich rozwojowi spoBecznemu wspierajc przy tym: rozwijanie w sobie dociekliwo[ci poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i pikna w [wiecie, poczucie u|yteczno[ci zar�wno poszczeg�lnych przedmiot�w nauczania, jak i caBej edukacji na danym etapie, d|enie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i�spoBecznym, umiejtne godzenie dobra wBasnego z dobrem innych, odpowiedzialno[ci za siebie z odpowiedzialno[ci za innych wolno[ci wBasnej z wolno[ci innych, poszukiwanie, odkrywanie i d|enie na drodze rzetelnej pracy do osignicia wielkich cel�w |yciowych i warto[ci wa|nych dla odnalezienia wBasnego miejsca w [wiecie, przygotowanie si do |ycia w rodzinie, spoBeczno[ci lokalnej i w paDstwie w duchu przekazywania dziedzictwa kulturowego i ksztaBtowania postaw patriotycznych, przygotowywanie si do rozpoznawania warto[ci moralnych, dokonywania wybor�w i�hierarchizacji warto[ci oraz mo|liwo[ci doskonalenia si, ksztaBtowanie w sobie postawy dialogu, umiejtno[ci sBuchania innych i rozumienia ich pogld�w, wsp�BdziaBanie i wsp�Btworzenie w szkole wsp�lnoty nauczycieli i uczni�w, � 11 SzkoBa : zapewnia opiek, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, zapewnia poszanowanie praw dziecka i ucznia, inspiruje i rozwija samorzdno[ mBodzie|y w celu przygotowania jej do |ycia w�demokratycznym paDstwie w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwo[ci i�wolno[ci, wzbogaca i unowocze[nia baz naukowo-dydaktyczn, zapewnia jej wykorzystanie dla najlepszego speBnienia zadaD dydaktycznych, wychowawczych i opiekuDczych, zapewnia kadr pedagogiczn o po|danych kwalifikacjach, realizuje programy nauczania z poszczeg�lnych przedmiot�w z uwzgldnieniem najnowszych metod nauczania, umo|liwia nauczycielom wprowadzanie innowacji pedagogicznych sBu|cych podnoszeniu jako[ci i efektywno[ci pracy dydaktycznej, pomaga uczniom przezwyci|anie trudno[ci w nauce przez organizacj samopomocy kole|eDskiej, informuje uczni�w o zakresach programowych poszczeg�lnych przedmiot�w, wymaganiach na poszczeg�lne oceny szkolne, trybie i kryteriach egzamin�w, uznajc prawo rodzic�w i uczni�w do religijnego wychowania ich dzieci organizuje w�ramach planu zaj szkolnych nauk religii na |yczenie rodzic�w lub peBnoletnich uczni�w. Po osigniciu peBnoletno[ci o pobieraniu nauki religii decyduj uczniowie. {yczenie o kt�rym mowa wy|ej wyra|aj rodzice w formie o[wiadczenia przy skBadaniu dokument�w o przyjcie do klasy I. Rezygnacja z tego prawa nastpuje r�wnie| w�formie o[wiadczenia ( rodzic�w lub peBnoletniego ucznia ) zBo|onego na rce dyrektora SzkoBy, uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie mo|e by powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie, lekcje religii SzkoBa organizuje dla grupy nie mniejszej ni| siedmiu uczni�w danej klasy. Dla mniejszej liczby uczni�w lekcje religii w Szkole s organizowane w�grupie midzyklasowej, ocena z religii jest wystawiana wedBug skali ocen przyjtej w szkole. Nie ma ona wpBywu na promowanie ucznia, oraz nie ma wpBywu na [redni ocen ucznia, uczniowie uczszczajcy na nauk religii uzyskaj trzy kolejne dni zwolnienia z�zaj szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dni przeznaczone na rekolekcje mog by wykorzystane w innym terminie ( na |yczenie nauczyciela religii ) po uzgodnieniu z�dyrektorem SzkoBy. � 12 Uczniowie SzkoBy w szczeg�lno[ci s przygotowywani do podejmowania wyzwaD wsp�Bczesnego [wiata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postp naukowo-techniczny, Wszechstronny rozw�j ucznia oraz zr�wnowa|ony rozw�j kraju wymagaj, aby osnow program�w nauczania i program�w wychowania stanowiBy r�wnocze[nie: otwarto[ na [wiat, ale i to|samo[ oparta na dziedzictwie kultury wBasnej ojczyzny; wiedza og�lna i�umiejtno[ jej praktycznego wykorzystywania, ale tak|e zdolno[ rozumienia i�definiowania zmieniajcej si rzeczywisto[ci; [miaBe poszukiwania tego, co nowe i�nieznane, ale i wierno[ zasadom etycznym. � 13 Wspierajc uczni�w rozwijajcych sw wiedz i umiejtno[ci, SzkoBa: zapewnia im mo|liwo[ rozwoju naukowego przez indywidualizacj procesu nauczania, a�szczeg�lnie uzdolnionym umo|liwia realizowanie indywidualnych program�w nauczania oraz ukoDczenia szkoBy w skr�conym czasie, stwarza warunki do uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, promuje i nagradza sukcesy uczni�w na forum szkoBy, wobec rodzic�w oraz w [rodowisku, umo|liwia prezentacj na terenie szkoBy samodzielnych opracowaD i tw�rczo[ci uczni�w. organizuje, w miar posiadanych [rodk�w finansowych r�|norodne formy zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udziela wszechstronnej opieki i pomocy w realizacji dziaBalno[ci pozalekcyjnej, rozwija w tym zakresie swoj baz lokalow i wyposa|a w techniczne [rodki realizacji, promuje i upowszechnia wytwory pracy mBodzie|y. � 14 SzkoBa, zapewniajc wsp�BdziaBanie jej organ�w: zasiga ich opinii w�sprawach wa|nych dla mBodzie|y, realizuje wnioski i uchwaBy podejmowane przez te organy zgodnie z ich kompetencjami i dla dobra [rodowiska szkolnego, zapoznaje je ze zmianami przepis�w prawnych istotnych dla systemu o[wiaty oraz informuje o aktualnym stanie prawnym. � 15 Preorientacj zawodow SzkoBa realizuje poprzez: informacj o mo|liwo[ciach dalszego ksztaBcenia i pomoc w wyborze kierunku, organizacj spotkaD z absolwentami wy|szych uczelni, studentami, pracownikami naukowymi, zbieranie i udostpnianie w bibliotece szkolnej materiaB�w prezentujcych r�|ne o[rodki akademickie, nawizywanie i utrzymywanie staBych kontakt�w z r�|nymi o[rodkami akademickimi, stwarzanie mo|liwo[ci i organizowanie wsp�lnych egzamin�w dojrzaBo[ci i�egzamin�w wstpnych na studia wy|sze, organizowanie wyjazd�w uczni�w klas ostatnich do wybranych o[rodk�w akademickich, pomoc uczniom ostatnich klas w wyborze kierunku ksztaBcenia r�wnie| za po[rednictwem specjalistycznych o[rodk�w. � 16 Realizacja obowizku zapewnienia uczniom bezpiecznych warunk�w pobytu w�plac�wce, w tym podczas zaj organizowanych przez SzkoB lub przy udziale jej pracownik�w nastpuje przez: bezwzgldne respektowanie aktualnych wymog�w przepis�w BHP, likwidacj wszelkich niezgodno[ci z przepisami BHP w tym tak|e zagro|eD dla zdrowia, higieny i bezpieczeDstwa pracy uczni�w i pracownik�w, instruowanie uczni�w o zasadach BHP i dokumentowanie realizacji tego obowizku, organizowanie bdz zlecanie terminowych okresowych kurs�w z zakresu BHP dla nauczycieli i innych pracownik�w, przeprowadzanie i po[redniczenie w zbiorowym ubezpieczaniu uczni�w od nastpstw nieszcz[liwych wypadk�w uczni�w i pracownik�w (za ich zgod), organizacj wewntrznej sBu|by BHP i przeprowadzanie dwa razy w roku przegldu warunk�w BHP w szkole, wsp�BdziaBanie z innymi organami paDstwowymi w zakresie BHP. � 17 Zapewnienie uczniom prozdrowotnych warunk�w nauki i pracy realizuje si przez: organizacj miejsc nauki i pracy w spos�b sprzyjajcy szeroko rozumianemu zdrowiu i jego poprawie, zapewnienie staBej opieki nad mBodzie| ze strony higienistki szkolnej, staBe kontrolowanie higieny osobistej uczni�w, stwarzanie warunk�w do rozwoju fizycznego uczni�w i propagowanie wszelkich form ksztaBtowania tego rozwoju, realizacj wskazaD i zaleceD sBu|b medycznych wobec uczni�w zaliczonych do grup dyspanseryjnych, udzielanie pomocy niepeBnosprawnym, przeprowadzenie akcji profilaktyki chor�b i zagro|eD spoBecznych i propagowanie zachowaD sBu|cych zdrowiu, utrzymywanie staBych kontakt�w i realizowanie zadaD naBo|onych przez sBu|by i organy publiczne z zakresu kontroli sanitarnej i zdrowotnej SzkoBy, popieranie i umo|liwianie dziaBania wszelkich organizacji, kt�rych celem jest ochrona zdrowia. � 18 Spos�b wypeBniania funkcji opiekuDczych w zakresie posiadanych mo|liwo[ci SzkoBa realizuje nastpujco: rozpoznaje sytuacj rodzinn, materialn, przyjmuje do realizacji orzeczenia specjalistycznych plac�wek psycholgiczno-pedagogicznych, przeprowadza staBe lub okresowe analizy - w ramach posiedzeD Rady Pedagogicznej - przypadk�w rozpoznanych jako odbiegajce od norm i wymagajce reakcji, analizuje i rozstrzyga, w ramach komisji do spraw wychowawczych wszelkie kwestie wychowawcze, w tym tak|e przypadki niedostosowania i trudnych warunk�w |ycia uczni�w, wypracowuje sposoby i ustala [rodki zapobiegawcze i formy pomocy, utrzymuje indywidualne kontakty z uczniami i ich rodzicami, stwarza uczniom warunki do przedstawiania swoich problem�w. � 19 SzkoBa opr�cz zadaD dydaktyczno-wychowawczych peBni funkcje opiekuDcze podczas zaj organizowanych przez SzkoB. Obowizek opieki nad uczniami spoczywa na wszystkich pracownikach SzkoBy, w szczeg�lno[ci : w czasie lekcji - na nauczycielu prowadzcym, w�czasie imprez i przerw - na wyznaczonych nauczycielach dy|urujcych - na opiekunach Nauczyciele i uczniowie peBni dy|ury na terenie szkoBy wg regulaminu dy|ur�w uczniowskich i nauczycielskich. Uczniowie otoczeni s opiek lekarsk zgodnie z przepisami normujcymi funkcjonowanie sBu|by zdrowia w szkoBach. Pomoc materialn dla uczni�w zajmuje si komisja Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem wicedyrektora z udziaBem pedagoga szkolnego. � 20 KsztaBtowanie postaw i realizowanie obowizk�w proekologicznych w zakresie ochrony [rodowiska odbywa si poprzez: uwzgldnienie problematyki ochrony [rodowiska i jego degradacji w tre[ciach dydaktyczno - wychowawczych, propagowanie problem�w ekologicznych, podejmowanie dziaBaD na rzecz ochrony [rodowiska naturalnego w formie r�|norodnych akcji i program�w np. Sprztanie Zwiata itp. inicjowanie i sprzyjanie tworzeniu zrzeszeD i grup majcych na celu ochron [rodowiska naturalnego. Zadania w zakresie dziaBalno[ci rozrywkowej, kulturalnej i artystycznej uczni�w, SzkoBa realizuje przez to, |e: pozostaje otwarta dla uczni�w po zajciach lekcyjnych oraz w soboty w godzinach dopoBudniowych wysuwa propozycje r�|norodnych form artystycznych i kulturalno-rozrywkowych, organizuje, w miar mo|liwo[ci, zajcia sBu|ce realizacji aspiracji artystycznych i�kulturalno-rozrywkowych i zabezpiecza nale|yte formy opieki i�fachow kadr, umo|liwia prezentacj dorobku uczni�w z tego zakresu, wsp�Bpracuje ze specjalistycznymi plac�wkami w celu realizacji wsp�lnych zadaD z tej dziedziny, a tak|e umo|liwia uczniom poznanie takiej tw�rczo[ci poza szkoB. Wsp�BdziaBanie SzkoBy z rodzicami uczni�w i [rodowiskiem spoBecznym nastpuje przez: inicjowanie i realizowanie wsp�lnych przedsiwzi, d|enie do nawizywania [ci[lejszych stosunk�w pomidzy Rad Pedagogiczn a�rodzicami, informowanie rodzic�w o problemach funkcjonowania SzkoBy, analizowanie wniosk�w i postulat�w rodzic�w zgBaszanych do organ�w spoBecznych SzkoBy co do jej funkcjonowania, wsp�Bprac z rodzicami w duchu wsp�lnej troski o dobro i rozw�j SzkoBy, wsp�Bprac z wBadzami samorzdowymi, organizacjami spoBecznymi, zakBadami pracy w rozwizywaniu problem�w [rodowiska i SzkoBy, ksztaBtowanie opinii o Szkole jako o[rodku naukowym i kulturotw�rczym. 4. Realizacja praw uczni�w SzkoBy, jej funkcja opiekuDczo-wychowawcza i mo|liwo[ci wpBywu rodzic�w na jej dziaBalno[ nastpuj przez: zaspokajanie aspiracji i oczekiwaD z zakresu ksztaBcenia, wychowania, rozwijania zainteresowaD i uzdolnieD okre[lonych formami ksztaBcenia lekcyjnego, pozalekcyjnego, nadobowizkowego i pozaszkolnego, peBne uczestnictwo uczni�w i rodzic�w w pracy SzkoBy w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa i demokratyczny system dziaBania, na zasadach okre[lonych niniejszym Statutem, respektowanie praw uczni�w oraz dziaBania w oparciu o warto[ci prawdy, obiektywizmu, r�wno[ci, wzajemnej |yczliwo[ci, otwarto[ci, zapewnienie uczniom i rodzicom wpBywu na zmian nauczyciela wychowawcy przez rozpatrywanie uzasadnionych wniosk�w zgBoszonych za po[rednictwem samorzdu uczni�w klasy lub klasowej rady rodzic�w. Zmiana w tym zakresie mo|e nastpi w trybie � 24 i 25 wyBcznie na pocztku nastpnego semestru nauki (okresu) w danym roku szkolny. Nie dotyczy to klas pierwszych. � 21 skre[lony � 22 skre[lony � 23 skre[lony � 24 Wniosek o zmian wychowawcy klasy musi by podjty bezwzgldn wikszo[ci gBos�w rodzic�w uczni�w danej klasy w obecno[ci co najmniej 75% rodzic�w. Wniosek, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz z protokoBem z przebiegu gBosowania, winien by skierowany do dyrektora SzkoBy. Przed podjciem decyzji dyrektor SzkoBy zasiga opinii wychowawcy klasy, Rady Rodzic�w i Rady Pedagogicznej. � 25 W sytuacjach szczeg�lnych i wyjtkowych decyzj o zmianie wychowawcy klasy dyrektor SzkoBy podejmuje samodzielnie. � 26 SzkoBa prowadzi co najmniej 4 razy w roku uwzgldnione w planie dydaktyczno-wychowawczym na dany rok spotkania z rodzicami w celu: przedstawienia zadaD dydaktyczno wychowawczych na dany rok zaznajomienia rodzic�w ze Statutem SzkoBy, wewntrzszkolnym systemem oceniania oraz prawem o[wiatowym w tym zasadami przeprowadzenia egzamin�w bie|cego informowania o osigniciach uczni�w. Obowizkowe spotkania z rodzicami odbywaj si w miesicach wrzesieD, listopad, styczeD i�kwiecieD � 27 SzkoBa speBnia funkcj opiekuDcz podczas zaj obowizkowych, nadobowizkowych i�pozalekcyjnych oraz w trakcie zaj poza jej terenem. Realizacja tego obowizku musi uwzgldnia wiek uczni�w, potrzeby [rodowiskowe i inne uwarunkowania zwizane z�rodzajem prowadzonych zaj. SzkoBa : stwarza warunki bezpieczeDstwa podczas zaj i systematycznie kontroluje spos�b ich przestrzegania, ze szczeg�lnym uwzgldnieniem pracowni, o zwikszonym ryzyku wypadkowo[ci (fizyka, chemia, przysposobienie obronne itp.), sprawuje szczeg�lny nadz�r nad stanem sali gimnastycznej, boisk, urzdzeD sportowo - rekreacyjnych, prowadzi zajcia z uwzgldnieniem wBa[ciwej ich organizacji i dyscypliny i kontroli obecno[ci, zapewnia opiek pedagogiczn w czasie zaj obowizkowych, nadobowizkowych i�pozalekcyjnych w tym tak|e podczas wycieczek i innych imprez pozaszkolnych, organizuje dy|ury nauczycielskie podczas przerw midzylekcyjnych. Spos�b dy|urowania i�osoby odpowiedzialne okre[la szczeg�Bowo harmonogram. � 28 DziaBalno[ edukacyjna SzkoBy jest okre[lona przez: szkolny zestaw program�w nauczania, kt�ry uwzgldniajc wymiar wychowawczy, obejmuje caB dziaBalno[ szkoBy z punktu widzenia dydaktycznego. program wychowawczy SzkoBy, kt�ry opisuje w spos�b caBo[ciowy wszystkie tre[ci dziaBania o�charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczni�w oraz potrzeb danego [rodowiska, kt�ry opisuje w spos�b caBo[ciowy wszystkie tre[ci i dziaBania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczni�w, nauczycieli oraz rodzic�w. ROZDZIAA III PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOAY � 29 DziaBalno[ wychowawcza SzkoBy i organizacji dziaBajcych na terenie szkoBy prowadzona jest w�zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w : Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konkordacie midzy Rzeczypospolit Polsk a Stolic Apostolsk. Ustawie o systemie o[wiaty. Ustawie Karta Nauczyciela . Powszechnej Deklaracji Praw CzBowieka. Midzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Konwencji o Prawach Dziecka. Programie polityki prorodzinnej paDstwa. � 30 Wszyscy pracownicy SzkoBy uczestnicz w pracy wychowawczej. Wychowanie w klasie koordynuj wychowawcy klas. Wychowawcy s powoBywani i odwoBywani przez dyrektora SzkoBy. Zadania wychowawcze realizowane s wedBug planu dydaktyczno-wychowawczego szkoBy i�plan�w wychowawczych poszczeg�lnych klas � 31 Misj i celem pracy wychowawczej w Liceum Og�lnoksztaBccym w Ropczycach jest: stworzenie uczniom warunk�w do wszechstronnego rozwoju osobowego tj. w sensie intelektualnym, psychicznym, spoBecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i�duchowym, wychowywanie uczni�w w duchu poszanowania ojczyzny i dziedzictwa narodowego, rozwijanie w uczniach dociekliwo[ci poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i pikna w [wiecie, utrwalanie w mBodzie|y [wiadomo[ci |yciowej u|yteczno[ci, wiadomo[ci zdobytych na poszczeg�lnych zajciach edukacyjnych i w czasie caBej nauki w Liceum, ksztaBtowanie u uczni�w umiejtno[ci Bczenia dobra wBasnego z dobrem innych, odpowiedzialno[ci za siebie i innych, szanowania wBasnej i cudzej wolno[ci, uczenie mBodzie|y szacunku dla dobra wsp�lnego jako podstawy |ycia spoBecznego i�przygotowanie do |ycia w rodzinie, w spoBeczno[ci lokalnej, przygotowanie uczni�w do rozpoznawania warto[ci moralnych, dokonywania etycznej analizy, oceny negatywnych zjawisk |ycia publicznego, takich jak np. korupcja, nieuczciwo[. � 32 Model absolwenta Liceum Og�lnoksztaBccego w Ropczycach Ucznia sposobnym uczyni do tego, |eby i jemu byBo dobrze i z nim byBo dobrze (Komisja Edukacji Narodowej). Nauczyciele Liceum w swojej pracy wychowawczej, wskazuj ideaB, zgodnie z kt�rym uczeD dojrzaBy, dobrze przygotowany do |ycia w spoBeczeDstwie, to czBowiek uczciwy, umiejcy |y z�innymi i dla innych. Nauczyciele wspierajc obowizki wychowawcze rodzic�w, d|y bd do wszechstronnego rozwoju uczni�w i osignicia w efekcie modelu absolwenta, kt�ry: patriotyzm bdzie traktowaB jako warto[ podstawow, podobnie jak rodzin, spoBeczno[ lokaln i paDstwo, bdzie wra|liwy na dobro, prawd i pikno, cechowaB si bdzie uczciwo[ci i rzetelno[ci w pracy, odpowiedzialno[ci za siebie i�drugich, |yczliwo[ci i prawdom�wno[ci, bdzie znaB podstawowe zasady i�warto[ci etyczne |ycia publicznego i grup spoBecznych, bdzie czBowiekiem dociekliwym w sensie intelektualnym, [wiadomym znaczenia nauki we wsp�Bczesnej cywilizacji europejskiej i [wiatowej, umiejcym samodzielnie formuBowa sdy i opinie w wa|nych sprawach, bdzie tolerancyjny wobec ludzi o innych pogldach, potrafi sprawy osobiste Bczy z dobrem og�Bu, nie ulega naBogom, jest odporny na dziaBanie grup nieformalnych i patologicznych, szanuje jzyk ojczysty, umiejtnie obcuje z przyrod, dba o swoje zdrowie i [rodowisko naturalne. � 33 Powinno[ci wychowawcze, bdce wymiarem pracy edukacyjnej ka|dego nauczyciela, okre[lone w�ramach zadaD og�lnych SzkoBy: osiganie przez uczni�w dojrzaBo[ci intelektualnej, emocjonalnej, budowanie to|samo[ci osobowej, narodowej, rozwijanie [wiadomego i samodzielnego poznawania r�|nych obszar�w wiedzy, dorastanie do poczucia odpowiedzialno[ci za wBasny rozw�j, samodzielne decyzje dotyczce dalszej drogi ksztaBtowania (wyb�r studi�w, zawodu), osiganie dojrzaBo[ci do |ycia w rodzinie, spoBeczeDstwie, w paDstwie obywatelskim, wprowadzanie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe, pogBbianie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej rozpoznawanie jej we wsp�Bczesnej kulturze, analizowanie postaw moralnych bohater�w literackich, ukazywanie dobra i zBa we wsp�Bczesnej kulturze, zapoznawanie uczni�w z wiedz historyczn uBatwiajc samoidentyfikacj kulturow, narodow i religijn, rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynale|no[ci do narodu, spoBeczno[ci lokalnej i regionalnej, spoBeczno[ci europejskiej i midzynarodowej, przekazywanie przez uczni�w wiedzy o uprawnieniach i obowizkach ludzi dorosBych, kt�re wynikaj z natury czBowieczeDstwa oraz faktu bycia obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ksztaBtowanie w uczniach [wiadomo[ci istnienia warto[ci, takich jak wBasny region, kraj oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, ksztaBtowanie poszanowania szacunku dla innych narod�w, ich kultur system�w warto[ci i�sposob�w |ycia, u[wiadomienie uczniom potrzeby wsp�Bpracy dotyczcej zwalczania zagro|eD [rodowiska geograficznego oraz zagro|eD spoBecznych, ukazywanie etycznego aspektu relacji czBowieka do [rodowiska geograficznego, przygotowanie mBodzie|y do roli odpowiedzialnych wsp�Bgospodarzy regionu i Polski, wyrabianie u uczni�w przekonania o istnieniu praw rzdzcych przebiegiem zjawisk w�przyrodzie , |yciu codziennym i technice, ukazywanie etycznego aspektu stosunku czBowieka do przyrody, ochrony [rodowiska i zwierzt, u[wiadomienie mBodzie|y znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji, zagro|enia pierwiastkami promieniotw�rczymi oraz ich zwizkami dla czBowieka i jego [rodowiska, rozwijanie og�lnej wra|liwo[ci muzycznej uczni�w, ich zainteresowaD i umiejtno[ci refleksyjnego sBuchania muzyki, ksztaBcenie u uczni�w umiejtno[ci logicznego rozumowania i wnioskowania przydatnych w�|yciu codziennym oraz precyzyjnego formowania my[li, rozwijanie w uczniach otwarto[ci i tolerancji wobec innych narod�w poprzez lepsze poznanie ich jzyka, ksztaBtowanie postaw internacjonalistycznych mBodzie|y poprzez wymian ze szkoBami w�innych krajach i uczestnictwo w programach midzynarodowych (Unia Europejska, UNESCO), rozwijanie u uczni�w umiejtno[ci rozwizywania problem�w zwizanych z trudno[ciami okresu dojrzewania i dorastania, przybli|ania na zajciach wychowania do |ycia w rodzinie zagadnieD zwizanych z�przyjazni, miBo[ci, seksualno[ci i prokreacj czBowieka, ksztaBtowanie na zajciach wychowania do |ycia w rodzinie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospoBecznych, wspieranie wychowawczej funkcji rodziny, integrowanie dziaBaD szkoBy i [rodowiska rodzinnego, ksztaBtowanie postawy odpowiedzialno[ci za zdrowie swoje oraz innych ludzi, propagowanie kultury prozdrowotnej, aktywno[ci fizycznej, zabawy i wypoczynku jako elementu zdrowego stylu |ycia, wzmacnianie psychiki uczni�w i ksztaBtowanie charakteru poprzez wiczenia fizyczne oraz indywidualny i zespoBowy udziaB uczni�w w sportowej rywalizacji (zale|nie od wieku, pBci i�mo|liwo[ci fizycznych), uczenie odpowiedzialno[ci za wBasne wybory warto[ci, za podejmowane decyzje i�przygotowanie do rozumienia swoich niepowodzeD i cierpienia, ksztaBtowanie u uczni�w umiejtno[ci zwyci|ania w sobie zBa. wBczenie do programu nauczania takich przedmiot�w jak: historia, wiedza o�spoBeczeDstwie, podstawy przedsibiorczo[ci, temat�w dotyczcych etyki |ycia publicznego, antykorupcji, norm i warto[ci obowizujcych w |yciu spoBecznym, politycznym, gospodarczym, etyki biznesu, zachowaD etycznych i�nieetycznych pracodawcy i pracownik�w, realizowanie na lekcjach religii i jzyka polskiego tre[ci nauczania dotyczcych moralno[ci, hierarchii warto[ci, dekalogu jako podstawy |ycia moralnego, relatywizmu moralnego, roli sumienia w prawidBowym rozwoju wewntrznym czBowieka, kryzysu moralnego we wsp�Bczesnym [wiecie. � 34 Powinno[ci dyrekcji, wychowawc�w klasowych i nauczycieli. Nauczyciel w swoich dziaBaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuDczych ma obowizek kierowania si dobrem uczni�w, trosk o ich zdrowie, postaw moraln i�obywatelsk z poszanowaniem godno[ci osobistej ucznia (Ustawa o systemie o[wiaty) Powinno[ci wychowawcy klasy jest: organizowanie procesu wychowawczego w zespole uczniowskim; budowanie relacji pomidzy uczniami, nauczycielami i uczniami, tworzenie planu wychowawczego klasy i realizowanie go wsp�lnie z rodzicami, uczniami i�uczcymi w klasie nauczycielami, tworzenie warunk�w umo|liwiajcych uczniom wszechstronny rozw�j i przygotowanie do |ycia w rodzinie i spoBeczeDstwie, inspirowanie i wspomaganie dziaBania zespoBu uczniowskiego, rozwijanie jego spoBecznej aktywno[ci w szkole i w [rodowisku, ksztaBtowanie wzajemnych stosunk�w midzy uczniami na zasadzie |yczliwo[ci, kole|eDstwa i�odpowiedzialno[ci, otaczanie indywidualn opiek ka|dego ze swych wychowank�w, rozpoznawanie ich sytuacji rodzinnej i warunk�w materialnych, a w razie potrzeby, podjcie staraD o pomoc materialn dla najbiedniejszych, organizowanie spotkaD klasowych z rodzicami uczni�w, czuwanie nad wBa[ciw organizacj i przebiegiem pracy uczni�w, w razie potrzeby, organizowanie pomocy kole|eDskiej dla uczni�w majcych kBopoty z opanowaniem materiaBu, wsp�Bpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami i nauczycielami, budzenie zainteresowania kultur regionu, ksztaBtowanie postaw patriotyzmu, aktywno[ci spoBecznej, wra|liwo[ci na krzywd drugiego czBowieka, tolerancji, propagowanie programu zdrowego stylu |ycia, walki z uzale|nieniami i naBogami przybli|anie mBodzie|y problem�w zwizanych z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej, ustalanie ocen ze sprawowania, wystpowanie do dyrekcji o przyznawanie uczniom nagr�d i wyr�|nieD, stypendi�w lub zastosowanie kar dyscyplinarnych. ukazywanie, na zajciach wychowawczych, moralnych aspekt�w pracy i r�|nych dziedzin |ycia publicznego a tak|e etycznego wymiaru |ycia szkolnego u[wiadamianie uczniom istotnego znaczenia zasad i warto[ci moralnych w rozwoju osobowym czBowieka, w ksztaBtowaniu wzajemnych relacji midzy ludzmi ukazywanie korupcji jako negatywnego zjawiska, naruszajcego kodeksy etyczne. Zadania wychowawcze realizowane s wg planu dydaktyczno-wychowawczego szkoBy i plan�w wychowawc�w poszczeg�lnych klas. Powinno[ci dyrekcji jest: peBnienie funkcji koordynatora dziaBaD wychowawczych w Szkole i wsp�Bpraca z Rad Rodzic�w i Samorzdem Uczniowskim, powoBywanie zespoBu wychowawczego, bdcego komisj Rady Pedagogicznej, analizowanie i ocena pracy wychowawc�w z zespoBami uczniowskimi, z klasow i szkoln Rad Rodzic�w, analizowanie i ocena, w czasie hospitacji, wychowawczego wymiaru zaj edukacyjnych, analizowanie i diagnozowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wychowawczej pracy nauczycieli, organizacji i stowarzyszeD uczniowskich, reprezentowanie SzkoBy w kontaktach z wBadzami samorzdowymi i z instytucjami wspomagajcymi dziaBalno[ wychowawcz SzkoBy (Policja, Sd dla Nieletnich, Stra| Po|arna, biblioteka, O[rodek Kultury, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna). zapewnienie uczniom mo|liwo[ci uzyskania wiedzy i umiejtno[ci ksztaBtowania postaw przedsibiorczych z uwzgldnieniem zasad etycznych. Powinno[ci nauczycieli jest: harmonijne realizowanie zadaD w zakresie nauczania , ksztaBcenia umiejtno[ci i�wychowania uczni�w, uczenie w czasie zaj edukacyjnych efektywnego wsp�BdziaBania w zespole i pracy w�grupie, budowania wizi midzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji zgodnych z zasadami etyki i moralno[ci rozwijanie sprawno[ci intelektualnej, psychologicznej, spoBecznej i duchowej uczni�w oraz ich osobistych zainteresowaD. � 35 Zasady wsp�Bpracy wychowawczej z rodzicami Rodzice maja prawo do wychowania dzieci zgodnie z wBasnymi przekonaniami (Ustawa o systemie o[wiaty art. 4) Rodzice maja prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. (Konstytucja RP art. 54 ust. 3) Pierwotne i najwiksze prawo wychowawcze posiadaj rodzice w stosunku do swoich dzieci, za[ nauczyciele wspieraj rodzic�w w dziedzinie wychowania. Rodzice maj statutowo zapewnion mo|liwo[ wsp�Buczestniczenia w opracowaniu plan�w pracy szkoBy, programu wychowawczego oraz dokBadn informacj o pracy wychowawczej szkoBy, o realizacji program�w wychowawczych, planie zaj szkolnych i kryteriach wewntrzszkolnego systemu oceniania z poszczeg�lnych przedmiot�w i zachowania. Rodzice maj prawo wyra|a swoj opini o pracy SzkoBy, uczestniczy w pracy klasowej Rady Rodzic�w, reprezentowa rodzic�w w Radzie Rodzic�w SzkoBy, w miar mo|liwo[ci wspomaga szkoB finansowo. Bior udziaB w zebraniach klasowych, sprawuj opiek nad mBodzie| w czasie wycieczek, wieczork�w, zabaw, itp. Wsp�Bpracuj z wychowawc w celu stworzenia jednolitego klimatu wychowawczego umo|liwiajcego wszechstronny rozw�j mBodzie|y, decyduj o uczszczaniu dzieci lekcje religii, na zajcia wychowania do |ycia w rodzinie . � 36 Cele wychowawcze samorzdu uczniowskiego. KsztaBtowanie umiejtno[ci pracy zespoBowej umiejtno[ci organizacyjnych w [rodowisku klasowym i szkolnym z uwzgldnieniem zasad etyki i prawa obowizujcego w�demokratycznym paDstwie. Rozwijanie samorzdno[ci poprzez: organizowanie wybor�w do rad klasowych i Rady Uczniowskiej SzkoBy, organizowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym: spotkaD z ciekawymi ludzmi, Dnia Nauczyciela, Dnia Wiosny, Walentynek, po|egnania maturzyst�w; rozgrywek sportowych w dniu sportu szkolnego , w Dniu Wiosny, peBnienie dy|ur�w w klasie, w szkole i w szatni, reprezentowanie SzkoBy w [rodowisku: udziaB w Powiatowym Turnieju Szk�B Zrednich, w�Powiatowym Sejmiku Samorzd�w Szk�B Zrednich, reprezentowanie spraw mBodzie|y w Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i w Radzie Rodzic�w, prowadzenie radiowzBa szkolnego. � 37 Cele wychowawcze Szkolnego KoBa CARITAS uwra|liwienie mBodzie|y na ludzk bied i krzewienie ducha czynnej miBo[ci blizniego poprzez spotkania, zebrania, pogadanki i szkolenia stwarzanie atmosfery mobilizujcej prac nad sob, ksztaBtowanie swojej osobowo[ci, d|enie do wszechstronnego rozwoju mBodzie|y. reagowanie na konkretne potrzeby [rodowiska, domu, szkoBy, ssiedztwa i organizowanie pomocy materialnej poprzez udziaB w kwestach, zbi�rkach odzie|y, opiek nad ludzmi starszymi wsp�Bpraca w prowadzeniu [wietlicy SRK przy Parafii w Ropczycach; organizowanie imprez okoliczno[ciowych z okazji Zw. MikoBaja, Wigilii, Zwiconego , wsp�Bpraca z Domem Opieki SpoBecznej w Rudzie i Domem Opieki SpoBecznej w Lubzinie, odwiedziny i organizowanie spotkaD integracyjnych. Organizowanie wsp�lnie z Miejskim O[rodkiem Sportu i Rekreacji zaj rekreacyjno-sportowych propagujcych zdrowy styl |ycia, wolny od naBog�w i uzale|nieD. � 38 Zasady wsp�Bpracy wychowawczej z samorzdami i instytucjami pozaszkolnymi uczestniczcymi w procesie wychowania. Wsp�Bpraca z administracj samorzdow Wsp�Bpraca ze Starostwem Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego w zakresie pomocy stypendialnej dla uczni�w z rodzin wiejskich, organizowanie spotkaD w ramach zaj edukacyjnych wiedzy o spoBeczeDstwie i godzin do dyspozycji wychowawcy na temat samorzdno[ci lokalnej; organizowanie powiatowych imprez sportowych. Wsp�Bpraca z O[rodkiem Sportu i Rekreacji w Ropczycach w celu organizowania takich zaj jak LICELIADA i TURNIEJ SZK�A ZREDNICH. Wsp�Bpraca z O[rodkiem Kultury w Ropczycach w organizowaniu imprez kulturalnych z�okazji: [wita niepodlegBo[ci 11 listopada, [wita narodowego w rocznic Konstytucji 3 Maja, Turnieju Szk�B, Konkursu Wiedzy o Niemczech. Wsp�Bpraca dyrekcji, pedagoga szkolnego i wychowawc�w klasowych z Poradni Psychologiczn w Ropczycach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wsp�Bpraca z Komend Powiatow Policji w Ropczycach, ZakBadem Opieki Zdrowotnej i�Komend Stra|y Po|arnej w realizowaniu Programu Bezpieczna SzkoBa, Bezpieczne Miasto Wsp�Bpraca z organizacjami i instytucjami wspierajcymi szkoB w procesie wychowania. Wsp�Bpraca Szkolnego KoBa CARITAS ZE Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i innymi organizacjami. Wsp�Bpraca Szkolnego KoBa PCK z ZOZ i Stacja Sanepidu w organizowaniu Konkursu Wiedzy o AIDS , profilaktyki stomatologicznej i z Powiatowym Zarzdem PCK w akcji honorowego krwiodawstwa. � 39 W dziaBaniach wychowawczych przyjmuje si nastpujce priorytety: wychowanie patriotyczne wychowanie moralne i prospoBeczne wychowanie prozdrowotne � 40 Tre[ wychowania patriotycznego realizowana bdzie: w czasie poszczeg�lnych zaj edukacyjnych poprzez udziaB mBodzie|y w akademiach i uroczysto[ciach z okazji [wit paDstwowych (11�Listopada, 3 Maja) rocznic powstaD narodowych (przygotowanie program�w artystycznych, apeli) poprzez kontynuowanie tradycji obchod�w ZWITA SZKOAY zwizanego z postaci Tadeusza Ko[ciuszki w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy poprzez przygotowanie program�w po[wiconych wielkim Polakom (pisarzom, artystom, dow�dcom) poprzez udziaB w imprezach i spotkaniach przybli|ajcych kultur i osignicia regionu  naszej maBej ojczyzny . Cele wychowania patriotycznego: ksztaBtowanie uczucia gBbokiej wizi z ojczyzn pogBbienie wiedzy o tradycji i wsp�Bczesno[ci polskiego narodu Bczenie patriotyzmu z otwarto[ci na sprawy i problemy innych narod�w (tolerancja, internacjonalizm) Wizja zrealizowana zostanie jako model absolwenta, kt�ry: [wiadomie bdzie traktowaB patriotyzm jako najwy|sz warto[ przyjmie jako dorosBy obywatel, odpowiedzialn postaw wobec ojczyzny bdzie poza granicami kraju i wobec obcokrajowc�w godnie j reprezentowaB szanuje jzyk ojczysty � 41 Tre[ i zakres wychowania moralnego i prospoBecznego realizowane bd: w czasie zaj edukacyjnych z takich przedmiot�w jak religia, j. polski, historia, geografia, biologia, wychowanie do |ycia w rodzinie, godziny do dyspozycji wychowawcy oraz poprzez udziaB w pielgrzymkach, rekolekcjach i dniach skupienia poprzez umacnianie dziaBalno[ci samorzd�w klasowych i Rady Uczniowskiej poprzez udziaB uczni�w w szkolnych i [rodowiskowych akcjach (np. Sprztanie ziemi ), konkursach ( o Unii Europejskiej, Wiedzy o Europie, Wiedzy o AIDS) poprzez uczestnictwo w dziaBalno[ci charytatywnej na rzecz ludzi starszych, niepeBnosprawnych; na rzecz dzieci zagro|onych uzale|nieniem lub uzale|nionych od naBog�w; tworzenia tradycji organizowania spotkaD integracyjnych w Domu Opieki SpoBecznej w Rudzie i w Lubzinie. Cele wychowania moralnego i prospoBecznego ksztaBtowanie u uczni�w umiejtno[ci podejmowania odpowiedzialnych decyzji, odr�|nienia dobra od zBa, i stosowania kodeksu etycznego ksztaBtowanie umiejtno[ci wsp�BdziaBania z grup r�wie[nik�w i nawizywanie kontakt�w midzyludzkich przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i do samooceny przygotowanie do peBnienia r�|nych funkcji spoBecznych Wizja zrealizowana zostanie jako model absolwenta, kt�ry bdzie: czBowiekiem wra|liwym na dobro prawd i pikno cechowaB si uczciwo[ci i rzetelno[ci w pracy, odpowiedzialno[ci za siebie i drugich, |yczliwo[ci i prawdom�wno[ci tolerancyjny wobec ludzi o innych pogldach potrafiB sprawy osobiste Bczy z dobrem og�Bu przygotowanym do |ycia w rodzinie, w [rodowisku, uczelni, w miejscu pracy i�zamieszkania. � 42 Tre[ i zakres wychowania prozdrowotnego obejmuj nastpujce dziaBania: propagowanie zdrowego stylu |ycia (propaganda wizualna, udziaB w konkursach i zawodach sanitarnych, akcji Tw�j pikny u[miech upowszechniajcej kultur stomatologiczn) zwikszenie ilo[ci zaj dydaktycznych z wychowania fizycznego o charakterze korekcyjno-ruchowym i tanecznym (Aerobik) organizowanie rajd�w pieszych i rowerowych oraz wycieczek po najbli|szej okolicy prowadzenie akcji, majcych na celu ukazywanie szkodliwo[ci naBog�w (pogadanki, spotkania, prelekcje lekarzy i szkolnej sBu|by zdrowia) badania okresowe (wzrok, sBuch, wady postawy) Cele do osignicia to wykreowanie modelu absolwenta, kt�ry bdzie [wiadomie dbaB o zdrowie swoje i innych szanowaB przyrod i zabiegaB o ochron [rodowiska naturalnego prowadziB zdrowy tryb |ycia. Wizja zrealizowana zostanie jako model absolwenta, kt�ry: umiejtnie obcuje z przyrod, dba o swoje zdrowie i [rodowisko naturalne nie ulega naBogom, jest odporny na dziaBanie grup nieformalnych i patologicznych ROZDZIAA IV ZASADY OCENIANIA WEWNTRZSZKOLNEGO CELE I ZAKRES OCENIANIA � 43 Wewntrzszkolny System Oceniania (WSO) Liceum Og�lnoksztaBccego im. Tadeusza Ko[ciuszki w Ropczycach reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i�promowania uczni�w. � 44 Ocenianiu podlegaj: osignicia edukacyjne ucznia; zachowanie ucznia. Ocenianie osigni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postp�w w�opanowaniu przez ucznia wiadomo[ci i�umiejtno[ci w�stosunku do wymagaD edukacyjnych wynikajcych z�podstawy programowej i�realizowanych w�szkole program�w nauczania, uwzgldniajcych t podstaw oraz formuBowanie oceny wyniku speBnienia wymagaD wraz z jej uzasadnieniem. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc, nauczycieli oraz uczni�w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wsp�B|ycia spoBecznego i�norm etycznych. � 44 a Ocenianie wewntrzszkolne ma na celu: informowanie ucznia o�poziomie jego osigni edukacyjnych i�jego zachowaniu oraz o�postpach w�tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w�samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postp�w w�nauce i zachowaniu; dostarczenie rodzicom i�nauczycielom informacji o�postpach, trudno[ciach w�nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umo|liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i�metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. � 44 b Ocenianie wewntrzszkolne obejmuje: formuBowanie przez nauczycieli wymagaD edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeg�lnych [r�drocznych i�rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z �obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych; ustalanie kryteri�w oceniania zachowania; ocenianie bie|ce i�ustalanie [r�drocznych ocen klasyfikacyjnych z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych oraz [r�drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedBug skali i�w�formach przyjtych w� szkole; przeprowadzanie egzamin�w klasyfikacyjnych; ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedBug skali, o�kt�rej mowa w�� 45a ust. 1 i � 47 ust.4; ustalanie warunk�w i�trybu uzyskania wy|szych ni| przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; ustalanie warunk�w i�sposobu przekazywania rodzicom informacji o�postpach i�trudno[ciach ucznia w�nauce. ZASADY OCENIANIA OSIGNI EDUKACYJNYCH � 45 Nauczyciele na pocztku ka|dego roku szkolnego informuj uczni�w oraz ich rodzic�w o: wymaganiach edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeg�lnych [r�drocznych i�rocznych ocen klasyfikacyjnych z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych, wynikajcych z �realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osigni edukacyjnych uczni�w; warunkach i�trybie uzyskania wy|szej ni| przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych. Uczniowie zostaj poinformowani o wymienionych wy|ej wymaganiach podczas pierwszej lekcji, natomiast rodzice na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Uczniowie (rodzice) nieobecni na lekcji (zebraniu rodzic�w) zapoznaj si we wBasnym zakresie z podanymi przez nauczyciela informacjami. Wychowawca klasy na pocztku ka|dego roku szkolnego informuje uczni�w oraz�ich rodzic�w o�warunkach i�sposobie oraz�kryteriach oceniania zachowania oraz�o�warunkach i�trybie uzyskania wy|szej ni| przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Zasady te zostaj przedstawione uczniom na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy, a rodzicom na pierwszym spotkaniu z�wychowawc w�danym roku szkolnym. Oceny s jawne zar�wno dla ucznia jak i�jego rodzic�w. Oceny s wpisywane do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia przez oceniajcego nauczyciela . Na wniosek ucznia lub jego rodzic�w nauczyciel uzasadnia ustalon ocen. Na wniosek ucznia lub jego rodzic�w, sprawdzone i�ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotyczca oceniania ucznia, jest udostpniana uczniowi lub jego rodzicom. Przy ustalaniu oceny z�wychowania fizycznego, techniki, plastyki i�muzyki bdzie w�szczeg�lno[ci brany pod uwag wysiBek wkBadany przez ucznia w�wywizywanie si z�obowizk�w wynikajcych ze specyfiki tych zaj. Dyrektor szkoBy zwalnia ucznia z�zaj z�wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o�ograniczonych mo|liwo[ciach uczestniczenia ucznia w�tych zajciach, wydanej przez lekarza na czas okre[lony w�tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z�zaj z�wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w�dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si "zwolniony". Dyrektor szkoBy, na wniosek rodzic�w oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w�tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w�tym niepublicznej poradni specjalistycznej, speBniajcej okre[lone warunki (o�kt�rych mowa w�art.�71b ust.�3b ustawy), zwalnia ucznia z�wad sBuchu lub z�gBbok dysleksj rozwojow z�nauki drugiego jzyka obcego. Zwolnienie mo|e dotyczy cz[ci lub caBego okresu ksztaBcenia w�danym typie szkoBy. W przypadku zwolnienia ucznia z�nauki drugiego jzyka obcego w�dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si "zwolniony". Nauczyciel jest obowizany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w�tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i�edukacyjnych ucznia, u�kt�rego stwierdzono specyficzne trudno[ci w�uczeniu si, uniemo|liwiajce sprostanie tym wymaganiom. Dostosowanie wymagaD edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i�edukacyjnych ucznia, u�kt�rego stwierdzono specyficzne trudno[ci w�uczeniu si, uniemo|liwiajce sprostanie tym wymaganiom, nastpuje tak|e na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w�tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o�kt�rej mowa w�art.�71b ust.�3b ustawy z�dnia 7�wrze[nia 1991�r. o�systemie o[wiaty. W przypadku ucznia posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztaBcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagaD edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych mo|e nastpi na podstawie tego orzeczenia. � 45 a Ocenianie ma charakter cigBy, a oceny s wystawiane systematycznie, zgodnie z wewntrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjtym w planie dydaktycznym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osigni ucznia. Oceny dziel si na: bie|ce okre[lajce poziom wiadomo[ci i umiejtno[ci ucznia ze zrealizowanej cz[ci zaj edukacyjnych, [r�droczne majce na celu okresowe podsumowanie osigni edukacyjnych ucznia z zaj edukacyjnych i ustalenie ocen zwanych klasyfikacyjnymi [r�drocznymi, a tak|e ustalenie oceny z zachowania, roczne bdce podsumowaniem osigni ucznia w danym roku szkolnym i sBu|ce ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania. Oceny bie|ce oraz klasyfikacyjne [r�droczne i roczne ustala si w�stopniach wedBug nastpujcej skali: StopieDOznaczenie cyfroweSkr�t literowycelujcy6cel.bardzo dobry5bdb.dobry4db.dostateczny3dst.dopuszczajcy2dop.niedostateczny1ndst.W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne podawane s w peBnym brzmieniu; przy opisie ocen klasyfikacyjnych [r�drocznych mo|na stosowa odpowiednie skr�ty literowe. OG�LNE KRYTERIA OCENIANIA � 46 Szczeg�Bowe kryteria oceniania wiedzy i umiejtno[ci z poszczeg�lnych przedmiot�w, opracowuj nauczyciele na podstawie obowizujcych podstaw programowych, program�w i standard�w edukacyjnych. Kryteria te podlegaj zatwierdzeniu przez komisje przedmiotowe. Kryteria znajduj si w bibliotece szkolnej i s udostpnione uczniom i ich rodzicom na ich |yczenie. Ponadto uczniowie s zaznajamiani z kryteriami oceniania podczas lekcji z danych zaj edukacyjnych. Kryteria oceniania z�poszczeg�lnych przedmiot�w znajduj si tak|e na stronie internetowej szkoBy. Oceny bie|ce, [r�droczne i roczne wystawia si na podstawie r�|nych form, wypowiedzi ustnych oraz form pisemnych takich jak: prace klasowe, sprawdziany, kartk�wki, zadania domowe, dyktanda, testy, inne prace dodatkowe w zale|no[ci od specyfiki przedmiotu. Ocena z religii /etyki jest wystawiana wedBug skali ocen przyjtych w szkole. Nie ma ona wpBywu na promocj ucznia do nastpnej klasy, oraz nie wpBywa na [redni ocen ucznia. Roczna ocena z religii /etyki jest umieszczana na [wiadectwie szkolnym bezpo[rednio po ocenie ze sprawowania. Oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych nie maj wpBywu na ocen klasyfikacyjn zachowania. Uczniom uczestniczcym w lekcjach wychowanie do |ycia w rodzinie fakt ten odnotowuje si na [wiadectwie szkolnym w cz[ci przeznaczonej na dodatkowe zajcia edukacyjne wpisem uczestniczyB (a) . Pisemna praca klasowa (1 2 godz.) musi by zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. Sprawdzian taki mo|e by tylko jeden w cigu dnia, a nie wicej ni| trzy w tygodniu, Sprawdziany (10 20 min) obejmujce tre[ci nauczania ostatnich trzech lekcji mog by przeprowadzane bez uprzedzenia. Sprawdzone, ocenione prace pisemne uczniowie otrzymuj od nauczyciela do wgldu w�cigu dw�ch tygodni od daty pisania sprawdzianu. Prace pisemne przechowywane s w szkole do koDca danego roku szkolnego i�udostpniane do wgldu rodzicom po ustaleniu terminu z nauczycielem zaj edukacyjnych. UczeD ma prawo do poprawy oceny postawionej za pisemn prac kontroln na zasadach ustalonych przez nauczyciela, ale nie p�zniej ni| 2 tygodnie po oddaniu sprawdzianu.. UczeD mo|e by zwolniony przez nauczyciela z bie|cej formy sprawdzania i�oceniania w�sytuacjach okre[lonych w prawach ucznia. Badanie osigni edukacyjnych uczni�w prowadzone przez inne osoby ni| nauczyciel danych zaj edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem zakresu materiaBu. Szczeg�Bowe zasady oceniania z poszczeg�lnych zaj edukacyjnych zawarte s w opracowanych przez nauczycieli i udostpnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania. UczeD ma prawo do jednego usprawiedliwionego nieprzygotowania w semestrze z ka|dego przedmiotu pod warunkiem, |e wcze[niej nauczyciel nie zapowiedziaB powt�rzenia lub sprawdzianu pisemnego na dan lekcj. Fakt nieprzygotowania nale|y zgBosi nauczycielowi przed rozpoczciem lekcji. Og�lne kryteria ocen z zaj edukacyjnych : Ocen celujcy otrzymuje uczeD , kt�ry : posiadB wiedz i umiejtno[ci znacznie przekraczajce wymagania edukacyjne przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i tw�rczo rozwijaB wBasne uzdolnienia, biegle posBugiwaB si zdobytymi wiadomo[ciami w rozwizywaniu problem�w teoretycznych lub praktycznych , rozwizywaB zadania wykraczajce poza wymagania edukacyjne danej klasy, lub osignB sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikujc si do finaBu na szczeblu wy|szym ni| szkolny. 2) Ocen bardzo dobry otrzymuje uczeD, kt�ry : posiadB zdolno[ my[lenia analitycznego i syntetycznego, opanowaB peBny zakres wiadomo[ci i umiejtno[ci w stopniu pozwalajcym na biegBe posBugiwanie si zdobytymi umiejtno[ciami w samodzielnym rozwizywaniu problem�w teoretycznych i praktycznych w nowych sytuacjach, 3) Ocen dobry otrzymuje uczeD, kt�ry : posiadB wiadomo[ci i umiejtno[ci na poziomie przekraczajcym wymagania zawarte w podstawie programowej, sprawnie posBuguje si zdobytymi umiejtno[ciami, samodzielnie wykonuje (�rozwizuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 4) Ocen dostateczny otrzymuje uczeD, kt�ry : opanowaB wiadomo[ci ujte w podstawie programowej a posiadane przez niego umiejtno[ci pozwalaj mu na rozwizywanie zadaD i problem�w o [rednim stopniu trudno[ci. 5) Ocen dopuszczajcy otrzymuje uczeD, kt�ry : posiada braki w opanowaniu wiadomo[ci i umiejtno[ci ujtych w podstawie programowej ale nie przekre[laj one mo|liwo[ci uzyskania przez niego podstawowych wiadomo[ci i umiejtno[ci w toku dalszej edukacji, rozwizuje z pomoc nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne niewielkim stopniu trudno[ci, jego odpowiedzi wymagaj cigBej korekty ze strony nauczyciela. 6) Ocen niedostateczny otrzymuje uczeD, kt�ry : nie opanowaB wiadomo[ci i umiejtno[ci ujtych w podstawie programowej, a�braki w wiadomo[ciach i umiejtno[ciach uniemo|liwiaj mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie potrafi wykonywa zadaD o elementarnym stopniu trudno[ci. W skBad oceny szkolnej wchodzi stopieD szkolny oraz komentarz nauczyciela. Komentarz powinien zawiera wskaz�wki dla ucznia, w jaki spos�b mo|e on podnie[ swoje osignicia edukacyjne. Nauczyciel wystawia stopieD szkolny, starajc si, aby wyra|aB on jak najbardziej rzeteln informacje o rzeczywistych osigniciach edukacyjnych ucznia. Wymagania edukacyjne formuBowane s w oparciu o podstaw programow oraz wybrany przez nauczyciela i zakwalifikowany do szkolnego zestawu program nauczania oraz indywidualnie okre[lonych przez nauczyciela cel�w dydaktycznych, zapisanych w planie wynikowym. Nauczyciel stosuje co najmniej dwa poziomy wymagaD: podstawowe i�ponadpodstawowe. Poziomy wymagaD powizane s z sze[ciostopniow skal ocen wedBug kryterium og�lnego przyjtego przez szkoB i szczeg�Bowego zawartego w planie wynikowym nauczyciela. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNI�W � 47 Specyficznym i gB�wnym celem ocenianie zachowania uczni�w jest wspieranie rozwoju osobowo[ciowego ucznia poprzez: uczynienie z oceny zachowania akceptowanego przez ucznia i traktowanego powa|nie narzdzia kierowania jego rozwojem osobowo[ciowym i�motywowania do doskonalenia moralnego, jasne i zrozumiaBe dla ucznia sformuBowanie wymagaD, promowanie |yciowego aktywizmu poprzez wy|sze nagradzanie sukces�w ni| karania pora|ek, przygotowanie do |ycia w spoBeczeDstwie demokratycznym poprzez stosowanie procedur partnerskich. Zr�droczna i�roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgldnia w�szczeg�lno[ci: wywizywanie si z�obowizk�w ucznia; postpowanie zgodne z�dobrem spoBeczno[ci szkolnej; dbaBo[ o�honor i�tradycje szkoBy dbaBo[ o�pikno mowy ojczystej; dbaBo[ o�bezpieczeDstwo i�zdrowie wBasne oraz�innych os�b; godne, kulturalne zachowanie si w�szkole i�poza ni; okazywanie szacunku innym osobom. Zr�droczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wedBug nastpujcej skali: wzorowe; bardzo dobre; dobre; poprawne; nieodpowiednie; naganne, Szczeg�Bowe kryteria oceny zachowania s nastpujce: 1) OCENA WZOROWA ocen wzorow otrzymuje uczeD, kt�ry: jest sumienny w nauce i wypeBnianiu obowizk�w szkolnych, swoim zachowaniem prezentuje postaw patriotyczn, okazuje szacunek dla symboli narodowych, aktywnie uczestniczy w |yciu szkoBy i [rodowiska, szanuje mienie szkolne, spoBeczne oraz wBasno[ koleg�w, chtnie udziela pomocy sBabszym w nauce kolegom, nie ma negatywnych uwag w dzienniku, nie ulega naBogom, dba o honor szkoBy i pikno mowy ojczystej, godnie i kulturalnie zachowuje si w szkole i poza ni, ma wszystkie godziny nieobecno[ci usprawiedliwione i nie ma sp�znieD nieusprawiedliwionych jest uczciwy w wypeBnianiu obowizk�w szkolnych 2) OCENA BARDZO DOBRA Ocen bardzo dobr otrzymuje uczeD, kt�ry: jest sumienny w nauce i wypeBnianiu obowizk�w szkolnych, swoim zachowaniem prezentuje postaw patriotyczn, okazuje szacunek dla symboli narodowych, aktywnie uczestniczy w |yciu szkoBy i [rodowiska, pomaga sBabszym w nauce uczniom, dba o honor szkoBy i pikno mowy ojczystej, dba o mienie szkolne spoBeczne i wBasno[ koleg�w, godnie i kulturalnie zachowuje si w szkole i poza ni, okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoBy, ma co najwy|ej 2 godziny nieusprawiedliwione, nie ma sp�znieD nieusprawiedliwionych jest uczciwy w wypeBnianiu obowizk�w szkolnych 3) OCENA DOBRA Ocen dobr otrzymuje uczeD, kt�ry: stara si wypeBnia podstawowe obowizki szkolne, swoim zachowaniem prezentuje postaw patriotyczn, okazuje szacunek dla symboli narodowych, sporadycznie uchybia wymogom kultury osobistej, ale podejmowane [rodki wychowawcze daj pozytywne rezultaty, dba o bezpieczeDstwo i zdrowie wBasne oraz innych os�b, okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoBy, dba o mienie szkolne spoBeczne i wBasno[ koleg�w, reprezentuje szkoB w r�|nych dziedzinach, np. sport, konkursy itp., mo|e mie co najwy|ej 6 godzin nieusprawiedliwionych. mo|e mie co najwy|ej 3 sp�znienia nieusprawiedliwione 4) OCENA POPRAWNA Ocen poprawn otrzymuje uczeD, kt�ry: nie jest systematyczny w nauce i lekcewa|y obowizki szkolne, wykazuje sBab aktywno[ w |yciu klasy, szkoBy i [rodowiska, nie wykonuje nale|ycie powierzonych mu zadaD i obowizk�w, zdarzaj mu si pojedyncze, nieusprawiedliwione sp�znienia (najwy|ej 4), otrzymaB jedn negatywn uwag w dzienniku, mo|e mie co najwy|ej 12 godzin nieusprawiedliwionych. 5) OCENA NIEODPOWIEDNIA Ocen nieodpowiedni otrzymuje uczeD, kt�ry: czsto nie wykonuje podstawowych obowizk�w szkolnych. mo|e mie co najwy|ej 18 godzin nieusprawiedliwionych (zwBaszcza godziny pojedyncze) i co najwy|ej 6 nieusprawiedliwionych sp�znieD narusza normy zachowania wobec przeBo|onych, os�b starszych i koleg�w, zdarza mu si niewBa[ciwie zachowywa w szkole i poza ni, ma 3 negatywne uwagi w dzienniku, 6) OCENA NAGANNA Ocen nagann otrzymuje uczeD kt�ry: lekcewa|y nauk i obowizki szkolne, wywiera negatywny wpByw na r�wie[nik�w, nie stosuje si do poleceD nauczycieli, ma wicej ni| 3 negatywne uwagi w dzienniku, nie usprawiedliwiB powy|ej 18 godzin i miaB wicej ni| 6 nieusprawiedliwionych sp�znieD w semestrze stosuje przemoc wobec innych os�b UczeD, kt�ry w wyniku klasyfikacji [r�drocznej (rocznej) otrzymaB z zachowania ocen nagann traci prawa uczniowskie okre[lone w � 159 ust. 14, 23, 24, 25, � 161 ust. 5, 7, 9 oraz 8 (w zakresie peBnienia funkcji w organizacjach uczniowskich, spoBecznych, mBodzie|owych dziaBajcych w szkole) na okres jednego semestru. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpBywu na: oceny klasyfikacyjne z�zaj edukacyjnych; promocj do klasy programowo wy|szej lub ukoDczenie szkoBy z zastrze|eniem ustpu 6c i 6d Rada Pedagogiczna mo|e podj uchwaB o nie promowaniu do klasy programowo wy|szej lub nie ukoDczeniu szkoBy przez ucznia, kt�remu w�tej szkole po raz drugi ustalono nagann ocen klasyfikacyjn zachowania UczeD, kt�remu w tej szkole po raz trzeci z rzdu ustalono nagann ocen klasyfikacyjn zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy|szej, a uczeD klasy programowo najwy|szej nie koDczy szkoBy Ocen z zachowania [r�dsemestraln i roczn ucznia ustala w oparciu o przyjte kryteria jego wychowawca. Nauczyciele i zainteresowane osoby maj obowizek na bie|co informowa wychowawc klasy o uwagach, opiniach, zdarzeniach dotyczcych uczni�w jego klasy. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u kt�rego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale|y uwzgldni wpByw stwierdzonych zaburzeD lub odchylenia na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztaBcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. TRYB USTALENIA OCENY ZR�DROCZNEJ I KOCCOWOROCZNEJ Z�OBOWIZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJ EDUKACYJNYCH ORAZ OCENY ZACHOWANIA � 48 Tryb ustalenia przez nauczyciela oceny [r�drocznej i rocznej z obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych obejmuje: Poinformowanie uczni�w i ich rodzic�w o wymaganiach edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeg�lnych [r�drocznych i�rocznych ocenach klasyfikacyjnych z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych, wynikajcych z �realizowanego przez siebie programu nauczania. Jawno[ oceny i jej komentarz. Terminowo[ oceniania prac pisemnych. WysiBek wkBadany przez ucznia z takich przedmiot�w jak: wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka. CigBo[ i systematyczno[ oceniania. R�|norodno[ stosowanych form oceniania. Umo|liwienie poprawy oceny z prac pisemnych. Umo|liwienie uzyskania oceny wy|szej ni| przewidywana, gdy uczeD speBnia okre[lone warunki. Terminowe ustalenie oceny [r�drocznej i rocznej z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych. Terminowe powiadomienie rodzic�w ucznia o przewidywanych ocenach [r�drocznej i�rocznej w tym o ocenach niedostatecznych. 2. Tryb ustalenia [r�drocznej i rocznej oceny zachowania przez wychowawc klasy obejmuje: Poinformowanie uczni�w i ich rodzic�w o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wy|szej ni| przewidywana oraz o�skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Terminowo[ usprawiedliwienia nieobecno[ci przez rodzic�w. Dokumentowanie informacji zwizanej z zachowaniem ucznia w tym informacji pochodzcych od innych nauczycieli, organizacji spoBecznych, instytucji. UdziaB uczni�w klasy w procesie ustalania oceny zachowania Terminowo[ ustalenia oceny zachowania. Terminowo[ poinformowania rodzic�w ucznia o przewidywanej [r�drocznej lub rocznej oceny zachowania. WARUNKI I�TRYB UZYSKANIA WY{SZYCH NI{ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z�OBOWIZKOWYCH I�DODATKOWYCH ZAJ EDUKACYJNYCH I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA � 48a Warunki uzyskania przez uczni�w wy|szych ni| przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych : systematyczne uczszczanie na zajcia i przygotowywanie si do nich, terminowy udziaB w powt�rzeniach i utrwaleniach materiaBu oraz pisemnych sprawdzianach, skuteczne korzystanie z mo|liwo[ci poprawienia ocen ze sprawdzian�w pisemnych w trybie okre[lonym przez nauczyciela, speBnienie kryterium og�lnego i szczeg�Bowego do otrzymania oceny, o kt�r uczeD si ubiega po realizacji zadaD okre[lonych w trybie uzyskania wy|szych ni| przewidywana ocena klasyfikacyjna z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych. Tryb uzyskania przez uczni�w wy|szych ni| przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych. Nauczyciel, na podstawie dotychczasowych osigni z danych zaj edukacyjnych, podaje dla potrzeb ucznia przewidywan ocen roczn i w�wczas, gdy uczeD speBnia warunki uzyskania wy|szych ni| przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z�obowizkowych i�dodatkowych zaj edukacyjnych : ustala zakres dodatkowych wiadomo[ci i umiejtno[ci, kt�re uczeD musi opanowa aby otrzyma ocen, o kt�r si ubiega, nauczyciel mo|e okre[li inne warunki, kt�re odzwierciedlaj specyfik przedmiotu i zaproponowa je uczniowi (np. udziaB w konkursie, zawodach sportowych, olimpiadzie). ustala spos�b i czas sprawdzenia wiadomo[ci i umiejtno[ci lub realizacji dodatkowych warunk�w. Warunki uzyskania przez uczni�w wy|szych ni| przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania: wywizywanie si z obowizk�w uczniowskich, dodatkowa praca ucznia (np. na rzecz uczni�w klasy, szkoBy [rodowiska lokalnego). naprawienie szk�d wyrzdzonych innym swoim dotychczasowym zachowaniem, uczciwo[ w wypeBnianiu obowizk�w uczniowskich (np. nieodpisywanie na sprawdzianach, samodzielno[ w pisaniu prac domowych) Tryb uzyskania przez uczni�w wy|szych ni| przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania. Nauczyciel na podstawie dotychczasowego zachowania podaje mu przewidywan ocen roczn przy wsp�Budziale uczni�w danej klasy i w�wczas, gdy uczeD speBnia warunki uzyskania wy|szej ni| przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustala przy wsp�Budziale klasy: jakie elementy wpBywajce na ocen zachowania musz zmieni si, jakie dodatkowe przedsiwzicia zwizane z klas, szkoB podejmie uczeD, czas realizacji tych zadaD. czy podjte zobowizania zostaBy zrealizowane i uczeD zasBuguje na ocen o�kt�r si ubiega. KLASYFIKOWANIE UCZNI�W � 49 Klasyfikacja [r�droczna polega na okresowym podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z�zaj edukacyjnych, okre[lonych w�szkolnym planie nauczania, i�zachowania ucznia oraz ustaleniu [r�drocznych ocen klasyfikacyjnych z�zaj edukacyjnych i�[r�drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikowanie [r�droczne uczni�w przeprowadza si raz w cigu roku szkolnego w ostatnim tygodniu [r�drocza ( � 95 ust. 1 ). Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej ustala dyrektor SzkoBy. O przewidywanych [r�drocznych ocenach z zaj edukacyjnych i zachowania, wychowawcy informuj rodzic�w uczni�w w formie pisemnej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice potwierdzaj podpisem fakt zapoznania si z tymi ocenami. W przypadku gdy rodzice nie otrzymaj informacji ze szkoBy s zobowizani do kontaktu (osobi[cie lub telefonicznie) z wychowawc klasy, do kt�rej uczszcza dziecko. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia w�danym roku szkolnym z zaj edukacyjnych okre[lonych w szkolnym planie nauczania i�ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali, o�kt�rej mowa odpowiednio w � 45a ust. 1 i � 47 ust.3. Termin rocznego klasyfikacyjnego plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoBy w�ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Oceny klasyfikacyjne ustalaj nauczyciele prowadzcy poszczeg�lne zajcia edukacyjne, a�ocen zachowania wychowawca klasy. Na dwa tygodnie przed zakoDczeniem roku szkolnego nauczyciele informuj uczni�w o przewidywanych ocenach rocznych z poszczeg�lnych przedmiot�w (bdz nieklasyfikowaniu) natomiast wychowawca o ocenie z zachowania. Informacj t w formie pisemnej przekazuj rodzicom uczni�w wychowawcy klas i odnotowuj ten fakt w dzienniku. Rodzice potwierdzaj podpisem fakt zapoznania si z przewidywanymi ocenami. W przypadku, gdy rodzice nie otrzymaj informacji ze szkoBy s zobowizani do kontaktu (osobi[cie lub telefonicznie) z wychowawc klasy, do kt�rej uczszcza ich dziecko. Przewidywane oceny mog ulec zmianie. Na 1 dzieD przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele wystawiaj oceny z poszczeg�lnych przedmiot�w a ocen zachowania wychowawca klasy. Otrzymana w wyniku klasyfikacji koDcoworoczna ocena zachowania ucznia mo|e by zmieniona, gdy uczeD opuszcza zajcia lekcyjne po klasyfikacji i w trybie natychmiastowym (w tym samym lub nastpnym dniu) ich nie usprawiedliwi. UczeD, kt�ry otrzymaB w wyniku klasyfikacji [r�drocznej ocen niedostateczn z obowizkowych zaj edukacyjnych do 30 marca ma czas na uzupeBnienie brak�w w wiadomo[ciach na zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu. � 49a Zr�droczne i�roczne oceny klasyfikacyjne z�obowizkowych zaj edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadzcy poszczeg�lne obowizkowe zajcia edukacyjne, a�[r�droczn i�roczn ocen klasyfikacyjn zachowania - wychowawca klasy po zasigniciu opinii�nauczycieli, uczni�w danej klasy oraz ocenianego ucznia. Zr�droczne i�roczne oceny klasyfikacyjne z�dodatkowych zaj edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadzcy poszczeg�lne dodatkowe zajcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z�dodatkowych zaj edukacyjnych nie ma wpBywu na promocj do klasy programowo wy|szej ani na ukoDczenie szkoBy. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMIN�W: KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZIANU WIADOMOZCI I UMIEJTNOZCI UCZNI�W � 50 UczeD mo|e nie by klasyfikowany z�jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych, je|eli brak jest podstaw do ustalenia [r�drocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z�powodu nieobecno[ci ucznia na zajciach edukacyjnych przekraczajcej poBow czasu przeznaczonego na te zajcia w��szkolnym planie nauczania. UczeD nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno[ci mo|e zdawa egzamin klasyfikacyjny. Termin zBo|enia wniosku ustala si do dnia, w kt�rym odbywa si konferencja klasyfikacyjna ([r�droczna, roczna). Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno[ci lub na wniosek jego rodzic�w rada pedagogiczna mo|e wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny. Termin zBo|enia wniosku ustala si do dnia, w kt�rym odbywa si konferencja klasyfikacyjna ( [r�droczna, roczna). Egzamin klasyfikacyjny zdaje r�wnie| uczeD realizujcy, na podstawie odrbnych przepis�w, indywidualny program lub tok nauki. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si w�formie pisemnej i�ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z�plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i�wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zadaD praktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z�uczniem i�jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o�kt�rym mowa w�ust. 2, 3 i�4 przeprowadza nauczyciel danych zaj edukacyjnych w�obecno[ci, wskazanego przez dyrektora szkoBy, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni - w�charakterze obserwator�w - rodzice ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzdza si protok�B zawierajcy w�szczeg�lno[ci: imiona i�nazwiska nauczycieli termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (wiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. ��Do protokoBu doBcza si pisemne prace ucznia i�zwizB informacj o�ustnych odpowiedziach ucznia. Protok�B stanowi zaBcznik do arkusza ocen ucznia. Wz�r protokoBu stanowi zaBcznik do statutu. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z�zaj edukacyjnych, w�dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si "nieklasyfikowany". � 50a Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w�wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z�zaj edukacyjnych jest ostateczna, z�zastrze|eniem ust.�2 i���50b. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w�wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z�zaj edukacyjnych mo|e by zmieniona w�wyniku egzaminu poprawkowego, z�zastrze|eniem ��51a ust.�1 i���50b. Ustalona przez wychowawc klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z�zastrze|eniem ��50b. � 50b UczeD lub jego rodzice mog zgBosi zastrze|enia do dyrektora szkoBy, je|eli uznaj, |e roczna ocena klasyfikacyjna z�zaj edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaBa ustalona niezgodnie z�przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze|enia mog by zgBoszone w�terminie do 7 dni po zakoDczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, |e roczna ocena klasyfikacyjna z�zaj edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaBa ustalona niezgodnie z�przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoBy powoBuje komisj, kt�ra: 1) w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z�zaj edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomo[ci i�umiejtno[ci ucznia, w�formie pisemnej i�ustnej, oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z�danych zaj edukacyjnych; 2) w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w�drodze gBosowania zwykB wikszo[ci gBos�w; w�przypadku r�wnej liczby gBos�w decyduje gBos przewodniczcego komisji. Termin sprawdzianu, o�kt�rym mowa w�ust. 2 pkt. 1, uzgadnia si z�uczniem i�jego rodzicami. W skBad komisji wchodz: 1) w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z�zaj edukacyjnych: a) dyrektor szkoBy albo nauczyciel zajmujcy w�tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczcy komisji, b) nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne, c) dw�ch nauczycieli z�danej lub innej szkoBy tego samego typu, prowadzcy takie same zajcia edukacyjne; 2) w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoBy albo nauczyciel zajmujcy w�tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczcy komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoBy nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne w�danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorzdu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodzic�w. Nauczyciel, o�kt�rym mowa w�ust. 4 pkt 1) lit. b), mo|e by zwolniony z�udziaBu w�pracy komisji na wBasn pro[b lub w�innych, szczeg�lnie uzasadnionych przypadkach. W�takim przypadku dyrektor szkoBy powoBuje innego nauczyciela prowadzcego takie same zajcia edukacyjne, z�tym |e powoBanie nauczyciela zatrudnionego w�innej szkole nastpuje w��porozumieniu z�dyrektorem tej szkoBy. Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna z�zaj edukacyjnych oraz�roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo|e by ni|sza od ustalonej wcze[niej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z�wyjtkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z�zaj edukacyjnych, kt�ra mo|e by zmieniona w�wyniku egzaminu poprawkowego, z�zastrze|eniem ��51a ust.�1. Z prac komisji sporzdza si protok�B zawierajcy w�szczeg�lno[ci: 1) w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z�zaj edukacyjnych: a) skBad komisji, b) termin sprawdzianu, o�kt�rym mowa w�ust. 2 pkt 1, c) zadania (pytania) sprawdzajce, d) wynik sprawdzianu oraz ustalon ocen; 2) w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skBad komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik gBosowania, d) ustalon ocen zachowania wraz�z uzasadnieniem. Protok�B stanowi zaBcznik do arkusza ocen ucznia. Do protokoBu, o�kt�rym mowa w�ust. 7 pkt 1), doBcza si pisemne prace ucznia i�zwizB informacj o�ustnych odpowiedziach ucznia. UczeD, kt�ry z�przyczyn usprawiedliwionych nie przystpiB do sprawdzianu, o�kt�rym mowa w�ust.�2 pkt�1), w�wyznaczonym terminie, mo|e przystpi do niego w�dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoBy. Przepisy zawarte w ��50b stosuje si odpowiednio w�przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z�zaj edukacyjnych uzyskanej w�wyniku egzaminu poprawkowego, z�tym |e termin do zgBoszenia zastrze|eD wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W�tym przypadku, ocena ustalona przez komisj jest ostateczna. � 51 UczeD otrzymuje promocj do klasy programowo wy|szej, je|eli ze wszystkich obowizkowych zaj edukacyjnych, okre[lonych w�szkolnym planie nauczania, uzyskaB roczne oceny klasyfikacyjne wy|sze od oceny niedostatecznej z uwzgldnieniem � 51a (z�zastrze|eniem � 47 ust. 6 pkt 3) i 4)). UczeD, kt�ry nie speBniB tych warunk�w nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy|szej i�powtarza klas. UczeD, kt�ry w�wyniku klasyfikacji rocznej uzyskaB z�obowizkowych zaj edukacyjnych [redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wy|szej z�wyr�|nieniem. Laureaci konkurs�w przedmiotowych o�zasigu wojew�dzkim w�szkole podstawowej i�gimnazjum oraz laureaci i�finali[ci olimpiad przedmiotowych w�gimnazjach, szkoBach ponadgimnazjalnych i�dotychczasowych szkoBach ponadpodstawowych otrzymuj z�danych zaj edukacyjnych celujc roczn (semestraln) ocen klasyfikacyjn. UczeD, kt�ry tytuB laureata konkursu przedmiotowego o�zasigu wojew�dzkim bdz laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskaB po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z�zaj edukacyjnych, otrzymuje z�tych zaj edukacyjnych celujc koDcow ocen klasyfikacyjn. � 51a UczeD, kt�ry w�wyniku klasyfikacji�rocznej uzyskaB ocen niedostateczn z�jednych obowizkowych zaj edukacyjnych, mo|e zdawa egzamin poprawkowy. W�wyjtkowych przypadkach rada pedagogiczna mo|e wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z�dw�ch obowizkowych zaj edukacyjnych. UchwaB dotyczc dopuszczenia do egzaminu poprawkowego Rada Pedagogiczna podejmuje na posiedzeniu klasyfikacyjnym Egzamin poprawkowy skBada si z�cz[ci pisemnej oraz cz[ci ustnej, z�wyjtkiem egzaminu z�plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z�kt�rych egzamin ma przede wszystkim form zadaD praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoBy w�ostatnim tygodniu ferii letnich, a w�szkole, w�kt�rej zajcia dydaktyczno-wychowawcze koDcz si w�styczniu - w�ostatnim tygodniu ferii zimowych. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoBana przez dyrektora szkoBy. W�skBad komisji wchodz: dyrektor szkoBy albo nauczyciel zajmujcy w�tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczcy komisji; nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne - jako egzaminator; nauczyciel prowadzcy takie same lub pokrewne zajcia edukacyjne - jako czBonek komisji. Nauczyciel, o�kt�rym mowa w�ust. 4 pkt 2, mo|e by zwolniony z�udziaBu w�pracy komisji na wBasn pro[b lub w�innych, szczeg�lnie uzasadnionych przypadkach. W�takim przypadku dyrektor szkoBy powoBuje jako osob egzaminujc innego nauczyciela prowadzcego takie same zajcia edukacyjne, z�tym |e powoBanie nauczyciela zatrudnionego w�innej szkole nastpuje w�porozumieniu z�dyrektorem tej szkoBy. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzdza si protok�B zawierajcy w�szczeg�lno[ci: 1) skBad komisji; 2) termin egzaminu poprawkowego; 3) pytania egzaminacyjne; 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan ocen. Do protokoBu doBcza si pisemne prace ucznia i�zwizB informacj o�ustnych odpowiedziach ucznia. Protok�B stanowi zaBcznik do arkusza ocen ucznia. UczeD, kt�ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystpiB do egzaminu poprawkowego w�wyznaczonym terminie, mo|e przystpi do niego w�dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoBy, nie p�zniej ni| do koDca wrze[nia. UczeD, kt�ry nie zdaB egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy|szej i�powtarza klas. UczeD koDczy szkoB, je|eli w�wyniku klasyfikacji koDcowej, na kt�r skBadaj si roczne oceny klasyfikacyjne z�obowizkowych zaj edukacyjnych uzyskane w�klasie programowo najwy|szej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z�obowizkowych zaj edukacyjnych, kt�rych realizacja zakoDczyBa si w�klasach programowo ni|szych w�szkole danego typu, z�uwzgldnieniem ��51a uzyskaB oceny klasyfikacyjne wy|sze od oceny niedostatecznej z�zastrze|eniem ��47 ust. 6 pkt 3) i 4). UczeD koDczy szkoB z�wyr�|nieniem, je|eli w�wyniku klasyfikacji koDcowej uzyskaB z�obowizkowych zaj edukacyjnych [redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania. � 51b Egzamin maturalny przeprowadza si na aktualnych zasadach okre[lonych w�rozporzdzeniu MENiS Ocenianie Nowej Matury odbywa si na zasadach okre[lonych w rozporzdzeniu MENiS. Egzamin dojrzaBo[ci dla absolwent�w Liceum przeprowadza si na zasadach okre[lonych w rozporzdzeniu MENiS. � 51 c SZKOLNE ZESTAWY PROGRAM�W NAUCZANIA I PODRCZNIK�W Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podrcznik spo[r�d program�w i�podrcznik�w dopuszczonych do u|ytku. Nauczyciel ma prawo opracowania wBasnego programu nauczania, kt�ry musi by zatwierdzony w drodze uchwaBy przez rad pedagogiczn. Szkolny zestaw podrcznik�w mo|e skBada si z nie wicej ni| trzech podrcznik�w dla danych zaj edukacyjnych dla ka|dego zakresu ksztaBcenia. Nauczyciele wybierajc program nauczania uwzgldniaj mo|liwo[ci uczni�w, a�przypadku podrcznik�w przystosowanie dydaktyczne i jzykowe oraz wysok jako[ wykonania, kt�ra umo|liwia korzystanie z niego przez kilka lat. Szkolny zestaw program�w nauczania i podrcznik�w obowizuje przez trzy lata. Dyrektor szkoBy podaje do publicznej wiadomo[ci, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny zestaw program�w nauczania i podrcznik�w, kt�re bd obowizywa od nowego roku szkolnego. ROZDZIAA V ORGANY SZKOAY � 52 Organami SzkoBy s: Dyrektor Rada Pedagogiczna Rada Rodzic�w J���� D f h ~ � � � � � � � � � 0 2 4 6 : T � ������ø�������ypjdj[Rpjdjdjpjht8@5�CJ\�ht8@5�CJ\� h MCJ ht8@CJht8@5�CJ \� ht8@CJ ht8@5�\�ht8@5�CJ$\�hL�5�CJ\�h '5�CJ\�h��5�CJ\�h�hk�5�CJ,\�aJ,h��5�CJ,\�aJ,h�h��5�CJ,\�aJ,h�h��CJ,OJQJaJ,h��5�CJ:\�h�h��CJF h�CJFh��ht8@J|�� T � � 0 ~ � D F f � � � � � : < ��������������������������$a$$a$gd��$a$gd��$gd�� & F �� ����< T � � � ^ ` x � � NPh���LNj��TVl���H�����������������������������$a$� � � � � � � � R T X Z ` x � � � � � � � � $&BDJPfh������ "@BFHNj�������&(HJLNPTVjl�������,<�������������������������������������������������������������������������� hCJ ht8@CJht8@5�CJ\� h�6|CJ h\$�CJ h�CJht8@5�CJ \� h MCJ ht8@CJ j�ht8@CJJ<>@DFJxz|~������������z|JN^`��������pt������������������ʽ׽�������䋄����������z�qht8@5�CJ\�ht8@KHOJQJ h�ht8@ ht8@h ht8@5�h ht8@5�\�ht8@5�CJ \�hhw@5�CJ \�hht8@5�\�mHsHh M5�CJ\�mHsHh\$�5�CJ\�mHsHht8@5�CJ\�mHsHht8@ h\$�CJ ht8@CJ ht8@CJ h MCJ,HJ~�����|N`����t�����������������������������$��a$$a$$ & F�a$ $ & F�a$gd�$a$ ����^��`��$a$����TV^`r� � � #<%�&�&�&�&t(�)�-.�.�����������������������$ & F+a$$a$gdw@$ & F+a$ ��^�`�$a$$ & F*a$$a$�� �V^`r� � �&�&�.�.�0�0�1�1�4�4�4�4:5<5D5�7�7�78�>�>�>�>�@6HHHvHxH�HfK�KhTrT�T``4a ffkk�k�q�q�q0rtt~t�y��������������������ǽ����������������������������������h�3�ht8@CJ h�3�CJh�'5�CJ\�h�'ht8@CJh�'ht8@CJht8@KHOJQJh�'ht8@CJh�3� h�'CJ hw@CJ ht8@CJht8@5�CJ\� ht8@5�CJ ht8@CJht8@:�.�.�.�./�/�0�1�1�1�12�3�4�4�4�4�4:5<5D5F5�7�7�7������������������������$��a$$ & F-a$$a$$ & F,a$$a$$a$�78�8:�:�;`<�=\>�>�>�>�>�@�A`C�DHE�F4G�GvHxH�H�����������������������$ & F/a$ $��^�`�a$$a$$a$$ & F.a$$a$�H�H&LM�MxO�PRShTrT�T4U�U�V X|XLYHZ[$\`4a�b�c������������������������$ & F0a$ $��^�`�a$$a$$ & F)a$$a$$��^��a$�cf fff�gkkkk�k>m�m�n@op�pbq�q�q�q��������������������$ & F1a$$ ���a$$ �����^�`�a$$�h^�ha$$ & Fna$$a$$a$$�e^�ea$$ & F0a$�q�q0r�sptrttt~t�t�tzu,v�v�wrxy�y�yzzn{�{�|����������������������$ & F4a$ $ �7�a$$ & F3a$$a$$a$$ & F2a$ ���$��^��a$�yzހ���N�܇������ƍ2�4�>�@���$���p�v��(���N�l�����������������x�z���T�^����,�.�4�j�n�x�̿\�f�h�@������� �����b�$�L���������������������������������������������������������������� ht8@6�]�h5�CJ\�ht8@KHOJQJ\� ht8@5�CJh ht8@CJh�105�CJ\�h]Co5�CJ\�h�<�h]Coht8@ ht8@CJht8@5�CJ\�A�|�}x~�b�܀ހ����N�ނ<������؇ڇ܇���� �ĉ������������������������$ & F6a$$ & F5a$$ & F5a$$a$$a$$ & F4a$ĉ��D�Ȍ@�����čƍj�F�(�2�4�>�@��$���B��������������������$ & F7a$ $ & F7a$gd]Co�h^�hgd]Co & F� ����0�`�0�gd�� & Fl ������V�^��`�V�gd��$a$$a$$ & F6a$B�F������J�����>��P���r�R���������������������� $�U��^�U`��a$$ & F9a$ $ & F9a$gdsm�$ & F8 ����t�`�t�a$gd��$ & F8a$ $ & F8a$gdsm� & F� ������V�^��`�V�gd��$a$$ & F7a$�p����v�z�f�N�l���������������������������������������������$a$$a$$a$gd�10$a$gd]Co$��^��a$$ & F:a$ $ & F:a$gdsm� �gd�<�$ & F9a$��������4�R���x�z���������|�D��6�R�T�^�`�ȹ�0������������������������$ & F=a$$ & F<a$$a$$ & Fu ������W�^��`�W�a$gd��$a$0����.�0�2�4�j�l�n�x�z�̿����� �Z����Z�\�f�h�������������������������$a$ & F>$a$$a$�� $� ��^� `��a$$ & F=a$h�@�����������b���F�&�X���������� ���b����������������������� ����^�`�$ & F?a$$a$$a$$ & Fma$ & Fmb���$���N�������\��0�������������0�L��������b�h�������������������������$ & FAa$$a$$a$$ & F@a$ $��^�`�a$L�N�������������6��������� �"��Z�>�H ~ l�|!�!�!�!$�%P(Z(�/�/^;h;�<�<�E�E\RfR�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z[$[&[�[�[4\6\x\�\�������������������������������������������������������� ht8@NH\� ht8@\� h�05�CJ ht8@5�CJht8@CJNH ht8@5�h�Tht8@CJht8@6�CJ]�h�9ht8@CJht8@ht8@5�CJ\� ht8@CJ ht8@CJ ht8@5�\�9h�6���r�$�d�J�b�0���r���t�2�����D�\���p��������� ���������������������������� $�n���^�n`���a$$a$$a$$ & FAa$�����Z�N�>�*� ���F�L�t� � X F H ���������������������$�T^�Ta$$ & FBa$ & FB & FBgd09J $ & FB ��a$ $����^��`��a$ $�G�^�G`�a$H ~ h � �j~Xhj�nfh�������������������� $ � �n�a$$a$$a$ $ & FBa$gd�M$ & FBa$ $ �� ��^��a$$ & FB �� a$gd�� & FB�JL�P���\��z!|!�!�!�!�!P#�#������������������$ & FCa$�^� ��^�`�$a$$ �Sa$ $ & F! �Sa$$a$ $ � �n�a$$ � �n�����^��`��a$�#$�%Z&^' (N(P(Z(\(�(�)�**,X-f.�/�/�/�/B0�0�0���������������������� & FD$ & FEa$ ��^�`�$a$$a$$ & FDa$ $ & FDa$gd09J�0 2J3L46"7t8"9�9\;^;h;j;�;<b<�<�<�<�<=�������������������� & FF & F' ��^�`�$a$$a$$ & FDa$ $ & FDa$gd09J$ & FDa$$ & F#a$ $ & F#a$gd09J=^=�>�?�?�@vA�AB�B$CbC�CPD�DpE�E�E�����������������$ �3O�e�^�e`�a$ $ & FG �3Oa$ $ & FG ��a$ $ & FG �3a$$ & FG �3a$gd09J $ & FG ��3a$$ & F" �3a$gd���E�E�E:FH�H�I�KRL\M(N�NO�O�O�PFQ�Q�����������������$ & FHa$ $ & FHa$gd09J $ & F% ��a$$ & FHa$ $ & FHa$gd09J $ & FH ��a$$ & FHa$ $ & FHa$gd09J$ & FHa$ $��^�`�a$$a$�QZR\RfRhR�RPT>U�U�VLW�W"X�X�XLY�Y���������������� $ & F6a$gd09J$ & F6 � ���a$gd��$ & FIa$ $ & FIa$gd09J$ & FIa$$ & F&a$ $ & F&a$gd09J & FI �8�^�8`�$a$$a$$ & FHa$�Y�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z[[$[&[v\x\�\�\�\]`|a~a�a���������������������$ & F{a$!$ & F{a$ !$ & F{a$gd09J$ & F{a$$a$$a$$a$$a$$ & F6a$�\]�]�]�_�_`2a4a|a~a�ab�b�bcc�e�egg0h2hiijj^l`l�l�l2m4m�m�m�m�n�n,o.ovoxo2p4p�p�q�q�q�q�r�r�s�s t�������������������������������������������𲤲�ʋʋ� ht8@NH\�#h09Jht8@CJOJQJ\�^JaJht8@CJNHOJQJ^Jht8@CJOJQJ^J ht8@5� ht8@5�CJ ht8@\�!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJNH\� ht8@CJ\�ht8@CJOJQJ\�^JaJ6�a�a�b@c�c�d�e�e�e�etg�gpi�iLk�l�m�m�m�m�n��������������������$ & F�a$$a$!$ & F�a$$a$ !$��^�`�a$!$ & F�a$$a$�ndp�p�q$t&t(txryzn{} ������l��������������������������$ & F���[$\$a$ $ & F���a$ $ & F� ��a$ & F�gd$a$gd�s�$ & F�a$!$ & F| �$ ������^��`���a$gd�� t t$t(t�t�t�t*u,uBuDuvv�v�wxbxdxry|z~z({*{n{}Z~\~d~f~L�N�V�X� � �����������"�$����Z�\�@�B�����@�B������������������������������󴣴��󴣴������������������������������� ht8@5�CJ!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJhht8@5� h5�h ht8@NHht8@hvht8@NH hvht8@ h�s�\� ht8@\� ht8@NH\�;��������������h���h������6���������������� $$Ifa$ $ & F��d��[$a$ & F� & F�gdv$��^��a$ & F�$a$������������ �"�h�6�8�֒ؒ*�,�>�@�t�v�������–Ė��ޘ�����^�`���������$�&�0�̠Πp�r�����R�T�������ܥޥV�X�"�$�ΧЧ���������������������þ񾷮�������������������۞��������������ht8@CJ\�aJ h�"\�aJht8@NH\�aJ ht8@\�aJ ht8@\�ht8@5�CJOJQJ\�^Jht8@CJNH\� ht8@CJ\� ht8@NHht8@ haW�\� ht8@5�CJ h� �5�CJ>6�8�J�N�X�uoff $$Ifa$$If�kd$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��TX�Z�t�x���uoff $$Ifa$$If�kd�$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��T����������uoff $$Ifa$$If�kdf$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��T��������Ĕuoff $$Ifa$$If�kd$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��TĔƔ���uoff $$Ifa$$If�kd�$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��T���� �uoff $$Ifa$$If�kdp$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��T �"���������Ė$�,�ufYYTTLL$ & F�a$$a$ $�h��^�ha$$ & F��d�d[$\$a$�kd$$IfT�-��F��� ������0�������� 6� ���� ���� ���� ���3�4�-a��T,�������t�0���V�@�F���ڧبn��>�@�B��������������������������$ & F� �$ 7���`���a$gd��$�7^�7a$$ & F�a$ $�`�a$gd�"$a$gd�"$ & F�a$Чx�z�̫Ϋb�d�<�>�n�p�����>�B������������������`�b�$�&�\�^�������ز �|���$�&�*�0�<�H�z�������P�V�b�x���L�N������� �V���������Z�\�,�.�D�J�V�r�������������������������������������������������������������������������� h�A>CJ\�hv5�6�CJ]�ht8@5�6�CJ ]�ht8@5�6�CJ]� ht8@5� ht8@5�CJ ht8@\�ht8@CJNH\� ht8@CJ\�I���&������� �|�~���*�z�L�P����V��D����������������������$ & F�a$$ & F�a$$ & F�a$$a$gd�A>$ & F�a$ $����^��`��a$ $ �8��^��a$$ & Fx �8�8^�8a$gd��r��� ����������������������<�>�����&�p�r�|�~���`�b���������P�R�v�x�������6����������������������������������;�������������������h�J CJOJQJ\�^JaJh�3_CJOJQJ\�^JaJ h�J \� ht8@\�!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJ haW�5�CJ ht8@5�CJ haW�5� ht8@5�ht8@CJNH\� ht8@CJ\�ht8@5�6�CJ]�.�� ��������0�4���&�(�p�r�|�~�b���$������������������$ & F��-�A��[$\$^�-`�Aa$gd��$ & F���[$\$a$gd�3_$ & F�a$$a$$a$$ & F�a$$a$$ & F�a$$���R�����>�����6�x���\�����V���������������! & F� !���^��`�gd�J ! & Fy ���q`�qgd�� ! & Fy�q`�qgd��$ & F�a$$����[$\$^��a$$ & F��-�A��[$\$^�-`�Aa$gd��$ & F��������[$\$^��`���a$gd��V�h�������������F�h���(���D����f�����T� �j�������������������������$ & F}a$ $ & F}a$gd4=p$�h^�ha$$ & F�a$ !�8�^�8`�gd�J ! & F�! & F�gd4=p��<�>�F�L�h�����������j�p�����������~�������^�d�|�~���x�z�����V�X�^�d�����������������Ż����������������y�r��������y�rh���h�%/6�CJ\�]� hxshxsh�;�CJOJQJ\�aJ h4=pCJ\�ht8@6�\�]�ht8@6�OJQJ]�h�;�6�OJQJ]�ht8@CJNH\� ht8@CJ\�ht8@6�CJ\�]�ht8@CJOJQJ\�aJh�%/CJOJQJ\�aJ!ht8@5�CJNHOJQJ^JaJht8@5�CJOJQJ^JaJ(����b��~����~���V���^�|�~���*����������������$ & F� ��n���`���a$gd�� $��^��a$gd�%/gdxs$ & Fy �@ n�n�W�^�n`�W�a$gd��$ & Fy �@ ��n�W�^�n`�W�a$gd��$ & Fy �@ n���`���a$gd�� $��^��a$gd4=p*�����,���������^�������P���@���*�������$���������������������$ & F� �� n���`���a$gd�� $�^�a$gd�%/gdxs$ & F� ��n�n�W�^�n`�W�a$gd����,�.�����������������$�,�.�L�N�����������X����\�����d���4�6��������������������պ������uhuV#h�h�sCJOJQJ\�^JaJh�s5�CJOJQJ^Jh�sh�s5�CJOJQJ^J#h�ht8@CJOJQJ\�^JaJ hP5�hPCJOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJh�;�6�CJ\�]�ht8@6�CJ\�]� hxshxsht8@CJOJQJ\�aJh�;�CJOJQJ\�aJht8@CJNH\� ht8@CJ\�$�����,������X�����F���h�����,�������������������������! & F�gd� & F���[$\$$��^��a$ & F�gd�;� $ & F�a$gd�;�$a$$ & F� �pn�n���^�n`���a$gd��$ & F� �pn���`���a$gd����6���������������������������2�~�����������������!$ & F� ��������^��`���a$gd��!$ & F� ����X�`�X�a$gd��$a$ !$��^�`�a$!$��^�`�a$gd�z�!$a$gd�z� !$ & F�a$gd�z�!$ & F�a$! & F�gd�6�����������������R�T���������������`������ʽ������yk\M>ht8@5�CJOJQJ^JaJhxsCJOJQJ\�^JaJh�z�CJOJQJ\�^JaJh�z�CJOJQJ^JaJ#h�z�h�z�CJOJQJ\�^JaJ h�z�h�z�CJOJQJ^JaJ#h�z�ht8@CJOJQJ\�^JaJht8@CJNHOJQJ\�^Jht8@CJOJQJ\�^J#h�sh�z�CJOJQJ\�^JaJ h�sh�sCJOJQJ^JaJ#h�sh�s5�CJOJQJ^JaJ`�b�������������x�z�J�L������������������:�����������p�����������J�L�X�Z�*xz�������ʻ����������������ʌ�����~y�������to ht8@5� h^5� h�5�h� ht8@NHht8@h��CJOJQJ\�^JaJhPCJOJQJ\�^JaJ!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJ ht8@5�CJ hxs5�CJ h�5�CJht8@5�CJOJQJ^JaJ!ht8@5�CJNHOJQJ^JaJ*~�P�����H����������p�L�����^�xz�����������������������$a$!$ & Fa$ & Fgd�� !$��^�`�a$$a$!$ �������^��`���a$gd��!$ & F� ��������^��`���a$gd������� &`bXZ���� <��" $ d x 4 6 � �  "J��������.0@B����jl|��RT��������±±±±����±±��±±±±�ѨѨѨ����±±��±±���±±�ht8@CJNH\�!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJ ht8@CJ\�ht8@CJOJQJ\�^J ht8@5�CJ h��5�CJ ht8@5� ht8@5�NH>���8" J 8 � Jl��\t��z��������������������$ & F�a$$ & F�a$!$ & F�a$ !$ & F�a$gd�� !$���^��`�a$!$ & F~a$ !$ & F~a$gd��!$ & F�a$z|�����v x z :!0"�&"(�)�+���������������$ & F���a$gd�vI$ & F���a$gd&*$ & F���a$gd3� $��a$gdXj$ & F���a$gd)2� $ & F���a$$a$$a$ !$�8�^�8`�a$���t | � � "!$!�!�!""0"�&�'�' ("(�(�(�)�)�+�+�+�+����ѷ��ѷѷ�煉��s^sO�JC ht8@5�CJ ht8@\�h�vIh&*CJOJQJ^J)h( �h&*B*CJOJQJ^JaJph� h( �h&*CJOJQJ^JaJh&*h&*CJOJQJ^J$h�Kfh&*CJNHOJQJ^JaJ h�Kfh&*CJOJQJ^JaJht8@CJNHOJQJ^JhXjCJOJQJ^Jht8@CJOJQJ^J#h)2�h�vICJOJQJ\�^JaJ h)2�h�vICJOJQJ^JaJ�+�+�+�+�+*.n0p0r0T1^1`1�3x5�7�7�8>9�:;�������������������$��[$\$a$gd�vI$ & F���[$\$a$gd)2�$ & F���[$\$a$$a$$a$ $ & F���a$$a$ $��a$gd&*�+�,�,�-�-�.�.n0p0r0�0�0�0�011 1R1T1`1�2�2B3D3p3r3�3�4�4v5x5�7�7\8^8�8�8�8�899�9�9::;�;�����������������н������𬛬����������������}ht8@CJOJQJ^J#h)2�h�vICJOJQJ\�^JaJ h)2�h�;CJOJQJ^JaJ h)2�h�vICJOJQJ^JaJ ht8@5�CJ ht8@5�NH h� �5� ht8@5� h~@�5� ht8@\�!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJ.�;�;�<�<^>�?�?:@<@�@�@�A�ATBVBdB�B�BC C`DbD(F*FhFjFlFzF|F�I�IJJ�K�K�L�L�M�M�M�M�N�NjOlO�O�O�P�P�P�PDRFR�R�RhSjS�S�S>T@T�U������������׿���������ש׸����������������������������������h?j�CJOJQJ\�^JaJ ht8@5�CJ h� 5�CJ!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ^Jht8@CJNHOJQJ^J=;�<�=^>�>�>$?�?ARBTBVBbBdB�C�EhFjF�����������������$��a$ $ & F���a$$a$��[$\$ & F���[$\$$�h�{���[$\$^�h`�{�a$!$ & F�a$ !$ & F�a$gd��$ & F���[$\$a$jFlFxFzF|FXIHKM�N~O�O6P Q�QXR�R�S�S�T�T�T��������������������"$�T�����^�T`���a$!$�������^��`���a$!$�8�L���^�8`�L�a$ $ & F���a$$a$$��a$�T UbU`XV[�[b\�\�\6]�]�] ^^^�^�^T_Z`b������������������"$�����^�`��a$"$���d���^��`�d�a$"$���(��^��`�(a$!$����^�`�a$ $ & F���a$"$�T�����^�T`���a$�U�U�U�U�X�X�Y�YFZHZ�Z�Z&\(\�]�]�_�_0`2`&a(a�b�b�c�c�d�d�d(e*efBfrf�f�f�f�f�f>h@h�h�h�i�ikkhkjk8m:m�m�mn�������������������������������𥘥������������������h��5�CJOJQJ^Jh.�5�CJOJQJ^Jh�h�5�CJOJQJ^Jh�CJOJQJ\�^JaJ ht8@5�CJ ht8@\�!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJh��CJOJQJ\�^JaJ6b�d�d�d�d�gdinJnLntp\qPs�t�u�vw�����������������!$ & F� �$ �T^�Ta$gd�� $��^��a$gd�L�$ & F� ������W���[$\$^��`�W�a$gd��$ & F� �S��[$\$a$$a$$ & F� ���a$>nLn&o(o p p2p4ppprptpZq\qBsDs�s�s�wtxvx�y�y`zbz�{>|@|N}P}�}�}~�8�:�~�(�*�ȁʁf�h�������΃����������·����髝���������������銄���������h� ht8@NHht8@h|�CJOJQJ\�^JaJht8@CJNHOJQJ^Jht8@CJOJQJ^Jh�L�h�BCJaJ h�L�h�Bh�BCJOJQJ\�^JaJ!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJht8@CJOJQJ\�^JaJ ht8@5�CJ0w�w�z�{�{ |>|@|�|�}�}�~�"����������������� & F� ������V�^��`�V�gd��$ & F� ������V���[$\$^��`�V�a$gd�� !$�h�^�h`�a$!$�g^�ga$!$ & F� ������V�^��`�V�a$gd��!$ & F� �$ �T^�Ta$gd��΃���� ���� �"�����L�N�������h�j��0�N���:�N�0�2�4�8�:�>�@�V�X��������������ݻִ���������}�wqmf`� ht8@CJ h|�h|�h|� h|�CJ ht8@CJhS$1h?j�CJ h�L�CJ\� h?j�CJ\�hS$1h?j�CJ\�h�GHh?j�B*CJ\�ph� h�GHh?j� h?j�5�CJh?j�h?j�5�CJ!ht8@CJNHOJQJ\�^JaJ ht8@5�CJht8@CJOJQJ\�^JaJht8@ h�$5� h.�5� h�5�"��������r������h�j�H�N�t�,�ȍ2�4������������������ $ & F�a$gd?j�%gd?j�gd?j�$a$gd?j� $�h��^�ha$$ & Fz �h��h�����^�h`���a$gd��$a$$������^��`��a$4�6�8�:�<�>�@�V�X�t�v������������(2*2L2V2X23����������������������$ & FJa$ �7���^�7`���$ & Fa$$a$$��a$gd|�$a$$ ���a$X�t�v�������2*2,2J2L2V2X2d3�3�4�4�5�5�6777V7�78HBH I*I,I�JK4K>K@K�L�LhNrN�O�O�O|P�PJQLQPQtQ�Q�Q�X�XY"Y$Y�^�^�_�_�`����������������������������������������ð������������ h?j�CJ hS �CJ ht8@5�CJ h)[CJh< 5�CJ\�h� P h� PCJ ht8@5�CJh�$ht8@5�CJ ht8@CJ\�U ht8@CJht8@5�CJ\�ht8@ht8@KHOJQJ;Samorzd Uczniowski Dyrektor SzkoBy � 53 Dyrektora powoBuje organ prowadzcy na okres 5 lat szkolnych zgodnie z art. 36a ustawy. Dyrektor jest pracodawc kierownikiem zakBadu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli oraz pracownik�w nie bdcych nauczycielami. Dyrektor w szczeg�lno[ci decyduje w sprawach: zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracownik�w SzkoBy przyznawania nagr�d i przyznawania kar porzdkowych nauczycielom i�innym pracownikom SzkoBy wystpowania z wnioskami w sprawach odznaczeD, nagr�d i innych wyr�|nieD dla nauczycieli (po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej) oraz pozostaBych pracownik�w SzkoBy. � 54 Podstawowe zadania dyrektora SzkoBy reguluje art. 39 Ustawy. Dyrektor w szczeg�lno[ci: kieruje bie|c dziaBalno[ci SzkoBy oraz reprezentuje j na zewntrz sprawuje nadz�r pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, dokonuje ich okresowej oceny, realizuje uchwaBy Rady Pedagogicznej podjte w ramach jej kompetencji sprawuje opiek nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju, dysponuje [rodkami okre[lonymi w planie finansowym SzkoBy, a tak|e ponosi odpowiedzialno[ za ich prawidBowe wykorzystanie, wykonuje inne zadania wynikajce z przepis�w szczeg�lnych zarzdza majtkiem szkolnym, okre[la zakres odpowiedzialno[ci materialnej pracownik�w zgodnie z przepisami kodeksu pracy, zapewnia wyposa|enie SzkoBy w [rodki dydaktyczne i sprzt szkolny, planuje, po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej wykorzystanie [rodk�w finansowych SzkoBy, podpisuje wszelkie dokumenty zwizane z realizacj wydatk�w Rady Rodzic�w, organizuje okresowe inwentaryzacje majtku szkolnego, wstrzymuje uchwaBy Rady Pedagogicznej, w przypadku ich niezgodno[ci z�prawem, o czym powiadamia organ prowadzcy i nadzorujcy, ma gBos doradczy w trakcie posiedzeD Rady Rodzic�w, zezwala uczniom na indywidualny tok lub program nauki, przyjmuje uczni�w do SzkoBy oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, dokonuje skre[lenia ucznia z listy uczni�w na podstawie uchwaBy Rady Pedagogicznej, opracowuje arkusz organizacyjny szkoBy na ka|dy rok szkolny, przydziela nauczycielom staB prac oraz dodatkowe zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuDcze, opracowuje perspektywiczny plan rozwoju SzkoBy, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny bud|etowej, prawidBowe prowadzenie i�przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz wBa[ciwe zabezpieczenia mienia szkoBy, zapewnia warunki do dziaBalno[ci innych organ�w szkoBy, podejmuje decyzje o przyznawaniu nagr�d pieni|nych nauczycielom i innym pracownikom SzkoBy, Dyrektor jest przewodniczcym Rady Pedagogicznej, Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, og�lne wnioski wynikajce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o�dziaBalno[ci SzkoBy. � 55 Dyrektor SzkoBy w wykonywaniu swoich zadaD wsp�Bpracuje z Rad Pedagogiczn, Rad Rodzic�w, Rad Uczniowsk. � 56 W Szkole tworzy si stanowisko wicedyrektora, przyjmujc zasad, |e stanowisko wicedyrektora przypada na co najmniej 12 oddziaB�w. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwoBuje z niego dyrektor po zasigniciu opinii organu prowadzcego i rady pedagogicznej. � 57 Szczeg�Bowy zakres obowizk�w wicedyrektora okre[la dyrektor powierzajc to stanowisko. W przypadku nieobecno[ci dyrektora w Szkole wicedyrektor wykonuje wszystkie zadania dyrektora SzkoBy. � 58 Wicedyrektor u|ywa piecztki osobistej: WICEDYREKTOR oraz podpisuje pisma, kt�rych tre[ jest zgodna z zakresem jego zadaD i kompetencji oraz te, kt�re zostan mu powierzone doraznie przez dyrektora SzkoBy. � 59 Wicedyrektor odpowiada sBu|bowo przed dyrektorem, Rad Pedagogiczn i organem prowadzcym SzkoB, za prawidBowo[ i skuteczno[ wykonywania powierzonych mu zadaD. � 60 ObsBug ksigowo[ci SzkoBy jak r�wnie| obsBug kadr i pBac prowadzi szkoBa samodzielnie. SzkoBa zatrudnia gB�wn ksigow i referenta ds. administracyjnych, kt�ry prowadzi obsBug kadr i pBac. RADA PEDAGOGICZNA � 61 W Szkole dziaBa Rada Pedagogiczna, kt�ra jest kolegialnym organem SzkoBy odpowiedzialnym wraz z dyrektorem za realizacj jej statutowych zadaD dotyczcych ksztaBcenia, wychowania i opieki i podejmujcym zwizane z tym decyzje, a tak|e jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora. Rada - w formie uchwaB - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach zwizanych z�dziaBalno[ci dydaktyczn, wychowawcz, opiekuDcz i organizacyjn SzkoBy, Rad Pedagogiczn tworz i bior udziaB w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez wzgldu na wymiar czasu pracy, Przewodniczcym Rady Pedagogicznej jest dyrektor SzkoBy, a wiceprzewodniczcym wicedyrektor SzkoBy, W zebraniach RP mog bra udziaB z gBosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczcego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Zebrania RP zwoBuje jej przewodniczcy z wBasnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 jej czBonk�w, organu prowadzcego, organu nadzorujcego. � 62 Rada Pedagogiczna: zatwierdza plan pracy SzkoBy, zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczni�w, podejmuje uchwaBy w sprawie innowacji i eksperyment�w pedagogicznych w Szkole, okre[la formy wewntrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmuje uchwaBy w sprawach skre[lenia z listy uczni�w (pod warunkiem zapewnienia uczniowi niepeBnoletniemu mo|liwo[ci dalszej nauki), uchwala zmiany w Statucie SzkoBy, podejmuje uchwaBy w innych kwestiach wynikajcych ze stanowicej roli Rady okre[lonych w Statucie SzkoBy oraz w sprawach wewntrznych SzkoBy na wniosek dyrektora, mo|e wystpi z wnioskiem do organu prowadzcego o odwoBanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole, wybiera dw�ch przedstawicieli do komisji konkursowej dla wyBonienia kandydata na dyrektora SzkoBy, wybiera kandydata do nagrody Stypendium Premiera uchwala i nowelizuje regulamin wBasnej dziaBalno[ci, deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach. ustala w drodze uchwaBy, po zasigniciu opinii rady rodzic�w, zestaw szkolnych program�w nauczania i szkolny zestaw podrcznik�w. w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rady rodzic�w mo|e dokona zmian w szkolnym zestawie program�w nauczania lub podrcznik�w. Zmiana w tych zestawach nie mo|e nastpi w trakcie roku szkolnego. � 63 Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej okre[la regulamin normujcy w szczeg�lno[ci nastpujce zagadnienia Spos�b przygotowania zwoBywania, prowadzenia i dokumentowania zebraD Wewntrzn organizacj Kompetencje Przewodniczcego Zasady dopuszczania w jej pracach os�b nie bdcych czBonkami tego organu � 64 Rada Pedagogiczna opiniuje: organizacj pracy SzkoBy, w tym tygodniowy rozkBad zaj lekcyjnych i�pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoBy, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeD, nagr�d i innych wyr�|nieD, propozycje dyrektora w sprawie przydziaBu nauczycielom staBych prac i zaj w�ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo pBatnych zaj, dydaktycznych wychowawczych i opiekuDczych, decyzje Dyrektora o powierzeniu stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, perspektywiczny plan rozwoju SzkoBy, Dyrektor mo|e wystpi do Rady Pedagogicznej z pro[b o wydanie opinii w innej sprawie. � 65 Rada Pedagogiczna dla realizacji zadaD, o kt�rych mowa w � 62 oraz w � 64 mo|e tworzy komisje i zespoBy oraz okre[la zakres i tryb ich prac. Przewodniczcego zespoBu lub komisji powoBuje dyrektor szkoBy w porozumieniu z czBonkami komisji lub zespoBu. Rada Pedagogiczna w szczeg�lno[ci tworzy zespoBy przedmiotowe skBadajce si z�nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiot�w pokrewnych. zesp�B przedmiot�w matematyczno-przyrodniczych tworz nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii i ochrony [rodowiska, informatyki, podstaw przedsibiorczo[ci oraz wychowania do |ycia w rodzinie zesp�B przedmiot�w humanistycznych tworz nauczyciele jzyka polskiego, historii i wiedzy o spoBeczeDstwie zesp�B jzyk�w obcych tworz nauczyciele jzyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i BaciDskiego zesp�B w-f i po tworz nauczyciele wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego zesp�B wychowawczy tworz wychowawcy klas, pedagog, ksi|a uczcy religii oraz wicedyrektor Cele i zadania zespoB�w przedmiotowych: samoksztaBcenie i doskonalenie warsztatu pracy wyb�r lub modyfikacja program�w nauczania zgodnie z�zawarto[ci podstaw programowych i mo|liwo[ci oraz potrzeb uczni�w szkoBy organizacja szkolnych konkurs�w przedmiotowych przeprowadzanie sprawdzian�w por�wnawczych i test�w praca z uczniem zdolnym opracowywanie przedmiotowych kryteri�w oceniania oraz ich ewaluacja Cele i zadania zespoBu wychowawczego obejmuj: zorganizowanie wsp�Bpracy nauczycieli - wychowawc�w dla uzgodnienia sposob�w realizacji kierunk�w wychowania, ustalanie form speBniania zadaD wychowawczych odpowiednio do wieku uczni�w, ich potrzeb, warunk�w [rodowiskowych, rodzaju szkoBy oraz jej warunk�w lokalnych, wsp�lne opracowanie szczeg�Bowych kryteri�w oceniania zachowania uczni�w, organizowanie wewntrz szkolnego doskonalenia w dziedzinie kierowania zespoBami uczni�w oraz wspieranie pocztkujcych wychowawc�w, wsp�lne analizowanie sytuacji wychowawczej w Szkole, ustalanie [rodk�w zapobiegania deformacjom, organizowanie jednostkowych form opieki wychowawczej nad uczniami, opracowywanie sposob�w badania charakterystyk osobowych uczni�w oraz ich realizacja, wsp�lne przygotowywanie i opiniowanie eksperyment�w, innowacji z zakresu wychowania. � 66 Nauczyciele prowadzcy zajcia w danym oddziale tworz zesp�B, kt�rego zadaniem jest w�szczeg�lno[ci ustalenie dla danego oddziaBu zestawu program�w nauczania z zakresu ksztaBcenia og�lnego uwzgldniajce tak|e programy nauczania od dw�ch do czterech przedmiot�w ujtych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Prac zespoBu kieruje Przewodniczcy powoBywany przez dyrektora na wniosek zespoBu. � 67 UchwaBy Rady Pedagogicznej s podejmowane zwykB wikszo[ci gBos�w w obecno[ci co najmniej poBowy jej czBonk�w. � 68 Tre[ci poruszane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, mogce narusza dobro osobiste uczni�w lub ich rodzic�w, a tak|e nauczycieli i innych pracownik�w SzkoBy, stanowi tajemnic sBu|bow. � 69 Rada Pedagogiczna dziaBa wedBug ustalonego przez siebie regulaminu i jej zebrania s protokoBowane. RADA RODZIC�W � 70 skre[lony � 71 skre[lony � 72 skre[lony � 73 skre[lony � 74 skre[lony � 75 skre[lony � 76 skre[lony � 77 skre[lony � 78 skre[lony � 79 skre[lony � 80 skre[lony � 80 a W Liceum dziaBa Rada Rodzic�w, kt�ra reprezentuje og�B rodzic�w uczni�w W ka|dym oddziale dziaBa oddziaBowa (klasowa) rada rodzic�w wybrana w wyborach tajnych przez zebranie rodzic�w uczni�w danego oddziaBu W skBad rady rodzic�w wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziaBowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzic�w uczni�w danego oddziaBu W wyborach, kt�rych mowa w np. 2 i 3 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodzic�w w ka|dym roku szkolnym Rada Rodzic�w uchwala regulamin swej dziaBalno[ci, w kt�rym uchwala w szczeg�lno[ci wewntrzn struktur i tryb pracy rady szczeg�Bowy tryb przeprowadzania wybor�w do rad oddziaBowych oraz przedstawicieli rad oddziaBowych do rady rodzic�w zasady gromadzenia oraz wydatkowania funduszy rad rodzic�w Do kompetencji rad rodzic�w nale|y: Uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn programu wychowawczego szkoBy obejmujcego wszystkie tre[ci i dziaBania o�charakterze wychowawczym skierowane do uczni�w, realizowanego przez nauczycieli programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczni�w oraz potrzeb danego [rodowiska obejmujcego wszystkie tre[ci i dziaBania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczni�w, nauczycieli i rodzic�w Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno[ci ksztaBcenia lub wychowania szkoBy Opiniowanie projektu planu finansowego skBadanego przez dyrektora szkoBy. Je|eli rada rodzic�w w terminie 30 dni od dnia rozpoczcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia w sprawach program�w o kt�rych mowa w ust. 1 pkt. 1a i 1b, program ten ustala dyrektor szkoBy w uzgodnieniu z organem sprawujcym nadz�r pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoBy obowizuje do czasu uchwalenia programu przez rade rodzic�w w porozumieniu z rada pedagogiczn. Rada Rodzic�w ma zapewnion mo|liwo[ swobodnego dziaBania i wpBywania na dziaBalno[ SzkoBy w granicach swoich dziaBaD i uprawnieD W celu wspierania dziaBalno[ci statutowej szkoBy, rada rodzic�w mo|e gromadzi fundusze z dobrowolnych skBadek rodzic�w oraz innych zr�deB. Zasady wydatkowania funduszy rady rodzic�w okre[la regulamin rady rodzic�w. � 81 W przypadku nierespektowania uprawnieD Rady Rodzic�w przez dyrekcj SzkoBy lub podlegBych jej pracownik�w, a tak|e przez Rad Pedagogiczn - Prezydium Rady Rodzic�w mo|e zBo|y pisemne za|alenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora SzkoBy i ma prawo oczekiwa wyczerpujcej odpowiedzi. � 82 W przypadku konfliktu Rady Rodzic�w z innymi organami SzkoBy wynikajcego z�nierespektowania uprawnieD spoBeczno[ci rodzicielskiej, a wobec nieskuteczno[ci rozwizania sporu w drodze wzajemnych rozstrzygni, Rada Rodzic�w ma prawo zwr�ci si o rozstrzygnicie konfliktu przez organ prowadzcy SzkoB. SAMORZD UCZNIOWSKI � 83 W Liceum Og�lnoksztaBccym dziaBa Samorzd Uczniowski zwany dalej Samorzdem. Samorzd tworz wszyscy uczniowie SzkoBy. Samorzd dziaBa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez og�B uczni�w SzkoBy w�gBosowaniu r�wnym, tajnym i powszechnym. Uchwalenie nowego Statutu jak i jego nowelizacja przysBuguje Samorzdowi Szkolnemu. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna maj prawo zgBasza swoje wnioski i propozycje. Zasady wybierania i dziaBania organ�w Samorzdu okre[la Regulamin. Organy Samorzdu s jedynymi reprezentantami og�Bu uczni�w. Regulamin samorzdu nie mo|e by sprzeczny ze Statutem SzkoBy. Podstawowym ogniwem organizacyjnym og�Bu uczni�w SzkoBy jest Samorzd Klasy. Reprezentacj Samorzdu klasy jest Rada Klasy skBadajca si z trzech uczni�w, aby mo|na byBo utworzy funkcj przewodniczcego, z-cy przewodniczcego oraz skarbnika. Samorzd mo|e przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi SzkoBy wnioski i�opinie we wszystkich sprawach SzkoBy w szczeg�lno[ci dotyczcych realizacji podstawowych praw uczni�w takich jak: prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre[ci, celem i�stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postp�w w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji |ycia szkolnego, umo|liwiajce zachowanie wBa[ciwych proporcji midzy wysiBkiem szkolnym a mo|liwo[ci rozwijania i zaspokajania wBasnych zainteresowaD, prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej, prawo organizowania dziaBalno[ci kulturalnej, o[wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wBasnymi potrzebami i mo|liwo[ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, prawo wyboru nauczyciela peBnicego rol opiekuna samorzdu. Rad Uczniowsk Liceum tworz: po jednym przedstawicielu Rad Klasowych oraz Zarzd w skBadzie: przewodniczcy, wiceprzewodniczcy, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczcy komisji problemowych. Pracami Samorzdu Uczniowskiego kieruje i reprezentuje go wobec dyrekcji SzkoBy i Rady Pedagogicznej przewodniczcy, wybierany przez og�B uczni�w SzkoBy w wyborach bezpo[rednich, powszechnych, tajnych i r�wnych. Rada Samorzdu ma: reprezentowa uczni�w, troszczy si o przestrzeganie praw uczni�w, wsp�Buczestniczy w ksztaBtowaniu |ycia SzkoBy pomaga w realizacji cennych inicjatyw uczniowskich. � 84 Organy Samorzdu reprezentuj og�B mBodzie|y poprzez: udziaB ich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego - z gBosem doradczym - w cz[ci posiedzeD dotyczcych realizacji podstawowych praw uczni�w, przedstawianie wniosk�w do rocznego planu pracy w cz[ci dotyczcej dziaBalno[ci wychowawczo - opiekuDczej SzkoBy, przedstawianie wniosk�w o przyznawanie uczniom pomocy materialnej i innych [wiadczeD, przedstawianie wniosk�w o wykorzystaniu wsp�lnie zgromadzonych funduszy, przedstawianie wniosk�w o nagradzanie, wyr�|nianie lub karanie uczni�w i klas, porczanie wobec uczni�w ukaranych oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej opinii o uczniu, kt�remu grozi skre[lenie z listy uczni�w, wnioskowanie do Dyrektora SzkoBy w sprawie wyboru nauczyciela peBnicego rol opiekuna Samorzdu, przedstawianie dyrekcji SzkoBy, Radzie Pedagogicznej, Komitetowi Rodzicielskiemu opinii we wszystkich sprawach dotyczcych spoBeczno[ci uczniowskiej, przedstawianie dyrektorowi SzkoBy opinii o pracy nauczyciela w toku postpowania oceniajcego jego prac. � 85 Organy Samorzdu wsp�BdziaBaj z innymi organami SzkoBy. W przypadku nierespektowania uprawnieD, Rada Uczniowska mo|e zBo|y pisemne za|alenie do nauczyciela-opiekuna Samorzdu oraz ma prawo oczekiwa wyczerpujcej odpowiedzi. � 86 W przypadku jakichkolwiek konflikt�w Samorzdu z innymi organami SzkoBy, a wobec nieskuteczno[ci rozwizania sporu w drodze wzajemnych rozstrzygni, Rada Uczniowska ma prawo zwr�ci si o przesdzenie sporu do Rady Pedagogicznej lub Komitetu Rodzicielskiego. � 87 Opiekuna Samorzdu Uczniowskiego powoBuje dyrektor SzkoBy spo[r�d nauczycieli zaproponowanych przez samorzd. Opiekun Samorzdu sBu|y mu rad i pomoc, po[redniczy pomidzy nim a Rad Pedagogiczn i dyrekcj SzkoBy. Wszystkie poczynania Samorzdu winny by aprobowane przez Opiekuna. ROZDZIAA VI WSP�ADZIAAANIE RODZIC�W I NAUCZYCIELI � 88 Rodzice i nauczyciele wsp�BdziaBaj ze sob w wychowaniu i ksztaBceniu mBodzie|y, majc na celu bezwzgldne dobro uczni�w i SzkoBy. � 89 W celu wymiany informacji i wsp�BdziaBania, organy SzkoBy zapraszaj na swoje zebrania plenarne i posiedzenia regulaminowe dyrektora SzkoBy oraz kierownictwa pozostaBych organ�w, a tak|e inne osoby ze spoBeczno[ci rodzicielskiej. � 90 Dyrektor SzkoBy na bie|co informuje rodzic�w o przepisach dotyczcych oceniania, klasyfikowania i promowania uczni�w oraz przeprowadzania egzamin�w. � 91 Dyrektor, nauczyciele i pedagog szkolny stwarzaj rodzicom mo|liwo[ rzetelnej, peBnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postp�w i przyczyn trudno[ci w�nauce oraz porad w sprawach wychowawczych i dalszego ksztaBcenia dzieci. � 92 Dyrektor SzkoBy organizuje na bie|co, a przynajmniej raz na kwartaB, staBe spotkania z�rodzicami, zapoznajc ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno wychowawczymi tak, co do okre[lonej klasy jak i caBej SzkoBy. � 93 Rodzice maj prawo zwr�cenia si do Organ�w SzkoBy i nauczycieli o organizacj spotkania w okre[lonym czasie i wskazanym celu. Rodzice, Organy SzkoBy i nauczyciele wsp�Borganizuj i wsp�Buczestnicz we wszystkich formach wychowawczo - opiekuDczych organizowanych w Szkole oraz maj prawo inicjowania takich dziaBaD. � 94 W przypadku konfliktu pomidzy rodzicem a nauczycielem (wychowawc) strona rozstrzygajc jest w pierwszej kolejno[ci wicedyrektor, nastpnie rol mediatora peBni dyrektor szkoBy. W przypadku niemo|no[ci rozwizania konfliktu na terenie szkoBy rodzic ma prawo do odwoBania si do Kuratora O[wiaty za po[rednictwem dyrektora szkoBy. ROZDZIAA VII ORGANIZACJA SZKOAY � 95 Rok szkolny rozpoczyna si w dniu 1 wrze[nia a koDczy 31 sierpnia nastpnego roku. Terminy rozpoczcia i zakoDczenia zaj dydaktyczno wychowawczych, egzaminu maturalnego, przerw [witecznych, ferii zimowych i letnich, dodatkowych dni wolnych okre[laj rozporzdzenia MENiS. W klasach programowo najwy|szych zajcia dydaktyczno-wychowawcze koDcz si w�pitek w tygodniu poprzedzajcym rozpoczcie egzaminu maturalnego. Rok szkolny dzieli si na dwa semestry. Semestr pierwszy trwa od 1 wrze[nia do najbli|szego pitku po 20 stycznia. Semestr drugi trwa od najbli|szego poniedziaBku po zakoDczeniu semestru pierwszego do koDca zaj w danym roku szkolnym. Dni, w kt�rych odbywa si cz[ pisemna egzaminu maturalnego z jzyka polskiego i�z�tego przedmiotu obowizkowego, z kt�rego, do egzaminu przystpuje wikszo[ absolwent�w w szkole, s dniami wolnymi od zaj wychowawczo-dydaktycznych. � 96 Zajcia w szkole prowadzone s: 1) w systemie klasowo-lekcyjnym w strukturach midzyklasowych i ponadklasowych w toku nauczania indywidualnego w ukBadzie zaj pozalekcyjnych Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrze|eniem ust. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor mo|e ustali inny czas trwania zaj edukacyjnych, nie dBu|szy jednak ni| 60 minut i nie kr�tszy ni| 30 minut, zachowujc og�lny tygodniowy czas zaj ustalony w tygodniowym rozkBadzie zaj. W czasie trwania zaj dydaktycznych organizuje si przerwy midzylekcyjne w tym jedn dwudziestominutow po trzeciej lekcji. � 97 Podstawow jednostk organizacyjn jest oddziaB liczcy w zasadzie nie wicej ni| 30 uczni�w. PodziaB na grupy jest obowizkowy: na zajciach z jzyk�w obcych, informatyki, element�w informatyki i technologii informacyjnej, a tak|e w przypadku zaj z jzyk�w obcych, tak|e w zespoBach midzyoddziaBowych liczcych wicej ni| 24 uczni�w. na nie wicej ni| poBowie obowizkowych zaj edukacyjnych z zakresu ksztaBcenia og�lnego, dla kt�rych z tre[ci programu nauczania wynika konieczno[ prowadzenia wiczeD, w tym laboratoryjnych w oddziaBach liczcych wicej ni| 30 uczni�w. na zajciach z przysposobienia obronnego w�oddziaBach liczcych wicej ni| 30 uczni�w podczas prowadzenia wiczeD w zakresie udzielania pierwszej pomocy, terenoznawstwa, podstaw planowania i organizowania dziaBaD oraz strzelectwa sportowego. OddziaBy liczce nie wicej ni| 30 uczni�w mog by dzielone na grupy podczas wiczeD, o kt�rych mowa wy|ej za zgod organu prowadzcego. Oraz dodaje si ust. 3a. Przysposobienie obronne jest realizowane jako odrbny przedmiot nauczania w wymiarze 1�godziny tygodniowo w pierwszej i drugiej klasie. Zajcia wychowania fizycznego s prowadzone w grupach liczcych od 12 do 36 uczni�w oddzielnie dla dziewczt i chBopc�w. Dopuszcza si tworzenie grup midzyoddziaBowych lub w wyjtkowych przypadkach grup midzyklasowych. Liczba uczni�w w grupie na zajciach do dyspozycji dyrektora szkoBy nie mo|e by ni|sza ni| 15. W przypadku oddziaB�w liczcych odpowiednio nie wicej ni| 30 uczni�w lub nie wicej ni| 24 uczni�w na zajciach, o kt�rych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) podziaBu na grupy mo|na dokonywa za zgod organu prowadzcego. � 98 Podstaw organizacji pracy Liceum w danym roku szkolnym jest: plan pracy dydaktyczno-wychowawczej tworzony przez komisj Rady Pedagogicznej arkusz organizacji nauczania tworzony przez dyrektora SzkoBy tygodniowy rozkBad zaj nauczycieli i uczni�w tworzony przez wicedyrektora � 99 Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej SzkoBy okre[la w szczeg�lno[ci podstawowe zaBo|enia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Plan pracy przygotowuje komisja Rady Pedagogicznej a zatwierdza Rada Pedagogiczna. Szczeg�Bow organizacj nauczania, wychowania i opieki okre[la arkusz organizacji Liceum tworzony przez dyrektora w terminie wymaganym przez organ prowadzcy i�nadzorujcy na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego Liceum. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzcy po zaopiniowaniu przez Kuratorium. W arkuszu organizacji zamieszcza si w szczeg�lno[ci liczb pracownik�w Bcznie z�liczb stanowisk pracowniczych, og�ln liczb godzin przedmiot�w i innych zaj pozalekcyjnych finansowanych ze [rodk�w przydzielonych przez organ prowadzcy. Organizacje staBych, obowizkowych i nadobowizkowych zaj dydaktycznych i�wychowawczych okre[la tygodniowy rozkBad zaj, tworzony przez wicedyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum, z uwzgldnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. � 100 Zasady tworzenia, tre[ i spos�b realizacji planu finansowego okre[laj odrbne przepisy. � 101 Dyrektor SzkoBy mo|e przesun nauczanie jzyk�w obcych i przedmiot�w, dla kt�rych jest przewidziany wymiar 1 lub 2 godziny tygodniowo w danej klasie w caBo[ci lub w cz[ci do innej klasy ni| okre[lona w ramowym planie nauczania. � 102 W Szkole mog by organizowane nadobowizkowe zajcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoBy, stosownie do posiadanych [rodk�w finansowych. Nauczyciele mog spoBecznie prowadzi lekcje z r�|nych zaj edukacyjnych po uzyskaniu zgody Dyrektora SzkoBy. Zajcia, o kt�rych mowa w ust. 1 i 2 musz by wpisywane w dziennik zaj pozalekcyjnych. � 103 SzkoBa mo|e przyjmowa sBuchaczy zakBad�w ksztaBcenia nauczycieli oraz student�w szk�B wy|szych, na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomidzy dyrektorem SzkoBy, a�zakBadem ksztaBcenia nauczycieli lub szkoB wy|sz. � 104 Liczba uczestnik�w k�B i zespoB�w zainteresowaD oraz innych zaj nadobowizkowych finansowanych z bud|etu szkoBy nie mo|e by ni|sza ni| 15 uczni�w. � 105 Na zajciach fakultatywnych organizowanych w grupach midzyoddziaBowych, midzyklasowych i midzyszkolnych liczba uczni�w nie mo|e by ni|sza ni| 15. � 106 W Szkole funkcjonuje biblioteka, kt�ra jest pracowni szkoln sBu|c realizacji potrzeb i zainteresowaD uczni�w, zadaD dydaktyczno - wychowawczych SzkoBy, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy og�lnej i�pedagogicznej w[r�d rodzic�w oraz w miar mo|liwo[ci wiadomo[ci o regionie. Biblioteka prowadzona jest wsp�lnie z�ZespoBem Szk�B w Ropczycach. Szczeg�Bowe zasady korzystania z biblioteki okre[la porozumienie pomidzy dyrektorami obydwu Szk�B. W skBad biblioteki wchodz: wypo|yczalnia czytelnia � 107 Biblioteka udostpnia ksigozbi�r bezpBatnie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom SzkoBy oraz rodzicom: czytelnicy zobowizani s do przestrzegania regulaminu biblioteki, biblioteka mo|e za|da zwrotu wypo|yczonej pozycji w dowolnym czasie, za zagubione lub zniszczone pozycje czytelnik jest zobowizany do zwr�cenia analogicznej pozycji lub o por�wnywalnej warto[ci po uzgodnieniu z�bibliotekarzem. Biblioteka udostpnia swoje zbiory w czasie trwania zaj dydaktycznych, zgodnie z�organizacj roku szkolnego. Czas pracy ustalony jest w porozumieniu z dyrektorami obydwu Szk�B przy przestrzeganiu nastpujcych zasad biblioteka jest czynna w ka|dym dniu zaj szkolnych godziny korzystania biblioteki dostosowane s do tygodniowego rozkBadu zaj obydwu szk�B w spos�b umo|liwiajcy dostp do zbior�w podczas zaj lekcyjnych i po ich zakoDczeniu Ksigozbi�r podrczny, wydawnictwa sprzed 1945 r. oraz czasopisma udostpniane s wyBcznie w czytelni. Czasopisma spoBeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane s przez rok, natomiast czasopisma metodyczne przez 5 lat. Systematycznie dokonuje si selekcji ksigozbioru, wycofujc pozycje nieaktualne, nieprzydatne w pracy szkoBy oraz zniszczone (zaczytane). Na wniosek dyrektora SzkoBy a co najmniej raz na 5 lat przeprowadza si inwentaryzacj ksigozbioru (w�wczas okres udostpniania zbior�w w roku szkolnym zostaje skr�cony). Wydatki biblioteki szkolnej obejmuj zakup zbior�w i ich konserwacj, zakup wyposa|enia pomieszczeD, zakup sprztu, druk�w bibliotecznych, materiaB pi[mienniczych oraz pomocy dydaktycznych. Roczny plan wydatk�w proponuje nauczyciel - bibliotekarz i przedkBada do zatwierdzenia dyrektorowi SzkoBy oraz Radzie Pedagogicznej. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor SzkoBy z bud|etu SzkoBy lub Komitetu Rodzicielskiego informujc o przyznanej wysoko[ci kwoty z�pocztkiem roku bud|etowego. Biblioteka mo|e prowadzi wBasn dziaBalno[ gospodarcz w celu uzyskania dodatkowych [rodk�w na wzbogacenie ksigozbioru. Bezpo[redni nadz�r nad prawidBow organizacj i prac biblioteki, jej bezpieczeDstwem i�nienaruszalno[ci mienia sprawuje dyrektor ZespoBu Szk�B. � 108 Prawa i obowizki czytelnik�w szczeg�Bowo okre[la regulamin biblioteki. � 109 Za prace biblioteki i czytelni i wykorzystania zbior�w odpowiada nauczyciel - bibliotekarz, kt�ry: realizuje udostpnianie zbior�w czytelnikom, organizuje i zapewnia funkcjonowanie biblioteki zgodnie z obowizujcymi wymaganiami SzkoBy i przepisami, dziaBa na rzecz procesu ksztaBcenia nawyk�w obcowania z ksi|k; tworzenia podstaw kultury czytelniczej, samoksztaBcenia oraz rozwijania zainteresowaD, przygotowuje uczni�w do korzystania z zasob�w biblioteki i umo|liwia im docieranie do nich oraz uzyskiwanie potrzebnych informacji, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, wsp�Bpracuje z gronem pedagogicznym, tworzy zesp�B uczni�w wsp�Bpracujcych z bibliotek, popularyzuje wiedz pedagogiczn w[r�d rodzic�w, wsp�Buczestniczy w speBnianiu przez SzkoB jej funkcji opiekuDczo - wychowawczej, prowadzi prace zwizane z gromadzeniem zbioru ksi|ek, czasopism, audiowizualnego oraz opracowuje go i konserwuje, informuje nauczycieli o stanie czytelnictwa swoich uczni�w, sporzdza plany pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zaj z�przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, prowadzi statystyk wypo|yczeD i dokumentacj pracy biblioteki oraz ewidencj zbioru, prowadzi i udziela informacji co do zasob�w zbioru, odpowiada za zabezpieczenie mienia biblioteki, odpowiada za realizacj cel�w i zadaD biblioteki, organizuje i wykonuje wszelkie inne zadania i czynno[ci zlecone przez dyrektora. � 110 Nauczyciel - bibliotekarz odpowiada sBu|bowo przed dyrektorem SzkoBy za prawidBowo[ i�skuteczno[ wykonywania powierzonych mu zadaD. � 111 W Szkole mo|e funkcjonowa Klub MBodzie|owy , kt�rego regulamin po zaopiniowaniu przez dyrektora zatwierdza Rada Pedagogiczna. � 112 Dla realizacji cel�w statutowych SzkoBa zapewnia uczniom mo|liwo[ korzystania z: pomieszczeD do nauki z niezbdnym wyposa|eniem, sali gimnastycznej i siBowni, biblioteki i czytelni, [wietlicy wraz z punktem gastronomicznym, gabinetu higienistki szkolnej archiwum, szatni, pomieszczeD administracyjno - gospodarczych, boiska szkolnego. � 113 SzkoBa sprawuje opiek wychowawcz nad mBodzie| mieszkajc na stancjach. Bezpo[redni opiek nad mBodzie| mieszkajc na stancjach sprawuje wychowawca klasy, do kt�rej uczeD uczszcza. Koordynacja dziaBalno[ci opiekuDczej wobec mBodzie|y mieszkajcej na stancjach nale|y do pedagoga szkolnego, kt�ry wsp�Bpracuje stale z zespoBem wychowawczym SzkoBy. Wychowawca klasy i pedagog szkolny utrzymuj staBy kontakt z rodzicami ucznia mieszkajcego na stancji i wzajemnie informuj si o swoich spostrze|eniach. Pedagog szkolny informuje przynajmniej raz w semestrze Rad Pedagogiczn o�sytuacji wszystkich uczni�w mieszkajcych na stancjach i co najmniej 2 razy w�semestrze dokonuje analizy sytuacji na posiedzeniach zespoBu wychowawczego SzkoBy. ROZDZIAA VIII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOAY � 114 W Szkole zatrudnia si nastpujcych pracownik�w niepedagogicznych: samodzielnego referenta, referenta na � etatu, ksigowego, 4 sprztaczki, rzemie[lnika. Pracownik�w niepedagogicznych SzkoBy zatrudnia i zwalnia z zachowaniem og�lnych przepis�w prawa dyrektor SzkoBy, Zakresy obowizk�w tych pracownik�w a tak|e ich odpowiedzialno[ci ustala dyrektor SzkoBy, Kwalifikacje oraz zasady wynagrodzenia nauczycieli i pracownik�w okre[laj odrbne przepisy, O mo|liwo[ci zrzeszania si nauczycieli i pracownik�w rozstrzygaj odrbne przepisy. � 115 Nauczyciel obowizany jest d|y do peBni rozwoju osobowo[ci ucznia i wBasnej. Powinien ksztaBci i wychowywa mBodzie| w umiBowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolno[ci sumienia, sprawiedliwo[ci spoBecznej i szacunku dla pracy; dba o ksztaBtowanie u�uczni�w postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju i przyjazni midzy narodami. � 116 Nauczyciel zobowizany jest przestrzega podstawowych zasad moralnych i etycznych. W�swoich dziaBaniach dydaktycznych ma obowizek kierowania si dobrem uczni�w, trosk o ich zdrowie a tak|e o poszanowanie godno[ci osobistej ucznia. Obowizkiem ka|dego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie orasz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczni�w. � 117 Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno wychowawcz i opiekuDcz oraz jest odpowiedzialny za jako[ i wyniki tej pracy oraz bezpieczeDstwo powierzonych jego opiece uczni�w. Nauczyciel : realizuje program ksztaBcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i�zespoBach, osigajc w stopniu optymalnym cele szkoBy ustalone w programach i�planie pracy szkoBy, decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podrcznik�w, [rodk�w dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, a tak|e decyduje o tre[ci programu koBa lub zespoBu, kt�ry prowadzi, wzbogaca wBasny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizacj do organ�w kierowniczych szkoBy, decyduje w poczuciu odpowiedzialno[ci o ocenie bie|cej, semestralnej i rocznej swoich uczni�w, a tak|e wsp�Bdecyduje o ocenie z zachowania, kierujc si bezstronno[ci i obiektywno[ci w traktowaniu wszystkich uczni�w, udziela pomocy w przezwyci|aniu niepowodzeD szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczni�w, wspiera swoj postaw i dziaBaniami pedagogicznymi rozw�j psychofizyczny uczni�w, ich zdolno[ci i zainteresowania, obowizkowo uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, informuje rodzic�w uczni�w oraz wychowawc klasy i dyrekcj, a tak|e Rad Pedagogiczn o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczni�w, bierze udziaB w r�|nych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w�Szkole i przez instytucje do tego powoBane, prowadzi prawidBowo dokumentacj pedagogiczn przedmiotu lub koBa zainteresowaD, aktywnie, w poczuciu odpowiedzialno[ci za obiektywne dobro SzkoBy, uczestniczy we wszystkich formach pracy szkoBy oraz uczestniczy w rozwizywaniu problem�w, dba o pomoce dydaktyczne i sprzt szkolny. � 118 Opiek nad uczniami przebywajcymi w Szkole w czasie zaj obowizkowych i�pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzcy zajcia poprzez systematyczne kontrolowanie miejsca gdzie prowadzone s zajcia (przed zajciami oraz w trakcie zaj) usuwanie dostrze|onych zagro|eD a gdy jest to niemo|liwe zgBoszenie dyrekcji SzkoBy kontrolowanie obecno[ci uczni�w na lekcjach i reagowanie na uzasadnion nieobecno[ (w zale|no[ci od sytuacji zawiadamia wychowawc, rodzic�w, pedagoga lub dyrekcj SzkoBy) W pomieszczeniach o zwikszonym ryzyku wypadku (sala gimnastyczna, sale fizyki, chemii, informatyki) opiekunowie pomieszczeD oraz uczcy w nich nauczyciele zobowizani s opracowa i uaktualnia regulaminy korzystania z tych pomieszczeD. Opiek nad uczniami w czasie przerw midzy lekcjami peBnia nauczyciele zgodnie z�ustalonym harmonogramem dy|ur�w. Harmonogram wyznaczonych dy|ur�w opracowuje dyrektor SzkoBy. W Liceum obowizuje bezwzgldny zakaz opuszczania terenu szkoBy przez uczni�w w�czasie przerw i lekcji w godzinach, w kt�rych zgodnie z planem powinni przebywa na terenie szkoBy. Wyjtek stanowi zwolnienia: na pro[b rodzic�w wyra|on na pi[mie w kt�rym podano przyczyn zwolnienia oraz dzieD i godzin wyj[cia ze szkoBy. Ucznia mo|e zwolni dyrektor szkoBy, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zaj edukacyjnych (ze swoich zaj). spowodowane nieobecno[ci nauczyciela (dotyczy ostatnich lekcji) uczni�w zwalnia dyrektor (wicedyrektor) szkoBy. Nauczyciele zobowizani s do niezwBocznego informowania dyrekcji SzkoBy o�przewidywanej nieobecno[ci pracy spowodowanej chorob W przypadku nieobecno[ci nauczyciela dyrekcja SzkoBy organizuje zastpstwa W przypadki niezdyscyplinowania uczni�w (np. sytuacja opisana w ustpie 4) szkoBa nie ponosi odpowiedzialno[ci za ich bezpieczeDstwo. Nauczyciel mo|e opu[ci miejsce pracy w trakcie zaj pod warunkiem, |e dyrektor wyrazi na to zgod, a opiek nad klas przejmie w tym czasie inny pracownik szkoBy � 119 SzkoBa mo|e organizowa dla uczni�w r�|norodne formy krajoznawstwa i turystyki Krajoznawstwo i turystyka mo|e by organizowana w ramach zaj lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje si do wieku, zainteresowaD i potrzeb uczni�w, ich stanu zdrowia, sprawno[ci fizycznej, stopnia przygotowania i�umiejtno[ci specjalistycznej � 120 Kierownikiem wycieczki mo|e by wyznaczony prze dyrektora nauczyciel o�kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okre[lonych form krajoznawstwa i�turystyki Kierownikiem wycieczki mo|e by tak|e inna, wyznaczona przez dyrektora SzkoBy, osoba peBnoletnia kt�ra: ukoDczyBa kurs kierownik�w wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek � 121 Kierownik wycieczki lub imprezy w�szczeg�lno[ci: opracowuje program i�harmonogram wycieczki lub imprezy, opracowuje regulamin i�zapoznaje z�nim wszystkich uczestnik�w, zapewnia warunki do peBnej realizacji programu i�regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadz�r w�tym zakresie, zapoznaje uczestnik�w z�zasadami bezpieczeDstwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, okre[la zadania opiekuna w�zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i�bezpieczeDstwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, nadzoruje zaopatrzenie uczestnik�w w�sprawny sprzt i�ekwipunek oraz apteczk pierwszej pomocy, organizuje transport, wy|ywienie i�noclegi dla uczestnik�w, dokonuje podziaBu zadaD w[r�d uczestnik�w, dysponuje [rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub imprezy, dokonuje podsumowania, oceny i�rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakoDczeniu. � 122 Opiekunem wycieczki lub imprezy mo|e by nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora SzkoBy, inna peBnoletnia osoba. Opiekun w szczeg�lno[ci: 1) sprawuje opiek nad powierzonymi mu uczniami, 2) wsp�BdziaBa z�kierownikiem w�zakresie realizacji programu i�harmonogramu wycieczki lub imprezy, 3) sprawuje nadz�r nad przestrzeganiem regulaminu przez uczni�w, ze szczeg�lnym uwzgldnieniem zasad bezpieczeDstwa, 4) nadzoruje wykonywanie zadaD przydzielonych uczniom, 5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. � 123 SzkoBa mo|e organizowa wycieczki i�imprezy zagraniczne Zgod na zorganizowanie wycieczek i imprez, o kt�rych mowa w ust. 1, wyra|a dyrektor SzkoBy po zawiadomieniu organu prowadzcego i organu sprawujcego nadz�r pedagogiczny. Zawiadomienie, o kt�rym mowa w ust. 2, zawiera w szczeg�lno[ci: 1) nazw kraju, 2) czas pobytu, 3) program pobytu, 4) imi i�nazwisko kierownika oraz opiekun�w, 5) list uczni�w biorcych udziaB w wyjezdzie wraz z okre[leniem ich wieku. � 124 Kierownikiem lub opiekunem uczni�w biorcych udziaB w wycieczce lub imprezie zagranicznej mo|e by osoba znajca jzyk obcy w stopniu umo|liwiajcym porozumienie si w kraju docelowym, jak r�wnie| w�krajach znajdujcych si na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. � 125 Uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj ubezpieczeniu od nastpstw nieszcz[liwych wypadk�w, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od nastpstw nieszcz[liwych wypadk�w i koszt�w leczenia. � 126 UdziaB uczni�w niepeBnoletnich w wycieczkach, z wyjtkiem przedmiotowych odbywajcych si w ramach zaj lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody obydwojga rodzic�w. � 127 Nauczyciel odpowiada sBu|bowo przed dyrektorem SzkoBy, organem prowadzcym oraz nadzorujcym za : poziom wynik�w dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i�zespoBach stosownie do realizowanego programu, stan warsztatu pracy, sprztu i urzdzeD oraz [rodk�w dydaktycznych mu przydzielonych, bezpieczeDstwo uczni�w powierzonych jego opiece na zajciach organizowanych przez szkoB oraz za wypadki wynikajce z niedopeBnienia obowizk�w, tragiczne skutki wynikBe z braku swego nadzoru nad bezpieczeDstwem uczni�w na zajciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dy|ur�w mu przydzielonych, nieprzestrzeganie procedury postpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek po|aru. � 128 Dyrektor SzkoBy powierza ka|dy oddziaB szczeg�lnej opiece wychowawczej jednemu z�nauczycieli uczcemu w tym oddziale, zwanemu wychowawc . � 129 Podejmujc decyzj o powierzeniu nauczycielowi wychowawstwa klasy dyrektor bierze pod uwag: predyspozycje nauczyciela mo|liwo[ prowadzenia oddziaBu przez caBy etap nauczania uwzgldnienie propozycji zgBoszonych w trybie � 23 ust 4 . � 130 Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a�w�szczeg�lno[ci: programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, tworzenie warunk�w do rozwoju uczni�w, przygotowanie do |ycia w mikro i�makro strukturze spoBecznej, rozwizywanie ewentualnych konflikt�w w zespole tak|e midzy wychowankami a spoBeczno[ci SzkoBy, przeksztaBcanie klasy w grup samowychowania i samorzdno[ci, wsp�BdziaBanie z nauczycielami uczcymi w klasie i skoordynowanie dziaBaD wychowawczych, ustalanie oceny z zachowania wedBug kryteri�w przyjtych przez Rad Pedagogiczn, organizowanie i wypeBnianie lub nadzorowanie indywidualnej opieki nad uczniami realizujcymi indywidualny tok nauki ze wzgld�w zdrowotnych, zapoznawanie rodzic�w i uczni�w z obowizujcymi w Liceum zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczni�w, [cisBe wsp�BdziaBanie z rodzicami wychowank�w, z klasow rad rodzic�w, pozyskiwanie ich i wBczanie do aktywno[ci na rzecz klasy i SzkoBy oraz ustalanie i opiniowanie programu wychowawczego klasy, a tak|e okazywania im pomocy w ich dziaBaniach wychowawczych, wsp�lne organizowanie i uczestnictwo w przedsiwziciach klasy, informowanie w spos�b cigBy rodzic�w uczni�w o wynikach dydaktyczno-wychowawczych. O zagro|eniu ucznia ocenami niedostatecznymi z przedmiot�w nauczania lub obni|on ocen ze sprawowania wychowawca informuje rodzic�w najp�zniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wsp�Bpraca z rodzicami i nauczycielami uczcymi w�klasie, wsp�Bpraca z pedagogiem szkolnym, informowanie dyrektora SzkoBy, Rady Pedagogicznej, przynajmniej raz w semestrze o�problemach wychowawczych w swojej klasie, prawidBowe prowadzenie dokumentacji klasy i ka|dego ucznia (dziennik, arkusze ocen, [wiadectwa szkolne, zawiadomienia regulaminowe o ocenach niedostatecznych), pomoc w rozwizaniu problem�w zdrowotnych, psychologiczno spoBecznych i�materialnych swoich wychowank�w. � 131 Czstotliwo[ spotkaD wychowawcy z zespoBem powierzonym jego opiece wynika z�przydziaBu godzin do dyspozycji wychowawcy w arkuszu organizacyjnym szkoBy, a poza tym uzale|niona jest od potrzeb i uznania wychowawcy. � 132 Formy pracy ksztaBtujcej oblicze wychowawcze klasy okre[la wychowawca, przy czym nie mog by one sprzeczne z celami i zadaniami SzkoBy, og�lnie przyjtymi normami etycznymi i�moralnymi i godzi w dobro i godno[ jakiegokolwiek podmiotu. � 133 Wychowawca klasy ma prawo do zwr�cenia si i uzyskania merytorycznej i praktycznej pomocy w swej pracy wychowawczej do dyrekcji SzkoBy, oraz innych instytucji wspomagajcych SzkoB. � 134 Nauczyciel - wychowawca odpowiada sBu|bowo przed dyrektorem SzkoBy za skuteczno[ i�prawidBowo[ wypeBniania powierzonych mu zadaD. � 135 SzkoBa zapewnia kontakt wychowawcy z rodzicami, poprzez: organizowanie okresowych spotkaD ze wszystkimi rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (co najmniej trzy w cigu roku szkolnego), o terminie spotkaD decyduje Dyrektor, spotkania indywidualne wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z rodzicami uczni�w majcych problemy w nauce lub sprawiajcych kBopoty wychowawcze, organizowanie pedagogizacji rodzic�w. � 136 SzkoBa zatrudnia pedagoga. � 137 Do zakresu dziaBaD pedagoga szkolnego nale|y w szczeg�lno[ci: rozpoznawanie warunk�w rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczni�w, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczni�w oraz analizowanie przyczyn niepowodzeD szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych), udzielanie indywidualnej i zespoBowej pomocy terapeutycznej potrzebujcym tego uczniom, udzielanie rodzicom porad uBatwiajcych rozwizywanie przez nich trudno[ci w�wychowywaniu wBasnych dzieci, udzielania pomocy wychowawcom i pozostaBym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiajcymi trudno[ci wychowawcze, kierowanie uczni�w na badania specjalistyczne, organizowanie i realizowanie profilaktyki wychowawczej w przypadkach zagro|eD wychowawczych, wsp�Bpracujc ze wszystkimi podmiotami szkoBy oraz organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi koordynowanie dziaBaD w zakresie funkcji opiekuDczych szkoBy, [cisBa wsp�Bpraca z dyrektorem SzkoBy i nauczycielami w zakresie organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej w szkole, wsp�BdziaBanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy lub terapii w indywidualnych przypadkach, � 138 Pedagog szkolny: opracowuje na ka|dy rok szkolny plan pracy, kt�ry zatwierdza dyrektor po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej, skBada dwa razy do roku sprawozdanie ze swojej pracy, dokumentuje swoja dziaBalno[ na zasadach okre[lonych w odrbnych przepisach, ROZDZIAA IX UCZNIOWIE SZKOAY � 139 O przyjcie do klasy pierwszej Liceum Og�lnoksztaBccego w�Ropczycach mog ubiega si absolwenci gimnazjum, kt�rzy na [wiadectwie ukoDczenia gimnazjum otrzymali, co najmniej dobr ocen zachowania. � 140 Kandydaci do SzkoBy skBadaj podania o przyjcie w terminie ustalonym przez Kuratora O[wiaty. Kandydaci do szkoBy skBadaj nastpujce dokumenty: Podanie na specjalnym formularzu 3 fotografie podpisane na odwrocie Odpis aktu urodzenia Ewentualnie orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Inne za[wiadczenia i dyplomy potwierdzajce osignicia kandydata Zwiadectwo ukoDczenia gimnazjum za[wiadczenie o szczeg�Bowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Kandydaci niepeBnosprawni ubiegajcy si o przyjcie do klasy pierwszej szk�B ponadgimnazjalnych powinni posiada orzeczenie o�potrzebie ksztaBcenia specjalnego, wydane przez zesp�B orzekajcy dziaBajcy w�publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w�tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrbnych przepis�w. � 141 Kandydaci, kt�rzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauczania zaBczaj za[wiadczenie potwierdzajce, wydane przez gimnazjum. Kandydaci, majcy okre[lone osignicia indywidualne w dziedzinie zwizanej z�typem lub kierunkiem ksztaBcenia mog zaBczy opini plac�wki organizujcej dziaBalno[ pozalekcyjn lub pozaszkoln. Laureaci konkurs�w o zasigu wojew�dzkim i ponadwojew�dzkim zaBczaj za[wiadczenie odpowiedniej komisji konkursowej. � 142 W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powoBuje Szkoln Komisj Rekrutacyjno Kwalifikacyjn, wyznacza jej przewodniczcego i�okre[la zadania czBonk�w. � 143 Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna: ustala przedmioty na [wiadectwie podlegajce ocenie wyra|onej w punktach, podaje do wiadomo[ci kandydatom informacje o warunkach rekrutacji z�uwzgldnieniem kryteri�w przyj ustalonych w Statucie, przeprowadza postpowanie kwalifikacyjne, ustala i ogBasza, na podstawie wynik�w postpowania kwalifikacyjnego, list kandydat�w do szkoBy, sporzdza protok�B postpowania kwalifikacyjnego, � 144 Komisj powoBuje corocznie dyrektor SzkoBy w terminie do 15 stycznia. W skBad komisji wchodz przewodniczcy i nauczyciele i powoBani przez dyrektora SzkoBy Do udziaBu w komisji mo|e by zaproszony w charakterze obserwatora i z gBosem doradczym: psycholog lub pedagog poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno pedagogicznej, przewodniczcy Rady Rodzic�w lub upowa|niony przez Rad jej czBonek, � 145 skre[lony � 146 O przyjciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punkt�w : 1. Z przeliczenia ocen uzyskanych na [wiadectwie ukoDczenia gimnazjum z jzyka polskiego oraz trzech przedmiot�w wybranych przez kandydata spo[r�d: jzyk obcy, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, technologii informacyjnej. Ustala si nastpujc zasad przeliczania: celujcy - 20 punkt�w bardzo dobry - 16 punkt�w dobry - 12 punkt�w dostateczny - 8 punkt�w Dla ka|dego kierunku ksztaBcenia Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala przedmioty do przeliczania ocen na punkty. uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w�gimnazjum zawartych w za[wiadczeniu o szczeg�Bowych wynikach egzaminu. Za inne osignicia ucznia wymienione na [wiadectwie ukoDczenia gimnazjum kandydat mo|e uzyska, co najwy|ej 20 pkt. , zwBaszcza: 1) za ukoDczenie gimnazjum z wyr�|nieniem: 5 pkt z ocen z zachowania bardzo dobr 7 pkt z ocen z zachowania wzorow 2) za udziaB w konkursach organizowanych przez kuratora o[wiaty: finalista konkursu wojew�dzkiego 8 pkt (finalist jest uczeD, kt�ry uczestniczyB w eliminacjach i nie uzyskaB tytuBu laureata) 3) za osignicia sportowe lub artystyczne uzyskane w konkursach lub zawodach organizowanych przez KO albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dziaBajce na terenie szkoBy do 7 punkt�w - przy czym rozdziaB punkt�w za kolejne osignicia na szczeblu co najmniej powiatowym, wojew�dzkim i ponadwojew�dzkim ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna. 4) a) uczestnicy olimpiad przedmiotowych dla szk�B ponadgimnazjalnych na szczeblu okrgowym - 10 punkt�w b) finali[ci konkurs�w ponadwojew�dzkich, kt�rych program obejmuje w caBo[ci lub poszerza tre[ci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu - 10 pkt. � 146a skre[lony � 147 Laureaci konkurs�w o zasigu wojew�dzkim i ponadwojew�dzkim, kt�rych program obejmuje w caBo[ci lub poszerza tre[ci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu uzyskuj 10 punkt�w. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych (polonistycznej, historycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej, matematycznej, informatycznej) dla szk�B ponadgimnazjalnych na szczeblu okrgowym uzyskuj 10 pkt. � 148 Przy przyjmowaniu do Liceum w przypadku r�wnorzdnych wynik�w uzyskanych w�postpowaniu kwalifikacyjnym pierwszeDstwo maj: sieroty, osoby przebywajce w plac�wkach opiekuDczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastpczych kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno[ciach, kt�rym ustalono indywidualny program lub tok nauki kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajcymi mo|liwo[ci wyboru kierunku ksztaBcenia ze wzgldu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. � 149 Liczba punkt�w mo|liwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w�ostatnim roku nauki w gimnazjum jest r�wna liczbie punkt�w uzyskanych za oceny, o kt�rych mowa w � 146 ust. 1, oraz inne osignicia ucznia , o kt�rych mowa w � 146 ust. 3. Spos�b przeliczania na punkty ocen, o kt�rych mowa w � 146 ust. 1 i 2 oraz 3 ustala Kurator O[wiaty we wsp�Bpracy z dyrektorami szk�B ponadgimnazjalnych. Dyrektor szkoBy nie p�zniej ni| do koDca lutego podaje kandydatom do wiadomo[ci kryteria przyj do szkoBy. � 150 Liczb punkt�w decydujcych o przyjciu do Liceum Og�lnoksztaBccego w Ropczycach ustala corocznie Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna. � 151 Dyrektor SzkoBy przyjmuje uczni�w na podstawie ustaleD szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej, z wyjtkiem sytuacji gdy uczeD powraca z zagranicy. W tym przypadku dyrektor decyduje samodzielnie. � 152 Od decyzji komisji przysBuguje odwoBanie do dyrektora SzkoBy w terminie do 7 dni od daty wywieszenia listy kandydat�w przyjtych do SzkoBy. ProtokoBy postpowania kwalifikacyjnego i peBne listy kandydat�w zakwalifikowanych i�nie zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich ocenach i inne dokumenty s przechowywane w�szkole zgodnie z wymaganiami klasyfikacji akt i kategorii archiwalnych. � 153 Dla kandydat�w, kt�rzy szkoB ni|sz ukoDczyli za granic na podstawie [wiadectwa (za[wiadczenia) wydanego przez t szkoB i ostatniego [wiadectwa szkolnego, wydanego w�Polsce , po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki ucznia przeprowadza si egzaminy klasyfikacyjne na zasadach okre[lonych w�przepisach dotyczcych oceniania, klasyfikowania i promowania uczni�w. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si ze wszystkich przedmiot�w obowizkowych ujtych w planach nauczania klasy, do kt�rej uczeD przychodzi, z�wyjtkiem wychowania fizycznego, technicznego, plastycznego, muzycznego. Egzamin klasyfikacyjny, warunkujcy przyjcie do szkoBy, wyznacza i organizuje dyrektor. � 154 StaBe i aktualne informacje dotyczce termin�w skBadania podaD, warunk�w przyj, decyzji w�sprawie przyj do szkoBy zapewnia dyrektor. � 155 Dyrektor SzkoBy decyduje o przyjciu uczni�w do klas programowo wy|szych decyduje o przyjciu uczni�w do klasy I w przypadku gdy uczeD powraca z�zagranicy W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 dyrektor szkoBy przyjmuje uczni�w na podstawie ustaleD szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powoBanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych � 156 Do klasy programowo wy|szej przyjmuje si ucznia na podstawie: [wiadectwa ukoDczenia klasy programowo ni|szej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o�uprawnieniach szkoBy publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkoB, z kt�rej uczeD odszedB, pozytywnych wynik�w egzamin�w klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach okre[lonych w przepisach, w przypadku przyjmowania: ucznia speBniajcego obowizek nauki poza szkoB na podst. art. 16 ust.8 ustawy do klasy programowo wy|szej ni| to wynika z ostatniego [wiadectwa szkolnego ucznia zmieniajcego typ szkoBy lub profil klasy, albo przedmiot realizowany w�zakresie rozszerzonym ucznia przechodzcego ze szkoBy niepublicznej nie posiadajcej uprawnieD szkoBy publicznej [wiadectwa (za[wiadczenia) wydanego prze szkoB za granic i ostatniego [wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce , na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. � 157 Egzaminy klasyfikacyjne, o kt�rych mowa w � 156 ust. 2 przeprowadza si z�obowizkowych zaj edukacyjnych ujtych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo ni|szej od klasy, do kt�rej uczeD przechodzi, z wyjtkiem zaj edukacyjnych z plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, R�|nice programowe z zaj edukacyjnych realizowanych w klasie, do kt�rej uczeD przechodzi s uzupeBniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzcych dane zajcia. � 158 Je|eli w klasie, do kt�rej uczeD przechodzi, naucza si, jako przedmiotu obowizkowego, jzyka obcego ( jzyk�w obcych ) innego ni| jzyk obcy( jzyki obce ), kt�rego uczeD uczyB si w poprzedniej szkole, a rozkBad zaj edukacyjnych uniemo|liwia mu uczszczanie na zajcia innego oddziaBu lub grupy w tej samej szkole, uczeD mo|e: uczy si danego jzyka obcego ( jzyk�w obcych ), wyr�wnujc we wBasnym zakresie braki programowe do koDca roku szkolnego albo kontynuowa we wBasnym zakresie nauk jzyka obcego ( jzyk�w obcych ), kt�rego uczyB si w poprzedniej szkole albo uczszcza do klasy z nauk danego jzyka obcego ( jzyk�w obcych ) w innej szkole. dla ucznia, kt�ry kontynuuje we wBasnym zakresie nauk jzyka obcego ( jzyk�w obcych), jako przedmiotu obowizkowego przeprowadza si egzamin klasyfikacyjny. ROZDZIAA X PRAWA I OBOWIZKI UCZNIA Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godno[ci osobistej oraz wBasnych przekonaD. � 159 UczeD ma prawo: do poszanowania swej godno[ci osobistej, co oznacza poszanowanie uczu, przekonaD i dobrego imienia, zachowanie tajemnicy korespondencji oraz nietykalno[ osobist, do oddziaBywania na |ycie szkoBy poprzez swoich przedstawicieli w�Samorzdzie Uczniowskim, do wBa[ciwie zorganizowanego procesu ksztaBcenia zgodnie z higien pracy umysBowej, do znajomo[ci program�w nauczania, kryteri�w oceniania z ka|dego przedmiotu oraz kryteri�w ocen zachowania, do otrzymywania ocen z poszczeg�lnych przedmiot�w na bie|co, w spos�b jawny, wyBcznie za wiadomo[ci i umiejtno[ci, do obja[niania przez nauczyciela popeBnionych przez siebie bBd�w, do zgBoszenia wniosku o przyznanie indywidualnego toku nauczania w przypadku: wykazywania szczeg�lnych uzdolnieD i zainteresowaD, dBugiej choroby i nieobecno[ci w zwizku z tym w szkole, do poinformowania go przez wychowawc klasy lub innych nauczycieli na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych stopniach okresowych rocznych z przedmiot�w nauczania i zachowania, do korzystania ze wszystkich pomieszczeD i urzdzeD zgodnie z ich przeznaczeniem i�w my[l obowizujcych regulamin�w, do otrzymywania w terminie nie dBu|szym ni| 14 dni poprawionych przez nauczyciela prac pisemnych, do otrzymywania tylko jednej oceny niedostatecznej w cigu jednej lekcji (nie wlicza si ocen niedostatecznych uzyskanych ze sprawdzian�w i prac klasowych), do proponowania tematyki plan�w wychowawczych klasy, do otrzymania w wyjtkowych wypadkach (dBu|sza choroba, ci|ki wypadek losowy) dodatkowej pomocy nauczyciela, skorzystania z mo|liwo[ci powt�rnego sprawdzenia wiedzy (w terminie uzgodnionym z nauczycielem), do jednego usprawiedliwionego nieprzygotowania w semestrze z ka|dego przedmiotu pod warunkiem, |e wcze[niej nauczyciel nie zapowiedziaB sprawdzianu pisemnego na dan lekcj. Fakt nieprzygotowania nale|y zgBosi nauczycielowi przed rozpoczciem lekcji, do otrzymania od nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie pracy klasowej, pisa w cigu dnia tylko jedn prac klasow, a w cigu tygodnia nie wicej ni| trzy, do nie oceniania go z przedmiot�w nauczania w okresie od zakoDczenia klasyfikacji rocznej do koDca roku szkolnego, do nie oceniania go po powrocie do szkoBy spowodowanym chorob. UczeD jest automatycznie zwolniony z wszystkich form sprawdzania wiadomo[ci na okres ustalony z nauczycielem w wypadku usprawiedliwionej nieobecno[ci w szkole, dBu|szej ni| tydzieD, zna, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisemnego sprawdzianu wiadomo[ci z materiaBu szerszego ni| 3 jednostki tematyczne; sprawdzian taki mo|e by tylko jeden w cigu dnia, a nie wicej ni| trzy w tygodniu, otrzymywa na swoj pro[b lub pro[b rodzic�w, na czas okre[lony przez nauczyciela ocenione sprawdziany pisemne do domu, zna, co najmniej z tygodniowym wyprzedzaniem, termin ustnego, szerszego sprawdzianu wiadomo[ci, uzyska zwolnienie z nastpujcych przedmiot�w: wychowanie fizyczne, muzyka, jednego jzyka obcego. Decyzj o zwolnieniu ucznia z jednego, kilku lub wszystkich przedmiot�w wymienionych w ( 144 pkt. 14) podejmuje dyrektor SzkoBy na podstawie za[wiadczeD lekarza - specjalisty - w przypadku wychowania fizycznego; wniosku rodzic�w i za[wiadczenia specjalistycznej sBu|by zdrowia lub poradni wymienionych w art. 2 pkt. 4 ustawy o systemie o[wiaty z dnia 7.IX.1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425 ze zm.). Decyzj w sprawie zwolnienia z nauki jednego jzyka obcego podejmuje dyrektor SzkoBy wobec uczni�w niedosByszcych na podstawie pisemnego wniosku rodzic�w ucznia i za[wiadczenia specjalistycznej plac�wki sBu|by zdrowia lub poradni wymienionej w art.2 pkt.4 ustawy oraz po uzyskaniu opinii logopedy i pedagoga szkolnego lub je[li w klasie, do kt�rej uczeD przychodzi naucza si innego jzyka obcego ni| ten, kt�rego uczyB si w poprzedniej szkole i nie ma mo|liwo[ci kontynuowania nauki jzyka zgodnie z wymienionymi w�(�13 rozporzdzenia MEN z dnia 9.V.1992 r. w sprawie warunk�w przyjmowania uczni�w do szk�B publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szk�B do innych (Dz. U. nr 42, poz. 186), z cz[ci zaj przysposobienia obronnego, na kt�re uczeD nie mo|e uczszcza ze wzgldu na jego przekonania religijne. Dyrektor zwalnia ucznia z w/w zaj, na pisemn pro[b rodzic�w ucznia, jego samego i w porozumieniu z rodzicami, realizowa indywidualny tok lub program nauki, by promowanym i klasyfikowanym w cigu caBego roku szkolnego i realizowa w�trakcie jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas, do reprezentowania SzkoBy w konkursach, olimpiadach, turniejach zawodach sportowych, do bezpiecznych warunk�w pobytu w Szkole, |yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, swobody wyra|ania my[li i przekonaD, w szczeg�lno[ci dotyczcych |ycia szkoBy, a�tak|e [wiatopogldowych i religijnych, je[li nie narusza tym dobra innych os�b, do przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi SzkoBy lub innym nauczycielom swoich problem�w oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyja[nieD, do odwoBania si od decyzji naruszajcych, zdaniem ucznia, jego prawa-do dyrektora SzkoBy. � 160 SzkoBa ma za zadanie dopom�c w rozwijaniu indywidualnych zainteresowaD uczni�w, dlatego: uczeD ma prawo inicjatywy w organizowaniu zaj pozalekcyjnych i zrzeszania si w�koBach zainteresowaD, o ile nie koliduje to z trybem nauki i hierarchi warto[ci obowizujc w szkole, nauczyciele s zobowizani do pomocy w realizacji inicjatyw uczni�w, nauczyciele w zakresie swoich przedmiot�w informuj uczni�w o organizowanych olimpiadach i konkursach oraz udzielaj pomocy w przygotowywaniu si do nich, zainteresowani uczniowie maj prawo do uzyskania od nauczycieli poza programowych informacji i wyja[nieD, � 161 Ponadto uczeD ma prawo: uzyskiwa dorazn pomoc w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem, rozwija zainteresowania i szczeg�lne uzdolnienia oraz uzyskiwa w tym pomoc, dokonywa wyboru zaj fakultatywnych, k�B zainteresowaD i innych zaj pozalekcyjnych, odbywa je w pomieszczeniach szkolnych, korzystajc ze sprztu i�pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoBa, uzyskiwa od organ�w szkoBy, innych instytucji wspomagajcych szkoB, pomoc w�r�|nych trudnych sytuacjach |yciowych, korzysta zgodnie z obowizujcymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i [wiadczeD socjalnych, jakimi dysponuje szkoBa, wykorzystywa w peBni na wypoczynek przerwy midzy lekcyjne, a na okres [wit kalendarzowych, ferii by zwolnionym od zadaD domowych, reprezentowa szkoB na zewntrz, nale|e do organizacji uczniowskich, spoBecznych, mBodzie|owych dziaBajcych w�szkole, wykonywa powierzone przez nie funkcje, otrzymywa nagrody i wyr�|nienia, odwoBywa si od naBo|onych kar, � 162 Obowizki ucznia. UczeD ma obowizek: systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajciach lekcyjnych rzetelnie pracowa nad rozszerzaniem swej wiedzy i umiejtno[ci, systematycznie przygotowywa si do zaj lekcyjnych, dba o honor SzkoBy, godnie j reprezentowa oraz zna, szanowa i wzbogaca jej dobre tradycje, zachowywa si w szkole i poza ni w spos�b godny i kulturalny, dba o og�lne dobro, Bad i porzdek w Szkole, troszczy si o pomieszczenia szkolne i znajdujce si w nich wyposa|enie, utrzymywa porzdek w sali lekcyjnej, w tym na swoim stanowisku pracy, punktualnie przychodzi na lekcje; nieusprawiedliwione sp�znienie powy|ej piciu minut traktowane jest jako nieobecno[, pozostawia wierzchni odzie| w szatni, przestrzega zasad kultury w odniesieniu do koleg�w i pracownik�w szkoBy, bezwzgldnego podporzdkowania si zarzdzeniom i zaleceniom dyrekcji SzkoBy, nauczycieli oraz ustaleniom samorzdu szkoBy lub klasy, stosownie ubiera si na lekcje i uroczysto[ci szkolne, systematycznie i aktywnie pracowa nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywa jak najlepiej czas i warunki do nauki, obowizkowo uczestniczy w zajciach lekcyjnych, nieobecno[ spowodowan chorob lub innymi przyczynami nale|y usprawiedliwi w cigu 1 tygodnia od ostatniego dnia nieobecno[ci wpisem w dzienniczku ucznia, potwierdzonym podpisem rodzic�w lub inn form ustalon przez wychowawc klasy z rodzicami. Przy nieobecno[ci powy|ej trzech dni rodzice maj obowizek powiadomi wychowawc lub dyrekcj szkoBy. wsp�BdziaBa w realizacji cel�w i zadaD stojcych przed SzkoB, by wsp�Bodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy spoBeczno[ci uczniowskiej, okazywa szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom SzkoBy, pomaga kolegom w nauce, a szczeg�lnie tym, kt�rzy maj trudno[ci powstaBe z�przyczyn od nich niezale|nych, wsp�BdziaBa z kolegami w wykonywaniu zadaD wynikajcych z dziaBalno[ci organizacji mBodzie|owych, Samorzdu Uczniowskiego i potrzeb [rodowiska, szanowa pogldy i przekonania innych ludzi, ich godno[ osobist, zachowywa tajemnic korespondencji i informacji w sprawach osobistych powierzonych mu w�zaufaniu, przeciwdziaBa wszelkim przejawom nieodpowiedzialno[ci, lekcewa|enia obowizk�w ucznia, przestrzega porzdku szkolnego, stwarza atmosfer wzajemnej |yczliwo[ci, pomaga sBabszym, przeciwdziaBa wszelkim przejawom przemocy, brutalno[ci, a tak|e zarozumialstwa, zapobiega plotkarstwu, lizusostwu, poznawa, szanowa, chroni przyrod ojczyst oraz wBa[ciwie gospodarowa jej zasobami, dba o zdrowie i bezpieczeDstwo wBasne i innych uczni�w, przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetyk ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury, nosi obuwie zastpcze, nosi legitymacje szkoln o i okazywa ja na |danie nauczycielom i innym pracownikom szkoBy, przestrzega Statutu SzkoBy, innych ustaleD wBadz szkolnych i wszelkich przepis�w wydanych przez inne wBadze paDstwowe. wykonywa na rzecz spoBeczno[ci uczniowskiej takie prace jak: peBnienie dy|uru w��szatni lub na terenie SzkoBy, prace porzdkowe, pokrywa koszty wyrzdzonych przez siebie szk�d, przebywa na terenie SzkoBy w czasie planowanych zaj i przerw midzylekcyjnych. � 163 Uczniom nie wolno: pi alkoholu, pali papieros�w i u|ywa jakichkolwiek [rodk�w odurzajcych, zakB�ca spokoju w czasie lekcji i zachowywa si nadmiernie haBa[liwie na przerwach, zachowywa si w spos�b zagra|ajcy |yciu i zdrowiu innych, opuszcza szkoBy w czasie zaj lekcyjnych i przerw midzylekcyjnych, u|ywa telefon�w kom�rkowych i innych urzdzeD elektronicznych w czasie lekcji. Podczas lekcji telefon musi by wyBczony i nie znajdowa si w widocznym miejscu (np. Bawka). W�czasie pr�bnego egzaminu maturalnego oraz egzaminu maturalnego, telefon kom�rkowy ma by wyBczony i oddany czBonkom zespoBu nadzorujcego lub czBonkom przedmiotowego zespoBu egzaminacyjnego. wykonywa zdj na terenie szkoBy bez zgody dyrektora szkoBy. nagrywa zaj lekcyjnych bez zgody nauczyciela � 164 Zabroniona jest przynale|no[ uczni�w do organizacji i ugrupowaD, kt�rych idee s sprzeczne z midzyludzkimi zasadami tolerancji i og�lnie przyjtymi warto[ciami. � 165 Zachowania pozytywne, za kt�re nagradzamy uczni�w: Wyrazne wyniki pracy nad sob ( poprawa ocen, poprawa frekwencji, opanowanie agresji i negatywnych emocji ). Systematyczna dbaBo[ o klasopracownie, otoczenie szkoBy, zieleD, wsp�Borganizowanie imprez klasowych lub szkolnych, prace w bibliotece szkolnej i organizacjach szkolnych. Pomoc kole|eDska udzielana systematycznie kolegom sBabszym, chorym niepeBnosprawnym, pomoc w nauce. Dodatni wpByw na koleg�w i kole|anki. UdziaB w |yciu rodzinnym ( pomoc rodzicom i rodzeDstwu). Szczeg�lnie wyr�|niajca kultura osobista. Ochrona [rodowiska przyrodniczego. Poszanowanie mienia spoBecznego. WBa[ciwy stosunek do nauczycieli i innych pracownik�w szkoBy. Przestrzeganie Statutu i regulamin�w szkoBy. � 166 Za wzorow i przykBadn postaw, uczeD mo|e otrzyma nastpujce wyr�|nienia i�nagrody: pochwaB wychowawcy wobec uczni�w klasy, pochwaB dyrektora wobec uczni�w SzkoBy, list gratulacyjny do rodzic�w, tytuB Maturzysta Roku , tytuB Licealista Roku , wyr�|nienie nagrod ksi|kow na zakoDczenie roku szkolnego za wyniki w�nauce, frekwencj i aktywny udziaB w |yciu klasy i SzkoBy, inne wyr�|nienia i nagrody ustanowione przez wBadze szkolne. � 167 Za wzorowe wypeBnianie funkcji w organizacji zrzeszajcej uczni�w, tw�rcze opracowanie okre[lonego tematu, osignicie wyr�|niajcego wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osignicia przynoszce zaszczyt szkole i rodzicom - opr�cz przyznania uczniowi wyr�|nieD i�nagr�d wymienionych w ( 166 - odnotowuje si te osignicia na [wiadectwie szkolnym. � 168 Nagrody i wyr�|nienia stosowane s przede wszystkim wobec tych uczni�w, kt�rzy osigaj dobre wyniki w nauce, a jednocze[nie s aktywni na rzecz szkoBy i�[rodowiska. Regulamin przyznawania uczniom nagr�d i wyr�|nieD opracuje Rada Pedagogiczna w terminie dw�ch miesicy od wej[cia w |ycie niniejszego Statutu. � 169 UczeD bdzie karany za: Nieprzestrzeganie Statutu SzkoBy i regulamin�w. Naruszanie porzdku szkolnego. Lekcewa|enie nauki, nie wywizywanie si z obowizk�w szkolnych. Nieuzasadnione opuszczanie i sp�znianie si na zajcia. Nieodpowiedni str�j i wygld (np. zbyt wyzywajcy makija|, brak zamiennego obuwia). Dewastowanie mienia szkolnego i niszczenie [rodowiska przyrodniczego. Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleg�w, oraz os�b starszych. Brak szacunku dla os�b starszych. Unikanie odpowiedzialno[ci za popeBnione czyny. Palenie papieros�w, picie alkoholu, za|ywanie narkotyk�w. KBamstwa i krtactwa. Wulgarny spos�b bycia. Kradzie|e. Obojtno[ wobec zBa czynionego przez innych. Stwarzanie sytuacji zagra|ajcych |yciu i zdrowiu innych np.: noszenie ostrych narzdzi, kij�w bejsbolowych, posiadanie materiaB�w wybuchowych. Karane bdzie tak|e faBszywe informowanie o podBo|eniu bomby. U|ywanie telefon�w kom�rkowych i innych urzdzeD elektronicznych w czasie lekcji oraz w czasie pr�bnego egzaminu maturalnego i egzaminu maturalnego. U|ywanie telefonu kom�rkowego i innych urzdzeD elektronicznych przez zdajcego matur (tak|e pr�bn) powoduje dla danego ucznia (absolwenta) przerwanie i uniewa|nienie matury. � 169a W razie nie zastosowania si ucznia do postanowieD � 163 ust.5 Statutu SzkoBy nauczyciel zabiera uczniowi (uczennicy) telefon kom�rkowy i deponuje w�sekretariacie szkoBy. Telefon mog odebra rodzice ucznia w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoBy. W razie ponownego nie zastosowania si ucznia do postanowieD � 163 ust.5 Statutu SzkoBy telefon kom�rkowy oddaje si rodzicom ucznia w dniu zakoDczenia roku szkolnego tj. 31 sierpnia. � 170 Rodzaje kar: Upomnienie wychowawcy klasy, Nagana udzielona przez wychowawc klasy z powiadomieniem rodzic�w, Upomnienie dyrektora SzkoBy, Nagana udzielona przez dyrektora wobec wszystkich uczni�w SzkoBy z�powiadomieniem rodzic�w, Zawieszenie prawa do : udziaBu w zajciach pozalekcyjnych reprezentowania szkoBy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i�zawodach sportowych korzystania z niekt�rych form opieki socjalnej udziaBu w organizowaniu przez szkoB lub wychowawc takich imprezach jak: wyj[cie do kina, wyjazd do teatru, na rajd lub wycieczk przyznawania nagr�d i wyr�|nieD Przeniesienie do r�wnolegBej klasy w szkole, Usunicie ze szkoBy uchwaB Rady Pedagogicznej, � 171 UczeD mo|e by usunity ze szkoBy tylko na podstawie uchwaBy Rady Pedagogicznej, z zastrze|eniem, |e uczniowi niepeBnoletniemu SzkoBa zapewnienia mo|liwo[ pobierania dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej w Ropczycach lub innej miejscowo[ci. � 172 Dopuszcza si mo|liwo[ (nie dBu|ej ni| p�B roku) wstrzymania kary skre[lenia z listy uczni�w w razie porczenia za ukaranego ucznia przez wychowawc, innego nauczyciela, Samorzdu Uczniowskiego lub organizacji mBodzie|owej. O wstrzymaniu kary decyduje dyrektor SzkoBy po konsultacji z pedagogiem szkolnym, wychowawc klasy oraz podmiotem, od kt�rego uczeD uzyskaB porczenie. � 173 UczeD ma prawo zwr�cenia si do Samorzdu Uczniowskiego, ka|dego nauczyciela, organizacji mBodzie|owej z pro[b o porczenie. � 174 Na podstawie uchwaBy Rady Pedagogicznej dyrektor SzkoBy mo|e skre[li ucznia z�listy uczni�w po zasigniciu opinii Rady Uczniowskiej o uczniu, w przypadkach: [wiadomego, fizycznego i psychicznego zncania si nad kimkolwiek ze spoBeczno[ci szkolnej lub naruszenia jego godno[ci, [wiadomych wybryk�w z konsekwencjami uszczerbku |ycia i zdrowia innych uczni�w lub pracownik�w SzkoBy, [wiadomego stwarzania zagro|enia bezpieczeDstwa w Szkole, faBszywego informowania dyrekcji SzkoBy lub policji o podBo|onych materiaBach wybuchowych w budynkach SzkoBy lub innych, posiadanie przedmiot�w stwarzajcych zagro|enie dla innych uczni�w i�pracownik�w SzkoBy (np. broD palna i gazowa, no|e itp.), udowodnionej kradzie|y, przebywanie w stanie nietrzezwym na terenie SzkoBy, [wiadomej dewastacji i niszczenia mienia szkolnego, [wiadomej, notorycznej deprawacji, Bamania zasad wsp�B|ycia w szkole i�negatywnego oddziaBywania na innych czBonk�w spoBeczno[ci szkolnej, wielokrotnego nieprzestrzegania przepis�w Statutu SzkoBy, po zastosowaniu co najmniej trzech kar wynikajcych ze Statutu SzkoBy, � 175 SzkoBa listownie informuje rodzic�w ucznia o zastosowaniu wobec niego kary, a tak|e wpisuje naBo|on kar do dziennika lekcyjnego. � 176 Od ka|dej kary uczeD lub jego rodzice mog si odwoBa do dyrektora SzkoBy w terminie 7 dni od skutecznego zawiadomienia rodzic�w o ukaraniu. Od decyzji Rady Pedagogicznej i skre[leniu z listy uczni�w rodzice mog w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwoBa si do Kuratora za po[rednictwem SzkoBy. � 177 Tryb rozstrzygania spraw spornych na terenie SzkoBy. W przypadku konflikt�w pomidzy uczniami stron rozstrzygajc jest wychowawca klasy. W przypadku konflikt�w pomidzy nauczycielem a uczniem stron rozstrzygajc jest w pierwszej kolejno[ci wychowawca klasy, nastpnie rol mediatora peBni wicedyrektor lub dyrektor SzkoBy. Ostatni instytucj, do kt�rej nale|y si odwoBa w przypadku niemo|liwo[ci rozwizania konfliktu na terenie SzkoBy jest Kuratorium O[wiaty w Rzeszowie. ROZDZIAA XI POSTANOWIENIA KOCCOWE � 178 Statut SzkoBy jest stale dostpny dla wszystkich zainteresowanych w bibliotece szkolnej. � 179 SzkoBa posBuguje si maB i du| pieczci okrgB z napisem w otoku: Piecz maBa - Liceum Og�lnoksztaBcce w Ropczycach Piecz du|a - Liceum OG�LNOKSZTAACCE im. t. ko[ciuszki w Ropczycach � 180 SzkoBa u|ywa piecztki podBu|nej o tre[ci: Liceum Og�lnoksztaBcce im. Tadeusza Ko[ciuszki 39-100 Ropczyce ul. Mickiewicza 12 tel. 22 28 270 NIP 818-14-94-871 Regon 690691107 � 181 Nazwa SzkoBy umieszczona jest na [wiadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoB. � 182 SzkoBa posiada wBasny sztandar oraz ceremoniaB szkolny. � 183 SzkoBa prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odrbnymi przepisami. � 183a SzkoBa wydaje; [wiadectwa szkolne promocyjne [wiadectwa ukoDczenia szkoBy legitymacje szkolne za[wiadczenia o uczszczaniu do szkoBy za[wiadczenia o pobieraniu przez ucznia stypendium (o ile pobiera) duplikaty [wiadectw dojrzaBo[ci dla absolwent�w, kt�rzy ukoDczyli szkoB przed 2005 r. na drukach wzor�w okre[lonych w rozporzdzeniu MENiS � 184 Zasady prowadzenia przez SzkoB gospodarki finansowej i materiaBowej okre[laj odrbne przepisy. Statut wchodzi w |ycie z dniem 2 wrze[nia 2002 r. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 2 wrze[nia 2002 r. przyjBa Statut jednogBo[nie. Ropczyce, dnia 2 wrze[nia 2002 r. Ostatnia nowelizacja 26 lutego 2009 r. ZaBcznik Nr 1 Ropczyce, dnia ............................ Protok�B egzaminu sprawdzajcego Nazwisko i imi ucznia .......................................................................Klasa ........................... Przedmiot .............................................. Zakres materiaBu objtego egzaminem ......................................................................................... Termin egzaminu ............................................................... SkBad komisji: 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................ Pytania egzaminacyjne: 1. ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2. ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Wynik egzaminu ......................................................................................................................... Informacja o odpowiedziach ucznia ( z cz[ci pisemnej i ustnej ) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ocena z egzaminu: ................................................ Podpisy komisji: ................................... ................................... ................................... ZaBcznik Nr 2 Ropczyce, dnia ......................... Protok�B egzaminu klasyfikacyjnego Nazwisko i imi ucznia .......................................................................Klasa ........................... Przedmiot ............................................................................................................................... Zakres materiaBu objtego egzaminem ..................................................................................... SkBad komisji: 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................ Pytania egzaminacyjne: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 3. ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Informacja o odpowiedziach ucznia ( z cz[ci pisemnej i ustnej ) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ocena z egzaminu: ................................................ Podpisy komisji: ................................... ................................... ................................... ZaBcznik Nr 3 Ropczyce, dnia ............................ Protok�B egzaminu poprawkowego Nazwisko i imi ucznia .......................................................................Klasa ........................... Przedmiot ............................................................................................................................... Zakres materiaBu objtego egzaminem ...................................................................................... Termin egzaminu .................................................................................................................... SkBad komisji: 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................ Pytania egzaminacyjne: 1. ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Wynik egzaminu ..................................................................................................................... Informacja o odpowiedziach ucznia ( z cz[ci pisemnej i ustnej ) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ocena z egzaminu: ................................................ Podpisy komisji: ................................... ................................... ...................................   PAGE 9 PAGE 36 PAGE 9 PAGE 39 PAGE 9 PAGE 73 PAGE \# "'Strona: '#' '" 3�45�5777 7�7�7\869�9V:N;�;�;�<<=�=�>�>���������������������$ & Fa$$ & FKa$ $ & FKa$gd� P$ & FLa$$a$$a$$ & Fa$ $ & Fa$gd� P$ & FJa$�>�?`@�@VB�B�C�C0E�EZF\F�F0H2H4H6H8HBHDHI I*I����������������������$a$$a$$ & FMa$$�S^�Sa$$ & Fa$ $ & F ��@a$*I,I4J2K4K>K@K�K�L�L�LfNhNrNtN�O�O�O�O�O|PLQNQPQtQ������������������������$a$$ & FZa$$a$ �T���^�T`���$ & FYa$ $�7���^�7`���a$tQvQ�Q�Q�S�T�U�V�W�X�X�XY&YbY�YfZ�Z\F\�]��������������������$ & Fa$$ & F �S�����^��`��a$gdt8@$ & F �S�a$gdt8@$ �������^��`���a$$ & FNa$$a$$a$�]�^t_�_F`�`�a�c�c�c�czde6ereffffLf�f��������������������$ & FOa$$�6^�6a$$ & F& ��S� �`� �a$gd��$a$$a$ $��^��a$gd?j� $ & Fa$gd?j�$ & Fa$�`�a�a�ac�c�c�c�cffkk"ksXs0v�|�|�|��"�$�����������l�n�������������������΃Ѓ؃ڃ������������ƽ̹ƹư̹��ƹ��ƹ��Ơ��̇�y�̇��̇�� ht8@5�CJ h~fl5�CJh~fl5�CJ\�h< 5�CJ\� ht8@5�CJ h< 5�CJhRJ:5�CJ\�h)[5�CJ\�ht8@h� �5�CJ\� ht8@CJht8@5�CJ\� h?j�CJh9�h?j�CJ\� h?j�CJ\�h?j�h?j�CJhS$1h?j�CJaJ/�f*CJh�LZ5�CJ\�h\ghRSht8@CJhT�5�CJ\�h\g5�CJ\� ht8@5�\�ht8@CJaJ hVCJht8@5�CJ\� h�C#CJ ht8@CJht8@h)[>��j���V�8�r�,�����������"���8��������������������������� �7�^� $ �7�^�a$ � �p#7 & F# �7 �7$ �7a$$a$$ & Fa$$ & F ��7�7�u�^�7`�u�a$gd��$ & Fa$��v� ��������������������������������������������������$a$$ ���a$$a$$ �7a$$ �7a$ �7$ �7a$ �7��[$\$ $ & F\ �7a$������������������������������ �������$�8�D�F������������������������� & F & F]$a$$a$ & F� �S����V�^��`�V�gd��F� ���4�r�P�&�������,�� 2 4 @ B ��������������������$a$$a$$ & Fa$$ & FRa$$ & F ������W�^��`�W�a$gd��$ & F ������r�^��`�r�a$gd��$ & FRa$B � � � � � � d�z|t ��J������������������������������$��^��a$$ & F a$$a$$a$ &�*h��(<L����nP���!�!������������������������$��^��a$$ & F a$$ & F ���`���a$gd��$a$$a$��!�!�!"*"`&l&�)�)�)�,�,�,.�0�3Z4�9�9�9CC~DE`EHGJGLG�GHPIRI`I`LlLPPxPW WWWl�l�l�l�lvm����������������������$ & F;a$$ �7a$$a$$a$$ & F a$ $��^�`�a$vm�m�n|o�o�pNqhrNsVu�ux�x�x�y{�{�{�{�{�}�}�}�}�����������������������$a$$a$$ & F ��S@@a$gd�� & F$ & Fa$$ & Fa$$ & FTa$�l�{�{�}�}�� ���$�0�2��������������ȏʏ:�֑ڑ������(���ēƓt�������J�L�ΖЖ$�0���Ɲȝ$�&�2�������6�֥��������Ҩ���������������������������������������������������������������h��h��CJh��h��CJaJh��B* CJaJph�ht8@B*CJphhuE�ht8@KHOJQJht8@5�CJKHOJQJ ht8@aJ ht8@5�\�ht8@ht8@5�CJ\� ht8@CJ=�}���� � ���"�$�0�2���4�X��������������������������������������$a$$ & Fa$ ��^�`� $��^�`�a$$a$$a$��v�(�&�ֈ�����j��֍����ȏʏ�ΐ:�֑ؑڑ���������������������������$��a$ & F_��[$\$��[$\$$a$$a$ & F^����&�(���ēƓ����.�t���J�Ζ���"�$�0�2���������������������� $��^�`�a$$ & Fa$ $�h�^�h`�a$$ & Fga$$a$$a$$a$$��a$2�B�̜����Ɲȝ$�&�2�4���"��n�4�����������6���������������������������$ & FVa$$��^��a$$ & Fa$ $��^�`�a$$a$$a$$ & FUa$��J�ԥ֥��������v�Ҩ��2�Z���l����������������������$ & Fr ��a$gd��$ & Fra$ $� ^� a$gd�� $�^�a$gd�� $�7���^�7`���a$$a$$a$$ & F �lS�S�W�^�S`�W�a$gd����j�l������(�z�����������������޲�"�$�&�4�H�V�X�еҵl�n�p�~��������������������������ȮȮ䥜�䘔������|v�mh-bh-bCJ h�T�CJht8@B*CJph� ht8@5�\� h�T�ht8@h�T�ht8@ht8@5�CJ\�hq�5�CJ\�h M�h M�CJaJ h M�CJh��ht8@CJh M�CJaJh��CJaJ h��CJ huE�CJ ht8@CJh��ht8@CJaJh��h��CJaJ(���4�z���������޲� �"���������wo$a$gd M�$a$gd M� $�n^�na$gd M� $�`�a$gd M� $��^��a$gd M� $�^�a$gd M� $��^��a$gduE� $ �� �`�a$$ & Fr � �� �^�`�^�a$gduE�$ & Fr ���^�`�^�a$gduE� $ �$ �`�a$ "�$�4�H�J�V�X�ҵn�p�|�~�v�X�8� �����B���������������������$ & F� �����V�^��`�V�a$gd�T�$a$�h^�h & Fh$a$ & F� �<����V�^��`�V�gd�T�$a$$�n^�na$��������������(�L�X�Z������*�,�*�������������������������������z�|������ �>�@�(�4�V������ � � � H PR^�&(��������������������������������������������������������h�d|5�CJ\� j�ht8@CJht8@KHOJQJ ht8@5�CJ h�z55�CJ\�h+�5�CJ\�h�H�5�CJ\�ht8@ht8@5�CJ\� h�T�CJ ht8@CJ h-bCJ=B���(�*�J�L�X�Z������������*�,�*����������������������������$ & Fa$$ & FWa$ $��^�`�a$$ ��a$$a$$a$$ & F� �����V�^��`�V�a$gd�T�������������������������`����������*�����|�������������������������$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$$ & Fia$ $��^�`�a$$a$$a$�������������z�|�����"�"� ������� � �>�@�&����������������������$a$����^��$ & Fa$$ & Fka$$ & Fja$$a$$a$$ & Fa$$ & Fa$&�(�4�6�V���V�������H���L���p�\� �\���d�h�>�������x��������������������������$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$$a$x�l�.�����������pV��n�\�� � � � � � � H ������������������������$a$$ & F��^��a$gd��$��^��a$$ & Fa$$ & Fa$H � F |PR^`�"�F0:F���&(��������������������������$��^��a$$ & Fa$$a$$ & Fa$(HNv20>0@0b0�2�2,3�5�5l6n6p6|6�7�788:8�=�=�=2A>A@A�C�CnDpD|D�F�F�F(GNNzO�O�P�PR�R�S�S�STT�����������ź�����������������������~�z�z�h'?nh?lb h?lbht~� ht~�5� h�h�h�� ht8@\�]� j�ht8@ht8@CJOJQJh.�h�d|CJh�d|h�d|CJaJh'?nh.�CJh'?nh�CCJh'?nh.�CJht8@5�CJ\� ht8@CJht8@ ht8@5� ht8@5�CJ0(LNv���$���z���#<$�$�%�& ()b*+�+z,6-&.*/����������������������������$ & Fa$*/�/0020>0@0f0�0�1"2�2�5 6l6n6p6|6~6�7�7�7�7��������������������� $���;�^��`�;�a$ $��^��a$gd�d| $ & Fa$gd�d|$ & Fa$$a$$a$$��^��a$$ & Fa$�7:89l:4;�;�;H<�<�<L=�=�=�=�=f>�> ?L?~?�?�@0A2A>A@A�������������������������$ & Fa$$ & FXa$$a$ & F $a$@AnDpD|D~D�F�F�F�F(G�G�GHH�H`I�I�J2K�KLLrLN�P����������������������� & F ���gd� & F $���;�^��`�;�a$$a$$a$�P�P�P�P�RT T,T.THT�T UFU�U,VrVW|W�X�X�������������������$ & Fa$ $ & Fa$gd'?n$ & Fa$$a$$a$gdt~� & F� ������V�^��`�V�gd��$��^�`�a$gdt~� �7�^�7`�gdt~�T T,T.TDT�Y�Y[$[([F[�[�[�^�^�^�^�^�_�_�_4h@hBhJiXiZi�k�k�o�oppp�p�p�p�p�q�q�q�q�qr rrVrXrdrfr�s�s�t�tu*u,u�u�u@w`wzx|x�x�xNy��������������������������������������������������������ݶݭ���h�|�5�CJ\�h�P ht8@;�CJ ht8@;�ht8@KHOJQJh�05�CJ\�h�0�ht8@ ht8@5�CJ ht8@CJht8@5�CJ\�h'?n5�CJ\�B�XY~Y�Y�Y�Y�[�[�[�[�^�^�^�^�^�_�_�_�_�`�a�b*c����������������������$ & F$a$ ��^�`�$a$ $��^�`�a$$a$$a$$��^��a$$ & Fa$*cd�deJe�ef0g�g2h4h@hBhHiJiLiXiZixj�k�k�k���������������������$ & Foa$ ��^�`� $��^�`�a$$a$$a$$��`��a$$ & F$a$$��^��a$�k�k\lm�n�o�o�o�o�o�o�oppppp�p�p�p�pbq�qVr����������������������� $��^�`�a$$a$$��a$$ & Fa$$a$VrXrdrfr�s�s�s�t�t�tuu*u,u�u�u�u�u,vfv������������������� & F���[$\$ & F���[$\$gd�>��[$\$$a$ ��^�`� $��^�`�a$$a$ $���;�^��`�;�a$fv�v�vbwzx|x�x�xLyNyPy�y�y�y�z�z�z�z�z�z${D{�{���������������������� �c��^�c`�� ��^�`�$a$ $��^�`�a$$a$$a$ & F���[$\$NyPy�z{{${D{�{�{�{�{&�����6���`���� �"�&�(�,�.�2�4�8�:�F�H�J�L�N�R�T�`�b�f�h�l�p�r�~������������������������������������������������ÿÿÿÿ�����������������������������hRJ:0JmHnHuh�|�h�|�0JmHnHu h�|�0Jjh�|�0JUh�6�jh�6�Uht8@CJOJQJht8@OJQJ ht8@CJht8@5�CJOJQJ\�h�hBhN(�ht8@hN2�:�{�{�{�{�{�{�|�|Z}\}X~Z~�~�~�<�΀Ѐ���"�F�h�����҇ԇ������������������������������$a$�l�n�����ڌ܌�p�r�����ލ&�n�p�r�t�v�x�z�������6���������������������������$a$$a$ $��^�`�a$$a$6�8�:�:�<�P�R�F�H��~� ��<�>�V�n�����̙�r�t���ԝ�4�d�������������������������������h`�h & Fp����X�����`�����������������������h�����������ت��������������������������$a$ �c��^�c`�� $��^�`�a$ت��,�N�r�t�v�������8�h����� �"�D�F���ֶ� �$�&�*�,�0����������������������������� & Fq�h`�h0�2�6�8�N�P�R�j�l�n�p�������������������·ڷܷ޷����������������������������� $����&`#$a$����&`#$������������·ķзҷַطܷ�������� �"������������������ʺ�Ҷht8@jh�|�0JU h�|�0Jjh�|�Uh�6�hRJ:0JmHnHuh�|�h�|�0JmHnHujh�|�0JU h�|�0J� �"���1 0:p�3���. ��A!��"��#�S$��%����� ��+ 0��. ��A!��"��#��$��%����� ��+ 0��. ��A!��"��#��$��%����� ��+ 0��. ��A!��"��#��$��%����� ��+ 0��. ��A!��"��#��$��%����� ���$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�5��5��5��3�4�-�T�$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�,�5�3�4�-�T�$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�,�5�3�4�-�T�$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�,�5�3�4�-�T�$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�,�5�3�4�-�T�$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�,�5�3�4�-�T�$$If���!vh5�/ 5��5�c#v/ #v�#vc:V �-�0�������� 6�,�5�3�4�-�T�'�<@��< Normalny_HmHsHtHR@R NagB�wek 1$���<@&5�CJKHOJQJP@P NagB�wek 2$���<@&5�6�CJOJQJD@D NagB�wek 3$$@&a$5�CJ @@@ NagB�wek 4$$@&a$CJ>@> NagB�wek 5$@&5�CJD@D NagB�wek 6$$@&a$5�CJH@H NagB�wek 7$$ & F@&a$CJ B@B NagB�wek 8$ & F@&CJT @T NagB�wek 9 & F���<@&5�6�CJOJQJJA@���J Domy[lna czcionka akapituTi@���T Standardowy :V �4�4� la� ,k���, Bez listy 4 @�4 Stopka ��p#0)@�0 Numer strony8@8 NagB�wek ��p#DY"D Plan dokumentu-D OJQJ^C@2^ Tekst podstawowy wcity���;�^��`�;�CJhR@Bh Tekst podstawowy wcity 2$���V�^��`�V�a$CJbS@Rb Tekst podstawowy wcity 3���V�^��`�V�CJ@B@b@ Tekst podstawowyCJJP@rJ Tekst podstawowy 2$a$CJJ'@��J OdwoBanie do komentarzaCJ<@�< Tekst komentarzaPT@�P Tekst blokowy$�q��S]�q�^�Sa$CJN^@�N Normalny (Web)�d�d[$\$CJaJ@�O�@ link2�d�d[$\$ OJQJ^JB�O�B link2a�d�d[$\$ OJQJ^JTQ@�T Tekst podstawowy 3$a$ B*CJphH�H Tekst przypisu dolnegoP&�P OdwoBanie przypisu dolnegoH*J�OJ link3!������^��`�� OJQJ^JJ�O"J link4"�����^�`�� OJQJ^JF�@2F Tekst dymka#CJOJQJ^JaJ:>@B: ��TytuB$$a$5�CJP\�aJ*�O1R* &?j�B3%$a$CJ>�O�a> %?j�B3 Znak5CJ_HmHsHtHzsp��z��$!-N���b;r�H����3H����`H�����H�����H���� %>KL����?c���������*pq~�����'(4mn{�����*+6hiu��������>�0b�U�:���������� * + / 0 � � C D E � �RSWX:��DEIJ��C���� �\]^jk������� y b�0�.fgklv��z�A��; < A B "�"�"�#a$%�%4&9&B&�&�&i'(>(�($)�)* ,�,R-�-// / /�/�1�1�1�1�1�2�2J3�3 4[4�4�4�4�4�45�58696:6?6@6q6�67{7�798�8�8�899�9�9~:�:<;�;1<n<o<t<u<�<'=o=�= >�>�>�?�?�?�?�?�?\@�@�@{A"BdB�B�B�B�B�B5D�DE�E�E�E�E�EF{F�F#G�G�G�GXH�HGI}IJtJ�J�J9K�K�KBLqL�L@M N�N=O3P�P�P�P�P�P�P�PYRZR_R`R�R�R�R�R�R_S�S)TYT�T�T�T�T�U�U�V"W�WX�X�X�X�X�XsYZ[[ [[[[[5[6[7[<[=[�[ \M\i\�\�\�\]-].]3]4]�]�][^\^a^b^�^V_�_`�`Fa�a�b�b�b�b�b�b�b�b1c�c�d�d'e�e�f�f.g�g�g�g�g�g�gbh�hi�i�i�jhkl�l4m�mfn�n�o2p�p1q�qDr�rGs�stet�t�u.vlv�w�x�x�x�xy�yz z z-z�z{�{|}|D}z}#~a~��:�ʀ^���#�$�?�����`���?�,�����Ӆ7� ��������������%�&�j���ψЈd���s������ÌČ����ʍ ���-����'�(�-�.�V�ސa����3�ϓГՓ֓!�H�o����&����:���������������1�I�J�O�P�����c�Û�H���ۜ �L������(�n���ϞО՞֞� �V����)����W���ϣ��w���Ӥ-�.�3�4�}�(����x�����O�l����A�B�C�O�P�s�t���������;�<�A�V�u��������Ƭ�Z���ޭc�����Ȯ���������d�βϲ����R�2�h���������������I�I��6�����������������������4��������� ���%�'�,�-�:�<�A�B�H�J�N�O�[�]�b�c�q�s�x�y���������A�B�\�]�b�����G�H�I�������� ���D���l�7��� �!�N�O�x������U�V�������������&�����z���z�"�S��C�D�����������������������1����j��������E�y�������.�P�Q�����������������#�4�Z�����"�[���������*���������1������� �?�w�����/�>�?�c�����^�������B�x���������(�e������L�d�e�����O��������,�S�{�����4�V�W�������M������s�t�u�v�����������o�z�����(�N�w����b�������8�&�a���/�W�����l�r�s���D�������%��O�.:{�=>UZ[}� ; < = � x������789�������Z�A�l�/Mo���)*+12��456<=>� �!�"c#�#�#$�$�$,%e%�%�%K&W&e&�&�&0(�)�)1*C*x*�*�*�*+/+D+w+�+-,-@.A.F.G.�/�033%3&3:4�4�5r6�6K7�7�7u9�9�9:: :T:�:�:�;?<>�>�>�>�>9?�?�?�?@4@5@�@'A�A�B�B�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�CDD%D*D+D�D?E�E�E�F�F�F�F�F�F-G�G�G*H�H�H�HZI�I�IEJ{J�J/KfK*LhL�L�L�M�M,N-N_NOOOOO O!O�O�O�O�OP�P�P�P�P�P]QbQcQ2R3R8R9R�R�R�R�R�R=S�S�S�S�S�S�S�S�TwU�U[V�VxWyW~WW�W�W�W2XxXY"Y�YVZ�Z�Z"[][�[�\�\�\�\<]�]�]�]^^^ ^%^{^�^�^�_ `2`�`�`�`�`�a*b�bic�c&d�d�d�dXe�e�e�efFf�fRg�g h�h�hinioipiuivi k kkk�k�k�k�kFlGlHlIlJlOlPl�l�l�l�l�l�l�l�l�l�l�l�l�lmmmm&m'm6m7mGmHmWmXmgmhmwmxmm�m�mOn�n3o�o�o�oqp�p�p�p�qur�rs�t u�u�u�u�uvv#w$w%w*w+wZx[x\x]xqxrxwxxx�x�x�y�yz�z�{�|�|)}�}~�~�Q���������G�H�M�N���:����L���"����������m�n�s�t�x�y�~���W�����ΈψԈՈY�Z�_�`�F�G�L�M�������������ŌƌE���� ���U�V�W�d�e�x�y�~��ҏ��#��������"�E�t������єO�P�U�V���ٕ����������˛̛ћқ�^�����������������b�c�i�j�Q�R�S�T�U�V�\�]���k�ţƣ̣ͣɤʤФѤg�h�n�o��� � �����!�"���Ҩ���'���Ǫx��^����S�خ���������������S�������1�V����������9���õ�$�u�v�|�}��� � ���������3�J�t�������Ҹ���6���M��Իֻ��� � �����"�|�ٽ.�/�5�6�ۿܿ����F�G�H�N�O������t�����,�����c���)�����������������?�������Z�?���1�|��������������h�.�/�5�6���;�k����� � �;�s���*����g�����"�����������N���&�]�����������~��������� �l�m�s�t�����^�_�e�f�� ���s���E���m���������f�g�m�n������Y�Z�`�a�����[�����T���3��������H�j�����������������������������������������Q��������������������:����j���I�x�4�r�������������f��������������� � ���������@�t�u�������$�f�����������e�������������������������K�L�M�S�T�����J�������������D�:�h�~�������5�Eq���~�n#$*+�����:�   �   � � � � v w } ~  �o��������]^dev������l�n�ghno�<=CD���xy����*�*~�`��%^7 � !�!�!�"�#$t$�$�%�&5'�'�'�'�'�'�)@,�,*-Y-�-6.a.�.N/�/@0A0B0C0I0J0�0]1�1=2�2�2�2�2�23^3"4�45�5�5C6e6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6p7�78�8J9r9�9C:{:�:�<=b=�=_>??0@�@�@F�F�F�F�FG�G5H�H�H�H#IFIgI�I�I�I�I�I2J[J�J�J�J�JZK�K�K�K�K6M7M=M>MsNtNzN{N�N�N�N#O[O�O�OgP�P�P�P Q8QRPSQSXSYSUTUUUU#UAU�U�U�UV8V�V�VAWaW�W�W�W�W�W�X�X�X�XKZLZMZSZTZ�Z�Z�Z�Zz[�[Z\�\ ]Q]�]�]�] ^�^�^___ _�_�_�_�_�_;`�`�`�`�`-a�a@b�b�b�b�b�b�b�bcccc cbcccicjc�c�c*d+d1d2d�d�d�dNeTeUe�e�e�e�e�e�e�e�ef2fFfmf�f 0�[�> 0�[�> 0�[�> 0�[�> 0�[�> 0�[�> 0�[�> 0�[�0�[�0�[�0�[�m 0�[�m 0�[�m 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�? 0�[�? 0�[�? 0�[�? 0�[�? 0�[�? 0�[�? 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�@ 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0 �[�A 0 �[�A 0 �[�A 0 �[�A 0 �[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�A 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�B 0�[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�B 0 z[�0�[�0�[�B 0^�[�B 0$�[�B 0$�[�B 0$�[�B 0$�[�B 0$�[�B 0$�[�B 0$�[�0�[�B 0^�[�B 0��[�B 0��[�B 0��[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�! 0�[�! 0�[�! 0�[�! 0�[�! 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�C 0�[�C 0�[�D 0�[�D 0�[�D 0�[�D 0�[�D 0�[�D 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�E 0�[�E 0�[�E 0�[�E 0�[�E 0�[�E 0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�0�[�D 0�[�# 0�[�# 0�[�# 0�[�# 0�[�# 0�[�# 0�[�D 0H�[�D 0:�[�D 0:�[�0�[�0�[�0�[�0�[�' 0�[�' 0�[�' 0�[�0�[�0�[�0�[�F 0�[�" 0�[�" 0�[�" 0�[�" 0�[�" 0�[�" 0�[�G 0�[�G 0��[�G 0��[�G 0��[�G 0��[�G 0�[�G 0��[�G 0��[�G 0��[�G 0��[�0�[�0�[�0�[�H 0�[�H 0֞[�H 0֞[�H 0֞[�H 0֞[�H 0�[�H 0��[�H 0��[�H 0��[�H 0��[�% 0�[�H 0W�[�H 0W�[�H 0W�[�H 0W�[�H 0W�[�0�[�0�[�0�[�I 0�[�& 0�[�& 0�[�& 0�[�& 0�[�& 0�[�I 0�[�I 0��[�I 0��[�I 0��[�6 0�B[�6 0l�[�6 0l�[�0�[�0�[(0�[�0�C��(0�[�0�P���0�P���0�P���0�P���0�P���0�P���0�P���0�P���{ 0�P���{ !0A�P��{ !0A�P���{ 0�P���{ 0�P���0�P���0�P���0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P���!0�P���0�P���0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P���� !0�P��� !0�P��!0�P��0�P��0�P��� 0�P��| !0�P��| !0�P��| !0�P��� 0�P��0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0 �P��� 0 �P��� 0 �P��� 0 �P��� 0 �P��0�P��0�P��0�P��0�P��0�P��0�P��0�P��� 0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �0�P�� �� 0�P��0�P��0�P��0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��0�P��0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0 �P��� 0 �P��� 0 �P��� 0 �P��� 0 �P��0�P��0�P��� 0�P��0�P��� 0!�P��x 0�P��x 0�P��x 0�P��x 0�P��0�P��0�P��� 0�P��0�P��0�P��� 0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��0�P��� 0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��0�P��0�P��0�P��0�P��0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��� 0�P��0�P��0�P��� 0�P��y !0�P��y !0�P��y !0�P��y !0�P��y !0�P��y !0�P��y !0�P��!0�P��� !0�P��� !0Q�P��� !0Q�P��� !0Q�P��� !0Q�P��� !0Q�P��� !0Q�P��!0�P��� 0�P�0���0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0�#��} 0 �#��} 0 �#�0�#��0�����y 0.�����y 0.�����y 0.����y 0.�����y 0.�����y 0.�����y 0.�����y 0.�����y 0.�����y 0 .����0���0�/��0�/��� 0�/��� 0�/���� 0�/���� 0�/���� 0�/���� 0�/���� 0�/���� 0�/���� 0�/��0���0����0������ 0j����� 0j����� 0j����� 0j����� 0j����� 0j���0���0�L��0�L���� 0��L���� 0��L���� 0��L���� 0��L���� 0��L��0���0������ 0������� 0������ 0������ 0������ 0������ 0������0����� 0����� 0����� !0������ !0����� !0����� !0����� !0����� !0�����!0����!0����!0����!0����0����0����0����0����� !0������ !0������� !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0 �����!0����0����!0����� 0����� !0���� !0���� !0���� !0���� !0����0�����0�����0�����0������ !0�����~ !0�����~ !0�����~ !0�����~ !0������ !0�����!0������ !0����� !0����� !0����� 0������ 0%����� 0%����� 0%����� 0%����� !0�����!0������ !0������ !0������ !0�����!0�����0�����0�����0������ 0������ 0����� 0�����0�����0�����0������ 0������ 0����� 0������ 0������ 0�����0�����0�����0�����0������ 0������ 0�����0�����0�����0�����0�����0������ 0������ 0������ 0����0������ 0������ 0������ 0������ 0������ 0������ 0������ 0 ������ !0������ !0������ !0������ !0�����0������ 0 �����0�����0�����0�����0������ 0������ 0������ 0�����0�����0�����0�����0�����0������ 0������ 0�����!0�����!0������ 0������ 0�����!0�����"0�����"0�����"0�����!0�����"0�����"0�����"0�����"0�����"0�����"0�����"0������ 0������ 0������ 0�����!0�����"0�����"0�����"0�����"0�����!0�����"0�����"0�����"0�����"0�����"0������ 0������ 0������ 0 �����0�����0�����0������ 0������ 0������ 0�����0�����0�����0������ 0�����0������ 0������ 0������ 0������ !0������ !0������ !0������ !0������ !0�����!0�����!0�����!0�����!0�����!0�����!0�����!0������ 0������ 0������ 0������ 0 �����0�����0�����0�����z 0�����z 0�����0�����0�����0����(%0�����0�@�� 0�@�� 0�@�� 0�@�� 0�@�� 0�@�� 0�@�0�@�0�@�0�@X0�@�0��C��0��C��0��C�X0�@�0��C�0���0��C��0��C��0��C��0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��J 0��C��J 0��C�� 0�C�C�� 0�C�C�� 0�C�C��0��C��0��C��0��C��L 0��C��L 0��C��K 0��C��K 0��C��K 0��C��K 0��C��K 0��C��K 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0��C�� 0��C��0��C��M 0��C��M 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��Y 0��C��Y 0��C��0��C��0��C��0��C��Z 0��C��Z 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��N 0��C��N 0��C��N 0��C��N 0��C��N 0��C��N 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0 ��C�� 0 ��C��0��C��0��C��0��C��0��C��& 0x��C��& 0x��C��& 0x��C��& 0x��C��0��C��0��C��0��C��0��C��O 0��C��O 0��C��O 0��C��O 0��C��O 0��C��O 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��P 0��C��P 0��C�� 0�[�C�� 0�[�C�� 0�[�C�� 0�[�C�� 0�[�C��P 0��C��v 0��C��v 0��C��v 0��C��v 0��C��v 0��C��v 0��C��P 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��� 0��C��� 0��C��� 0��C��� 0��C��� 0��C��� 0��C��� 0�o�C��� 0�o�C��� 0�o�C��� 0��C��� 0�p�C��� 0��C��� 0��C��� 0�p�C��� 0�p�C��� 0�p�C��� 0��C��� 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C�� 0��C�� 0��C��0��C��0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0�{�C�� 0�{�C�� 0�{�C�� 0�{�C�� 0�{�C�� 0��C�� 0��C��0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C�� 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��Q 0��C��Q 0��C��Q 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��0��C��r 0��C��r 0Ō�C��0��C��0��C��0��C��s 0��C��s 0��C��0��C��0��C��0��C��0��C�0���0�d���0�d���0�d���w 0�d���w 0�d���w 0�d���w 0�d���w 0�d���0�d���0�d���0�d���[ 0�d���0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d���[ 0�d���[ 0�d���[ 0�d���0�d���0�d���0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���# 0��d���# 0��d���# 0��d���0�d���0�d���0�d���\ 0�d���\ 0�d���\ 0�d���\ 0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���� 0�d���� 0�d���� 0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���] 0�d���] 0�d��� 0��d��� 0��d���0�d���0�d���R 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d���R 0�d���R 0�d��� 0�d��� 0�d���R 0�d���R 0�d���R 0�d���R 0�d���R 0�d���R 0�d���R 0 �d���R 0 �d���R 0 �d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0 �d��� 0 �d��� 0 �d��� 0 �d��� 0 �d��� 0�d��� 0�d��� 0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d���0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d���0�d���0�d���0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d��� 0�d���0�d��(0�d���0�ջ�0�ջX0�ջ�0���0���0���S 0���S 0���S 0���S 0���S 0���0���0���0���0���0���0���0���a 0���a 0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ��� 0 ��� 0 ���0���0���0���0���` 0��� 0���� 0���� 0����` 0���` 0���` 0��� 0��� 0���` 0���` 0���` 0���` 0���0���0���0���0���b 0���b 0���b 0���0���0���0���c 0���c 0��� 0Ѹ�� 0Ѹ�� 0Ѹ��0���0���0���0���d 0���d 0���d 0���d 0���d 0���d 0���d 0���d 0���d 0���d 0 ���0���0���0���e 0���e 0���0���0���0���0���0���0���0���0���f 0���f 0���f 0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���0���0���0���0���0���0���0���0���; 0���; 0���; 0���0���0���0���0���T 0��� 0��� 0��� 0��� 0���@0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0���0���0���0���0���0���0���0���0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0���^ 0 ���0���0���0���0���_ 0���_ 0���_ 0���0���0��(0�d��0���0���0���0����0����0����0����0����0����g 0����g 0����0���� 0����� 0����� 0����� 0����� 0����� 0����� 0����� 0�����0����0����0����U 0����U 0����U 0����0����0����0����0����0����0����0����0���� 0���� 0���� 0���� 0���� 0����0����0����0����0����V 0����V 0����V 0���� 0���� 0����0����0����0����0����0����0����0�����0����0����0�����0�����0�����0����r 0����r 0����0����r 0����r 0����0����0����0�����0�����0�����0�����0�����0����0����0����0����0����0����0����0���8� 0���8� 0����0����0���0���0���h 0���h 0���h 0���0���0���0���� 0���� 0���� 0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���W 0���W 0���0����0����0����0���� 0���� 0����0����0����0����0����0����0����0����0����0����0����0����i 0���� 0n��� 0n��� 0����0����0����0����0���� 0���� 0���� 0���� 0���� 0���� 0����0����0����0����j 0����j 0����0����0����0����k 0���� 0���� 0���� 0����k 0����0����0����0���0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0��� 0��� 0��� 0���0���0��� 0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ���0���0���0���X 0��� 0F�� 0F�� 0F�� 0F�� 0F�� 0F�� 0F��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ��� 0 ���0���0���0���� 0���� 0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0�U�� 0�U�� 0�U�� 0�U�� 0�U�� 0��� 0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���$ 0���$ 0���$ 0���0���$ 0���0���$ 0���$ 0���$ 0���$ 0���$ 0���$ 0 ���0���0���0���0���0���0���0���0���o 0���o 0���0���0���0���0��� 0��� 0��� 0���0����0���0���0��(0���0��b�0���0��b��0��b��0��b��0��b�80��b��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��� 0�c��� 0�c��� 0�c��� 0�c��� 0�c��� 0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c��0�c�0�c�0���0��h�0��h0���0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h��0��h�0���0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�p 0�vr�0�vr�p 0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr�0�vr0��0���0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��0��|��q 0��|��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���@0���h�00��@0���h�00��@0���h�00��@0���h�00��@0����@0����@0����@0���@0���@0���@0����@0����@0����@0����@0���@0���@0���@0����@0����@0����@0����@0���@0���@0���@0���h�000 ��@0��004@5@�K�00�K�00������ (((((5DDDDDDDDDDDQ`````````c� <��yL��\ t��Чr�����6�`����+�;�U>n΃X��`���F���l����(TNy��"�HLMPV_jmoxz~�����������������"< H��.�7�H�c�q�|ĉB����0�h�b�h���H ��#�0=�E�Q�Y�a�n��6�X�����Ĕ� �,����$�V���*�$���~��z�+;jF�Tbw��4�3�>*ItQ�]�fXs"���������������������F�B �!�,AP"[ dvm�}����2�����"�B�����&�x�H (*/�7@A�P�X*c�kVrfv�{�6��ت0��"�IKNOQRSTUWXYZ[\]^`abcdefghiklnpqrstuvwy{|}�������������������������������������������   !# �J #(/15<?DKMQX[c!����!����!����!����!����!����!!��8�@�����������0�( � ��B �S ���� ?��� _Toc169850564 _Toc169851274 _Toc169852562 _Toc169852846 _Toc169853276 _Toc169865620 _Toc169868734 _Toc169869223 _Toc169886629@@@@@@@@@�2@2@2@2@2@2@2@2@2@���V��3W���3X�<�3Y�,� ����zmU��Ŭ��~mW��C*�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags�metricconverter� �En4 �44 a�45 a�80 a �ProductID�� ��$����`���p������������ J�L�]�`�s�v�����/�?������� ������ � 1>����&U/X/>>�c�cxmymoo�s�s�{�{u���S�b�v���N�`�������������:�U�����sv����7I�� Vf� �"�"g)k)�D�D�X�X6g;g��������������������������� $%=>JL��������>?b�����������)*oq}~�������&(34lnz{�������)+56gitu��������=>��/0ab��TU��9:��������� � ) + . 0 � � � � B E � � ��QSVX9:����CEHJ����BC���� ��[^ik�������� xy ab��/0��-.egjluv����yz��@A����: < @ B ""�"�"�"�"�#�#`$a$�$%�%�%3&4&8&9&A&B&�&�&�&�&h'i'((=(>(�(�(#)$)�)�)** , ,�,�,Q-R-�-�-// / /�/�/�1�1�1�1�1�1�2�2�2�2I3J3�3�3 4 4Z4[4�4�4�4�4�4�455�5�576:6>6@6p6q6�6�677z7{7�7�78898�8�8�8�899�9�9�9�9}:~:�:�:;;<;�;�;0<1<m<o<s<u<�<�<&='=n=o=�=�= > >�>�>�>�>�?�?�?�?�?�?[@\@�@�@�@�@zA{A!B"BcBdB�B�B�B�B�B�B4D5D�D�DEE�E�E�E�E�E�EFFzF{F�F�F"G#G�G�G�G�GWHXH�H�HFIGI|I}IJJsJtJ�J�J�J�J8K9K�K�K�K�KALBLpLqL�L�L?M@MN N�N�N�?���������_�`�����>�?�+�,�����҅Ӆ6�7�� ���������������$�&�i�n�����ΈЈc�d�����r�s�������ŒČ������ɍʍ � �����,�-�������&�(�,�.�U�V�ݐސ`�a�������2�3�ΓГԓ֓ �!�G�H�n�o�������%�&�������9�:���������������������0�1�H�J�N�P���������b�c�›Û��G�H�����ڜۜ � �K�L�����������'�(�m�n�����ΞОԞ֞�� � �U�V�������(�)�������V�W�����Σϣ����v�w�����ҤӤ,�.�2�4�|�}�'�(�������w�x���������N�O�k�l�������@�C�N�P�r�t���������:�<�@�A�U�V�t�u�����������ŬƬ��Y�Z�����ݭޭb�c�����ǮȮ������������������c�d�Ͳϲ��������Q�R�1�2�g�h��������������������������H�I�H�I�߾�5�6���������������������3�4����������������� � ���$�%�+�-�9�:�@�B�G�H�M�O�Z�[�a�c�p�q�w�y���������@�B�[�]�a�b���������F�I���������������� �����C�D�����k�l�6�7����"�M�O�w�x�����������T�V�����������������%�'���������y�z�����y�z�!�"�R�S���B�D���������������������������������0�1�������i�j�����������D�E�x�y�������������-�.�O�Q�����������������������������"�#�3�4�Y�Z���������!�"�Z�[�����������������)�*�����������������0�1������������� � �>�?�v�w���������.�/�=�?�b�c���������]�^�������������A�B�w�x�������������'�(�d�e�����������K�L�c�e���������N�O���������������+�,�R�S�z�{���������3�4�U�W�������������L�M�����������r�v���������n�o�y�z���������'�(�M�N�v�w��������a�b�����7�8�%�&�`�a�����.�/�V�W�����k�l�q�s�����C�D�������������$%����NO��-.9:z{��<>TUY !}�r � � � ^ w > � ���6Z��@A��kl��./LMno������(+02����36;>� � �!�!�"�"b#c#�#�#�#�#$$�$�$�$�$+%,%d%e%�%�%�%�%J&K&V&W&d&e&�&�&�&�&/(0(�)�)�)�)0*1*B*C*w*x*�*�*�*�*�*�*++.+/+C+D+v+w+�+�+,,-,--?.A.E.G.�/�/�0�033$3�5q6r6�6�6J7L7�7�7�7�7t9u9�9�9�9�9:::T:�:�:�;�;><?<>>�>�>�>�>8?9?�?�?�?�?�?@3@5@�@�@&A'A�A�A�B�B�B�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�CDD$D%D)D+D�D�D>E?E�E�E�E�E�F�F�F�F�F�F�F�F,G-G�G�G�G�G)H*H�H�H�H�H�H�HYIZI�I�I�I�IDJEJzJ{J�J�J.K/KeKfK)L*LgLhL�L�L�L�L�M�M�M�M+N-N^N_NOOO!O�O�O�O�OPP�P�P�P�P�P�P\Q]QaQcQ1R3R7R9R�R�R�R�R�?�������������Y�Z�>�?�����0�1�{�|���������������g�h�-�/�4�6�����:�;�j�k�������� �:�;�r�s�����)�*�������f�g���������!�"�������������M�N�����%�&�\�]�������������}�~������������������ �k�m�r�t��������]�_�d�f�� ���r�s�����D�E�����l�m���������e�g�l�n�����������X�Z�_�a���������Z�[���������S�T�����2�3������������� ��G�H�i�j���������������������������������������������P�Q�����������������������9�:�������i�j�����H�I�w�x�3�4�q�r�����������������e�f������������� � �����������?�@�s�u�������������#�$�e�f�����������������d�e���������������������������������J�M�R�T���������I�J���������������C�E�X�h�p�~�����������5?�DEp�����}��no"$)+������9:��   � �   � � � � u w | ~  ��no����\^ceuv��������kl��mn��fhmo��;=BD������wy����)*��)*}~��_`����$%]^6 7 � � !!�!�!�!�!�"�"�#�#$$s$t$�$�$�%�%�&�&4'5'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�)�)?,@,�,�,)-*-X-Y-�-�-5.6.`.a.�.�.M/N/�/�/?0C0H0J0�0�0\1]1�1�1<2=2�2�2�2�2�2�233]3^3!4"4�4�455�5�5�5�5B6C6d6e6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6o7p7�7�788�8�8I9J9q9r9�9�9B:C:z:{:�:�:�<�<==a=b=�=�=^>_>??~??/@0@�@�@�@�@;AF�F�F�F�FGG�G�G4H5H�H�H�H�H�H�H"I#IEIFIfIgI�I�I�I�I�I�I1J2JZJ\J�J�J�J�J�J�J�J�JYKZK�K�K�K�K5M7MMrNtNyN{N�N�N�N�N�N�N"O#OZO[O�O�O�O�OfPgP�P�P�P�P�P�P Q Q7Q8QRROSQSWSYSTTUT UUUU"U#U@UAU�U�U�U�U�U�UVV7V8V�V�V�V�V@WAW`WaW�W�W�W�W�W�W�X�X�X�XJZMZRZTZ�Z�Z�Z�Zy[z[�[�[Y\Z\�\�\�\�\ ] ]P]Q]�]�]�]�]�]�] ^ ^�^�^�^�^___ _�_�_�_�_:`;`�`�`�`�`,a-a�a�a?b@b�b�b�b�b�bcc caccchcjc�c�c�c�c)d+d0d2d�d�d�d�dMeNeSeUe�e�e�e�e�e�e�e�e�e�eff1f2fEfFflfmf�f�f;gDg�g�g�g�gBhEhfhrh�h�h�h�h�h�h�h�hqisi�i�i*j,j|j~j�j�jk"kekgk}kkll�l�l2m3m�m�mUnVn�n�nroto�o�oGpHp�p�pkqtq�q�q�q�q�q�qrr5rUQx/M+26<�?�?�C�CD+D�F�FO!O�O�O�R�R�S�SyW}WW�W�\�\^ ^�`�`pivi kk�k�kJlPl�l�lm&m'mGmHmfmhmxm~m�m�u�u�uv%w+w]xxx�y�y����n�t�y������Z�`�G�M���e�y�"�E�t�������P�V�̛қ��c�j�V�]�ʤѤh�o�� ��"�������v�}�� �Ҹ�ֻ�/�6�H�O������������� �������������_�f�������������������������������f�������������M�T������ � � w ~ ��^e��ho=Dy�C0J0�2�2�6�6CC7F>F�F�F�I�I�K�K7M>MtN{NQSYSUU�U�UV8V�X�XMZTZ�Z�Z�]�]_ _�_�_�`�`�b�bc cccjc+d2d�d�dNeUe�e�e�e�e�ef=gDgih�h�h�h�h�hsi�i~j�j�j!k"k�n�otq�q5r]������������������������^w��ꢰ������ RqRr�Bf���������S#��!D����������C7� ��J�����������$� *�����������] '������������N� |�4_���������,J b/�����������E M �`X���������lV ."d����������NXI �ʟ��������� �*����������Cy$�����������x��������������`@��'������������J�(����������1u$(>"�����������f�����������{��������������LcFS�����������kv�|lJ���������dP��il����������n`��������������:y:�4���������n';������������hx�� ����������XsY����������U��������������p\�����������fhb�������������`������������j!^xȌ����������D�!������������B"@ކ%����������7}#ƅ���������� i$PL�<���������%b����������-{E%�_&l����������}�&챨E����������B�&p������������_'����������� (h��R����������D�(�����������M\)�����������'@T)��B����������Pp�)��T�����������d5*��������������*D+�������������+ h�����������Y�+������������-�����������_/�- h����������B\�.x< |����������K/�L�������������/�!����������vw0L$�����������51�Ɯ`����������TE1��I�1"������������s�1 ����������� �2��$)����������m3�`=���������/"4�>����������\S�4�kȟ����������%Q5�%z�����������(�5����������Yt6.M�����������k�7>�ص����������T>8n�rr�����������8de������������9A<��~����������/�= �8U���������hB?������������"�?�5l6���������2 @�%J�����������/@P�����������4�@L������������=reA������������ �BB`����������� �E������������0 F������������LHpL�C����������J*2n����������<WK��P������������L�; �����������>�L�`f ����������z�M���Y���������i�M�0N���������uwCO������������hR(�6 ����������HR���a����������S�R�Hby����������SL������������BaT�W�:���������[ fTr��@���������I���������.�\�����������v�\������������%�\n�������������t�^,"�X���������c@_Ĩ`9���������j[|_ h����������P}_�|"����������.b�`������������B�`�����������U�aR�����������Pd^��5�����������d,������������7�d������������y�e��� ����������D�e���o����������b�e.��t����������8�e�0�����������Ioh���j����������h��������������h�e`x����������-*i�����������YZi� ����������YA�iJ�4]����������&'jBz�����������gkt�������������% m�n����������^�L��>^�>`�L�.������^�`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.�.����.^�.`���o(.�������^��`���o(.����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��n����n^�n`���.��>�L��>^�>`�L�.������^�`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.T�������^��`���o(.�������^��`���o()��� �L��� ^�� `�L�.��� ����� ^�� `���.��d����d^�d`���.��4�L��4^�4`�L�.������^�`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.�������^��`���o(.� �������^��`����h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�������^��`���o(.�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.h�T����h^�T`���o(.�h�������^��`���.�h�p�L��p^�p`�L�.�h�@ ����@ ^�@ `���.�h�����^�`���.�h���L���^��`�L�.�h�������^��`���.�h�������^��`���.�h�P�L��P^�P`�L�.�������^��`���.�������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.�������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.���s���^��`�s�o(.���s���^��`�s�56OJPJQJ^J)� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�������^��`���OJPJQJ^J)��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J)�T����h^�T`���o(.�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.h�������^��`���.�h�������^��`���.�h�p�L��p^�p`�L�.�h�@ ����@ ^�@ `���.�h�����^�`���.�h���L���^��`�L�.�h�������^��`���.�h�������^��`���.�h�P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.e�������^��`���OJPJQJ^J)�e�������^��`���.�e�p�L��p^�p`�L�.�e�@ ����@ ^�@ `���.�e�����^�`���.�e���L���^��`�L�.�e�������^��`���.�e�������^��`���.�e�P�L��P^�P`�L�.�h����h^�h`���)�������^��`���)�8����8^�8`���)�������^��`���()�����^�`���()�p����p^�p`���()�T����h^�T`���o(.�@ ����@ ^�@ `���.�� ����� ^�� `���.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()t � ���� ^� `���OJQJo(��t���s���^��`�s�OJPJQJ^J.�t �� ����� ^�� `���OJQJo(���t �x����x^�x`���OJQJo(���t �H����H^�H`���OJQJo(o�t �����^�`���OJQJo(���t �������^��`���OJQJo(���t �������^��`���OJQJo(o�t �������^��`���OJQJo(�� �Q�s��Q^�Q`�s�56o()�-����-^�-`���OJPJQJ^Jo(-����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��m�L��m^�m`�L�.��=����=^�=`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.���s���^��`�s�o(. ���s���^��`�s�56o() �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�T����h^�T`���o(.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.�������^��`���o()��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o()�������^��`���o()�T����h^�T`���o(.�������^��`���o()�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)�T����h^�T`���o(.���;���^��`�;�OJPJQJ^J)��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.�������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�. �Q�s��Q^�Q`�s�56o()��-����-^�-`���.����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��m�L��m^�m`�L�.��=����=^�=`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.h �������^��`����h�H.h�������^��`���OJPJQJ^J)�h �p�L��p^�p`�L��h�H.�h �@ ����@ ^�@ `����h�H.�h �����^�`����h�H.�h ���L���^��`�L��h�H.�h �������^��`����h�H.�h �������^��`����h�H.�h �P�L��P^�P`�L��h�H.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J) �� ����� ^�� `���OJQJo(���T����h^�T`���o(.��<����<^�<`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�������^��`���.��|����|^�|`���.��L�L��L^�L`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)���;���^��`�;�o()���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�������^��`���OJPJQJ^J) �� ����� ^�� `���OJQJo(���T����h^�T`���o(.��<����<^�<`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�������^��`���.��|����|^�|`���.��L�L��L^�L`�L�. �T����h^�T`���56o(.���s���^��`�s�56OJPJQJ^J)��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)�������^��`���OJPJQJ^J)����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J)� �������^��`���OJQJo(o� �p����p^�p`���OJQJo(��� �@ ����@ ^�@ `���OJQJo(��� �����^�`���OJQJo(o� �������^��`���OJQJo(��� �������^��`���OJQJo(��� �������^��`���OJQJo(o� �P����P^�P`���OJQJo(���T����h^�T`���o(.�������^��`���o()�T����h^�T`���o(.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�h����h^�h`���o(.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o()� �������^��`����h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^Jo(-�$ ����$ ^�$ `���o()��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�. �S�s��S^�S`�s�56o(.���t���^��`�t�o()�l�s��l^�l`�s�o()���s���^��`�s�o('�@ ��� ^�@ `�o(()���x^�`�o(()����H^��`�o(()����^��`�o(()�����^��`�o(()�H����H^�H`���o(.������^�`���.����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��X�L��X^�X`�L�.��(����(^�(`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.e�������^��`���OJPJQJ^J)�������^��`���o(.�n �L��n ^�n `�L�.��>����>^�>`���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��~����~^�~`���.��N�L��N^�N`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.�������^��`���.����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��n����n^�n`���.��>�L��>^�>`�L�.������^�`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J)�������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.h �������^��`����h�H.�h �������^��`����h�H.�h �p�L��p^�p`�L��h�H.�h �@ ����@ ^�@ `����h�H.�h �����^�`����h�H.�h ���L���^��`�L��h�H.�h �������^��`����h�H.�h �������^��`����h�H.�h �P�L��P^�P`�L��h�H.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)���;���^��`�;�o()���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�() ���4���^��`�4�56o()��������^��`���.���4���^��`�4�56OJPJQJ^J)�T����h^�T`���o(.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�. �Q�s��Q^�Q`�s�56o()��-����-^�-`���.����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��m�L��m^�m`�L�.��=����=^�=`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.���s���^��`�s�o(.�������^��`���o(.�$ ����$ ^�$ `���OJPJQJ^J)� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�������^��`���o(.� �������^��`����h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.���s���^��`�s�o(. �T����h^�T`���56o(.� ���L���^��`�L��h�H.� �� ����� ^�� `����h�H.� �� ����� ^�� `����h�H.� �Y�L��Y^�Y`�L��h�H.� �)����)^�)`����h�H.� �������^��`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�������^��`���o()���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�Q�s��Q^�Q`�s�o(. �d����d^�d`���o(��4 �L��4 ^�4 `�L�.������^�`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.��t����t^�t`���.��D����D^�D`���.���L��^�`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.�������^��`���OJPJQJ^J)��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.7���s���^��`�s�o(.�7�������^��`���.�7�p�L��p^�p`�L�.�7�@ ����@ ^�@ `���.�7�����^�`���.�7���L���^��`�L�.�7�������^��`���.�7�������^��`���.�7�P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.���s���^��`�s�56OJPJQJ^J)��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.���k���^��`�k�o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.�������^��`���.�� �L��� ^�� `�L�.�c ����c ^�c `���.�3����3^�3`���.���L��^�`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��s�L��s^�s`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()7�T����h^�T`���o(.�7�������^��`���.�7�p�L��p^�p`�L�.�7�@ ����@ ^�@ `���.�7�����^�`���.�7���L���^��`�L�.�7�������^��`���.�7�������^��`���.�7�P�L��P^�P`�L�. �Q�s��Q^�Q`�s�56o()��-����-^�-`���.����L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��m�L��m^�m`�L�.��=����=^�=`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J) �� ����� ^�� `���OJQJo(���T����h^�T`���o(.��<����<^�<`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�������^��`���.��|����|^�|`���.��L�L��L^�L`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.t � ���� ^� `���OJQJo(��t���s���^��`�s�OJPJQJ^J.�t �� ����� ^�� `���OJQJo(���t �x����x^�x`���OJQJo(���t �H����H^�H`���OJQJo(o�t �����^�`���OJQJo(���t �������^��`���OJQJo(���t �������^��`���OJQJo(o�t �������^��`���OJQJo(���T����h^�T`���o(.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�() �T����T^�T`���o(�h�H.� �������^��`����h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.e�������^��`���OJPJQJ^J)�e�������^��`���.�e�p�L��p^�p`�L�.�e�@ ����@ ^�@ `���.�e�����^�`���.�e���L���^��`�L�.�e�������^��`���.�e�������^��`���.�e�P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()� �����4^��`��o(�h�H.�� �������^��`����h�H.�� �S �L��S ^�S `�L��h�H.�� �# ����# ^�# `����h�H.�� �������^��`����h�H.�� ���L���^��`�L��h�H.�� �������^��`����h�H.�� �c����c^�c`����h�H.�� �3�L��3^�3`�L��h�H. �Q�s��Q^�Q`�s�56o()�-����-^�-`���OJPJQJ^Jo(������L���^��`�L�.��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��m�L��m^�m`�L�.��=����=^�=`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��\�L��\^�\`�L�.��, ����, ^�, `���.��� ����� ^�� `���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��l����l^�l`���.��<�L��<^�<`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�*�>��*^�*`�>�o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J)��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(. �������^��`����h�H.�$ ����$ ^�$ `���OJPJQJ^J)� �@ ����@ ^�@ `����h�H.� �����^�`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �������^��`����h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()h�������^��`���.h�������^��`���OJPJQJ^J)h�p�L��p^�p`�L�.�h�@ ����@ ^�@ `���.�h�����^�`���.�h���L���^��`�L�.�h�������^��`���.�h�������^��`���.�h�P�L��P^�P`�L�. ���4���^��`�4�56o()��������^��`���.���4���^��`�4�56OJPJQJ^J)�, ����@ ^�, `���o(.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.�������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.������^��`��56OJPJQJ^J)�6����6^�6`���.�� ����� ^�� `���o()��� ����� ^�� `���.��������^��`���.��v�L��v^�v`�L�.��F����F^�F`���.������^�`���.����L���^��`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.���s���^��`�s�o(.�������^��`���.�$ ����$ ^�$ `���o()��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.T���s���^��`�s�o(.�T�������^��`���.�T�S �L��S ^�S `�L�.�T�# ����# ^�# `���.�T�������^��`���.�T���L���^��`�L�.�T�������^��`���.�T�c����c^�c`���.�T�3�L��3^�3`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.���k���^��`�k�o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�() �T����h^�T`���56o(.7 ���s���^��`�s�56o()�$ ����$ ^�$ `���o()��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o()��p����p^�p`���.��@ �L��@ ^�@ `�L�.������^�`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��P����P^�P`���.�� �L�� ^� `�L�.h�-����-^�-`���OJPJQJ^J)�h�������^��`���.�h�� �L��� ^�� `�L�.�h�� ����� ^�� `���.�h�m����m^�m`���.�h�=�L��=^�=`�L�.�h� ���� ^� `���.�h�������^��`���.�h���L���^��`�L�.�������^��`���OJPJQJ^J) �� ����� ^�� `���OJQJo(���T����h^�T`���o(.�<����<^�<`���.�� ���� ^� `���.����L���^��`�L�.�������^��`���.��|����|^�|`���.��L�L��L^�L`�L�. �T����h^�T`���56o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�S�s��S^�S`�s�.���t���^��`�t�)�l�s��l^�l`�s�)���s���^��`�s�'�@ ��� ^�@ `�()���x^�`�()����H^��`�()����^��`�()�����^��`�()�T����h^�T`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.�������^��`���.�$ ����$ ^�$ `���OJPJQJ^Jo(����@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�^w��suwCO�D�(�-*i/"4�D�!�T�p\<�U�7�dhB?OC�r=reA�B�`_'~�qlY .�\�1|n';�W�uM\)v�\�U��B�&��L�D�z�/�=�k�7 m�t�hRx�O(�q��+`@���8�%Q5lV �}dP�c@_�i[�I�1�}�&��Yt6$t��8RqR�8�e�J�% m�Y�+E M \S�42 @�5W�?_w (�TE1Pp�)�$� �&'j�:y0W�m3�z�M�j!S#��y�e�U9q�LH�V�}�{�b�pl?sYA�i�]Q-{E%�t�^�D�e�0 F��� �B�N�s;&r�%�\[ fTi�M� �2�7}#��/�h�{B\�.NXI 82V;^�~�(�5�A�[�B"�vw0fhb�/@U�a�d5*s�1�>�L�Q� -q�~j[|__/�-.b�`������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f�~/Z���z����|�쨐 ���Tu4Ꞝ��,����-$��j� 8�w:��J��2��1b���\?�qܨZF(h�~�32�>��w����n�2`-��Z�I���@�%��.���ҒҎ�5n�>/��1���p����|c�*x���pT$�d�0�$vd�����t ���Mv�x���n���NJ��2\� V����� R���F44Q HJ�Ѳ.�9� �[H��>�b�$�H+�WD�Z^9�5��^Y������������������������������������b.��t�2B�P�n;��h �䨕L��,� ��������������������������������Z\��r_��֍x��3֯���ƪ�V�Y����0�r]��C� :V�b 2��(@�V>��s,�L�$�2_N�>�h��f&�v�:y�7=t dh(��آ*�����\j|jU �߼%��ɲdt������2��r_�>���D�t �� Ю���A&�X��|�� @������T��d�Q��.� Kz�����������T�������������������������*���Bd����9.��`4����I�z.J�����l�:m!�mȬ����3~���������� �������������������������(�xA��R�ֶ��|md�8���Lj���;�G�x�p}�Nyb�>�6��@�L����4��z" �����R�@,�r@�f$�/��������������������������������V�s�C$<͒��#�r�H�ԡ,���:�� J�ٲ��`|�ufZ8���������������������������������\,�������F�4����,,�����b��DJrs4����FnX<*��������9�;�%��t'����`�`�?�*d�(�xA�3*+���8čT^쨕L���8̻Rc~�(��HUt���L�..^���� )[�P��B�;< �P �0�T�-b�0 L�9w@���$v�J �"�C#�' '�C(&*�%/�10�z5�:7RJ:mi;�>�A>�?t8@�hB�C�.D`G�eI�vI09J M�M� P�5QRS�LZ^�_�3_�AaUb?lbu f\g�qg-ihXjUl~fl'?n]Co4=p�sxs�6|�d|V~@��H���)2�|�vZ��a��<� M��j���N2�sm�k��3�.�5Z�� ��L��T�aW��-�� ��h�q��6�N(���?j�� ����|��\��s������z�S ��e� @��0���3��[��q�L���;�J9�� �\$��T�cv���uE��T�uh��+�t~������� ���%�'�,�-�:�<�A�B�H�J�N�O�[�]�b�c�q�s�x�y���������A�} Jlghhh���������������������!�@HP LaserJet 1100 (MS)LPT1:winspoolHP LaserJet 1100 (MS)HP LaserJet 1100 (MS)�C� � 4dXXA4����DINU"�7#��SMTJ�HP LaserJet 1100 (MS)InputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption1PaperSizeLETTEREconomodeOption1RETOption1HalftoneHT_PATSIZE_AUTOHP LaserJet 1100 (MS)�C� � 4dXXA4����DINU"�7#��SMTJ�HP LaserJet 1100 (MS)InputBinOption1RESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption1PaperSizeLETTEREconomodeOption1RETOption1HalftoneHT_PATSIZE_AUTO�xmxmЖ*xmxm&(*479;=>NTXZ[\]my���������������������������������������� !*-/4:<>�C�@@ @ @@&@.@2@:@>@T@X@\@p@v@z@~@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ @@(@0@6@<@H@R@X@\@`@j@p@t@v@z@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@@@@@@@ @"@(@.@:@D@F@J@\@b@f@p@|@�@�@2��Unknown������������G���z ��Times New Roman5��Symbol3&�� �z ��ArialK,���Bookman Old StyleA&�� ��Arial Narrow5&�� �za��Tahoma;��Wingdings?5�� �z ��Courier New"������rF;�F-�F��]\2*J�]\2*J�!��4dE�E� 2�Q����HX ��?����������������������2���C SPIS TREZCIAPXLO��              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������Oh��+'��0�����, 8D d p | ������D SPIS TRE�CIAPXNormalLO217Microsoft Office Word@�V�@Ɲ{���@ԡ�.��@�Kp���]\2*����՜.��+,��0, hp|��� ���� � � �JE�� D SPIS TRE�CI Tytu� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   !"#$����&'()*+,����./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F���������Data ������������%1Table����-�>WordDocument�����HSummaryInformation(�������������DocumentSummaryInformation8���������CompObj������������z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8�9�q